Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi

Amaç ve Kapsam

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, Psikiyatri Hemşireleri Derneği'nin yayın organıdır. Dergi, birinci basamak ruh sağlığı hizmetlerini, tedavi ve psikiyatrik rehabilitasyonu kapsayan bilimsel, kuramsal ve felsefi temelli psikiyatri hemşireliği uygulaması, eğitimi, yönetimi ve araştırmaları ile ilgili çalışmalara, ayrıca ruh sağlığına ve psikiyatrik bozukluklara yönelik farklı alanlardan makalelere yer vermeyi amaçlayan hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili İngilizcedir.

Dergide, psikiyatri hemşireliği ve ruh sağlığı alanındaki yeni bilgi ve gelişmeleri yansıtan özgün araştırma makaleleri, sistematik derleme ve meta-analiz, literatür derleme, olgu sunumları, editöre mektup, çeşitli ve eğitim kategorisinde yazılar yayımlanır.

Dergi üç ayda bir, yılda dört sayı yıl/cilt olarak https://phdergi.org/da çevrimiçi yayımlanır. Yayınlanan dört sayı ile bir cilt tamamlanır.

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi Tanıtımı

Psikiyatri Hemşireleri Derneği 2000 yılında kurulmuş, psikiyatri hemşireliğinin Türkiye’deki vizyonunu oluşturmaya hizmet eden önemli bir meslek örgütüdür. Psikiyatri Hemşireleri Derneği tüzüğünde yer alan derneğin kuruluş amaçlarının (g) maddesi, “Derneğin bilimsel çalışmaları içerir bir yayın organına sahip olmasını sağlamak, mesleki yayın (gazete, broşür, yıllık, kitap) yapmak, yapılan yayınları desteklemek” şeklindedir. Bu amaçla 2010 yılında bilimsel bir yayın organı olarak Psikiyatri Hemşireliği Dergisi yayın hayatına başlamıştır. Derneğimiz bu dergiyi çıkarırken, birinci basamak ruh sağlığı hizmetlerini, tedavi ve psikiyatrik rehabilitasyonu kapsayan bilimsel, kuramsal ve felsefi temelli psikiyatri hemşireliği uygulaması, eğitimi, yönetimi ve araştırmaları ile ilgili çalışmalara, ayrıca ruh sağlığına ve psikiyatrik bozukluklara yönelik farklı alanlardan makalelere yer vermeyi amaçlayan hakemli bir dergiyi bilimsel bir ortamda yayınlamayı amaçlamaktadır. Bu dergi ile psikiyatri hemşireliği ve psikiyatri alanında önemli bir eksikliği gidermek, mesleki bilgi ve deneyimlerinizi bilimsel ortamda paylaşmak ve yararlı bir arşivin oluşması mümkün olmaktadır.

Dergide, Editörler Yayın Kurulu ve Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun bulunan yazılar basılır. Basılması uygun görülmeyen yazılar geri iade edilmez. Yayınlanan yazı ve resimlerin tüm hakları dergiye aittir. Dergiden alıntı yapıldığı takdirde dergi kaynak olarak gösterilmelidir. Derginin editörlük ve yayın süreçleri; Uluslararası Tıbbi Dergi Editörleri Konseyi (International Council of Medical Journal Editors-ICMJE), Dünya Tıp Editörleri Birliği (The World Association of Medical Editors-WAME), Bilim Editörleri Konseyi (Council of Science Editors-CSE), Makale Basım Komitesi (The Committee on Publication) yönergelerine göre şekillendirilmektedir. Yayın Etiği Komitesi (Commitee on Publications Ethics-COPE), Avrupa Bilim Editörleri Birliği (European Association of Science Editors-EASE) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (National Information Standards Organization -NISO), Dergi, Şeffaflık İlkeleri ve Bilimsel Yayıncılıkta En İyi Uygulama (Directory of Open Access Journals-www.doaj.org/best practice) ile uyumludur.

İndeksler: Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, TÜBİTAK ULAKBİM, Türk Psikiyatri Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Gale/Cengage Learning.

Dil: Derginin yayın dili İngilizce'dir. Dergimize kabul edilen makaleler İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Sisteme yüklediğiniz makaleler İngiliz veya Amerikan İngilizcesi ile yazılmış olabilir ancak ikisinin karışımı olmamalıdır. Türkiye'den gönderilen makalelerde sisteme makalenizi Türkçe yüklemeniz ve değerlendirme aşamasında, gözden geçirme/revizyon sürecinin Türkçe olarak ilerlemesi tercih edilmektedir. Ancak Türkçe makalelerin değerlendirme işlemleri tamamlanıp yayın için kabul edilme aşamasına geldikten sonra, makaleniz size pdf olarak iletilecek ve çeviri sonrasında kabul aşamasına alınacaktır. Bu çeviri metninin kabul edilen Türkçe son metin ile bire bir aynı olması, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması gerekmektedir. Türkiye'den gönderilen İngilizce makalelerde Türkçe özet de yer almalıdır. İngilizceye çeviri işlemi yazarların sorumluluğunda olup, uluslararası sertifikalı bir çeviri merkezi ile çalışmanız ve belgesini sisteme yüklemeniz gereklidir.

Bilimsel Sorumluluk: Yayımlanan tüm materyallerin telif hakları dergi tarafından alınır. Yayıncının önceden yazılı izni olmaksızın, yayının hiçbir kısmı kullanılamaz. Makalelerin tüm hakları yayımlandıktan sonra dergiye ait olur.

Telif Hakkı Bildirimi: Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Ticari olmayan amaçlar için, yazıya atıf yapılması ve makalenin değiştirilmemesi koşuluyla ortak bir çalışma içinde kullanılmasına izin verir.

Ortak Kullanıcı İzinleri: Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Ticari olmayan amaçlar için, yazıya atıf yapılması ve makalenin değiştirilmemesi koşuluyla ortak bir çalışma içinde kullanılmasına izin verir.

Çıkar çatışması: Yazarların ve gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine dâhil olan kişilerin, potansiyel önyargıya veya çıkar çatışmasına yol açabilecek finansal, danışmanlık ve kurumsal ilişkiler dâhil olmak üzere mevcut veya potansiyel çıkar çatışmalarını açıklamaları gerekmektedir. Bireylerden veya kurumlardan sunulan bir çalışma için alınan her türlü mali hibe veya diğer destek, yayın kuruluna açıklanmalıdır. ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışması Bildirim Formu, herhangi bir olası çıkar çatışmasını ifşa etmek için katkıda bulunan tüm yazarlar tarafından doldurulmalı ve sunulmalıdır. Editörlerin, yazarların veya hakemlerin olası bir çıkar çatışması, derginin yayın kurulu tarafından COPE ve ICMJE yönergelerine göre çözülür. Derginin yayın kurulu, tüm itiraz ve şikâyet vakalarını COPE yönergelerine göre ele alır. Dergi baş editörü, tüm itiraz ve şikâyetler için karar verme sürecindeki nihai otoritedir.

Özgünlük: Özgünlük, yüksek bilimsel kalite ve atıf potansiyeli olan bir yazının yayına kabul edilmesi için en önemli kriterdir. Makaleler, etik olmayan durumlar ve intihal tespiti için yayıncı tarafından iThenticate programı kullanılarak taranır. Herhangi bir aşamada tespit edilen intihal, yazının reddedilmesine neden olacaktır.

Açık Erişim: Psikiyatri Hemşireliği Dergisi açık erişimli bir dergidir; bu, kullanıcıların tüm içeriğe ücretsiz olarak ulaşabileceği anlamına gelir. Okuyucular, yayıncı ya da yazarın izni olmaksızın, makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir veya diğer yasal amaçlar için kullanabilir. Bu, BOAI açık erişim tanımı ile uyumludur.

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi Makale İşleme Ücreti: Psikiyatri Hemşireliği Dergisi’ne 07.08.2023 tarihinden itibaren gönderilen ve bilimsel değerlendirme sonucunda yayına kabul edilen, Editöre Mektup yazıları dışındaki tüm makaleler için 200 USD makale işleme ücreti alınmaktadır.
Bir makale için üçüncü taraflardan alınan herhangi bir mali katkı veya destek, ilk gönderim sırasında açıklanmalıdır. Yazar veya yazarın kurumu dışında bir üçüncü şahıs tarafından ödeme yapılması durumunda, yazarlar bu bilgiyi başlık sayfasında ve ICMJE Bilgilendirme Formunda belirtmelidir.
Yazar ücretleri veya feragat durumu, editoryal karar vermeyi etkilemez. Tüm gönderiler, Yayın Kurulu ve dış hakemler tarafından bilimsel kalite ve etik standartlar açısından değerlendirilir. Makale işleme ücreti ödemelerinin makalenin değerlendirme sonucu ve/veya yayın önceliği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
Bu uygulama Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 25 Ocak 2022 tarihli “şaibeli olmayan dergiler” tebliğine uygundur.
Makaleniz kabul edildikten sonra ödeme detayları size bildirilecektir.

YAZARLIK

Yazarlar doğrudan çalışmayı yapan ve yazan kişiler olmalıdır, katkı sağlayanlar varsa teşekkür bölümünde söz edilmelidir.

Yazar olarak listelenen her birey, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi (International Commitee of Medical Journal Editors - ICMJE – www.icmje.org) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılamalıdır. ICMJE, yazarlığın aşağıdaki dört kritere dayalı olmasını önerir:

 • Çalışmanın kavranmasına veya tasarımına veya çalışma için verilerin edinilmesine, analizine veya yorumlanmasına önemli katkı sunmayı,
 • Çalışmanın tasarımını hazırlama veya önemli entelektüel içerik için eleştirel olarak gözden geçirmeyi,
 • Yayınlanacak versiyonun son onayını yapmayı,
 • Çalışmanın herhangi bir kısmının doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili soruların uygun şekilde araştırılmasını ve çözülmesini sağlamada çalışmanın tüm yönlerinden sorumlu olmayı kabul eder.

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, yazarlık haklarını uygun şekilde belirtmek ve gözlemlemek için, ilgili yazarların ilk gönderim sürecinde yazar katkı formunun (https://phdergi.org/phd_copyright_transfer.pdf) imzalı ve taranmış bir versiyonunu göndermesini ister. Yayın kurulu bir “hediye yazarlığı” durumundan şüphelenirse, makale başka bir inceleme yapılmadan reddedilir. Yazının gönderilmesinin bir parçası olarak, ilgili yazar, yazının gönderme ve inceleme aşamalarında yazarlık için tüm sorumluluğu kabul ettiğini beyan eden kısa bir beyan göndermelidir. Dergiye makale gönderen yazarların ORCID numaraları olmalıdır (https://orcid.org).

ETİK SORUMLULUKLAR

İnsan veya hayvanlar üzerinde yapılan tüm anket, gözlem, girişimsel araştırma makalelerinde etik kurul izni gerekli olup, ayrıca katılımcılardan onam alındığı ve kurum izninin mevcut olduğu da belirtilmelidir. Deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı gönüllü ya da hastalara uygulanacak prosedürlerin özelliği tümüyle anlatıldıktan sonra, onaylarının alındığı gösterilmelidir. Yazarlar, bu tür bir çalışma söz konusu olduğunda, uluslararası alanda kabul edilen kılavuzlara (Helsinki Deklarasyonu vb.) ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik ve yazılarda belirtilen hükümlere uyulduğunu belirtmeli ve Etik Komite onayını göndermelidir. Hastaların kimliğini ortaya çıkarabilecek fotoğraflar için, katılımcının veya yasal temsilcisinin imzalı izin belgeleri eklenmelidir.

Yayımlanan tüm materyallerin telif hakları dergi tarafından alınır. Yazarlar, yayıncının önceden yazılı izni olmaksızın, yayında kullanılan materyallerin hiçbir kısmını kullanamaz. Makalelerin tüm hakları yayımlandıktan sonra dergiye ait olur. Yayınlanan yazılarda ifade edilen beyan veya görüşler, editörlerin, yayın kurulu veya yayıncının görüşlerini değil, yazar (lar) ın görüşlerini yansıtmaktadır. Editörler, yayın kurulu ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan içeriğin nihai sorumluluğu yazarlara aittir.

YAZIM KURALLARI

Makaleler sadece “www.phdergi.org” adresinde yer alan derginin online makale yükleme ve değerlendirme sistemi üzerinden gönderilebilir ve değerlendirme bu sistem üzerinden ilerler. Diğer yollarla gönderilen makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Makalenizi yüklerken, kapak sayfasını, tam metni, kaynakları, tablo veya şekilleri, editöre mektup, etik kurul ve telif hakkı devir formunu ayrı belgeler olarak yüklemeniz gerekmektedir. Öne çıkanlar (highlight) bölümü tam metin dosyasının içinde ve girişten önce yer almalıdır.

Gönderilen makalelerin dergi yazım kurallarına uygunluğu ilk olarak Editöryel Ofisi tarafından kontrol edilecek, dergi yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler teknik düzeltme talepleri ile birlikte sorumlu yazara geri gönderilecektir.

Makaleler, ICMJE – Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (updated in December 2018-http://www.icmje.org/icmje-recommendations) ile uyumlu olarak hazırlanmalıdır. Randomize çalışmalar CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) (http://www.consort-statement.org), gözlemsel çalışmalar STROBE(Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology) (https://www.strobe-statement.org/index.php?id=strobe-home), tanısal değerli çalışmalar STARD (Standards for Reporting Diagnostic accuracy studies) (www.equator-network.org/reporting-guidelines/stard), sistematik derleme ve meta-analizler PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (http://www.prisma-statement.org), hayvan deneyli çalışmalar ARRIVE (Animal Research: Reporting of InVivo Experiments) (https://arriveguidelines.org), niteliksel çalışmalar COREQ (Consolidated criteria for reporting qualitative research) (https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/coreq)ve randomize olmayan davranış ve halk sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND (Transparent Reporting of Evaluations with Non-randomized Designs) (https://www.cdc.gov/trendstatement/index.html) kılavuzlarına uyumlu olmalıdır.

Dergiye gönderilen yazılar Microsoft Word programında, A4 kâğıdı boyutlarında, kâğıdın bir yüzüne, her sayfa yanında 2,54 cm boşluk bırakılarak, 12 punto ve Times New Roman yazı karakterinde, 1.5 satır aralığında, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Paragrafa başlarken 5-7 punto boşluk bırakılarak başlanmalıdır. Şekillerin ve çizelgelerin açıklamaları ile alıntılar, dipnotlar ve kaynaklar listesinin yazımında 1 (bir) satır aralığı kullanılmalıdır. Sayfa numaraları metnin başladığı sayfadan başlayarak sağ alt köşede belirtilmelidir.

MAKALE TÜRLERİ

Araştırma Makalesi: Araştırma makalesi, araştırma sonuçlarına dayanarak yeni bilgiler ürettiği için en önemli makale türüdür. Bu makalelerin dergiye kabul edilmesi yapılan araştırmanın özgünlüğüne ve önemine bağlıdır. Araştırma makaleleri; başvuru mektubu (cover letter), başlık sayfası (tit lepage), bölümlere ayrılmış özet (amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç), anahtar sözcük, ana metin (-öne çıkanlar (highlight), giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç bölümlerini içermeli), kaynaklar, tablolar, varsa şekil/grafik/resim, varsa ekler-bölümünden oluşur. Araştırmaların sınırlılıkları, engelleri ve yetersizliklerinden “Tartışma” bölümünde bahsedilmelidir. Araştırma makalesi için sınırlandırmalar Tablo 1’de belirtilmiştir.

Sistematik derleme (sistematik gözden geçirme) ve meta analiz: Bu derlemeler net bir soruyu ele almak, bu konuda önceden yapılmış çalışma sonuçlarını sentezlemek ve özetleme amacıyla yazılırlar. Bazen bir meta-analiz içerirler. Sistematik derlemelerin yazımında Cochrane El Kitabından yararlanılabilir (http://training.cochrane.org/ handbook). Sistematik derleme/meta analizler; başvuru mektubu, başlık sayfası, bölümlere ayrılmış özet (amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç), anahtar sözcük, ana metin (öne çıkanlar (highlight), giriş, yöntem (veri kaynakları, çalışma uygunluk kriterleri, katılımcılar, müdahaleler, istatistiksel analiz vb.), bulgular, tartışma ve sonuç- bölümlerini içermelidir), kaynaklar ve tablolar, varsa şekil/grafik/resim, varsa ekler-bölümünden oluşur. Sistematik incelemeler ve meta analiz için sınırlamalar Tablo 1’de belirtilmiştir.

Derleme: Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Yazarları dergi tarafından da davet edilebilir. Bir bilgi ya da konunun klinikte kullanılması için vardığı son düzeyi anlatan, tartışan, değerlendiren ve gelecekte yapılacak olan çalışmalara yön veren bir formatta hazırlanmalıdır. Derlemeler; başvuru mektubu (cover letter), başlık sayfası (title page), bölümlere ayrılmamış özet, anahtar sözcük, ana metin (öne çıkanlar (highlight, giriş literatür taraması ve sonuç bölümlerini içermelidir), kaynaklar ve tablo, şekil/grafik/fotoğraf veya diğer eklerden oluşur. Giriş bölümünün son paragrafında derlemenin amacı yazılmalıdır. Girişten sonraki diğer başlıklar derlemenin yapısına göre yazarlar tarafından belirlenmelidir. Giriş bölümünde incelenen makalelerin nasıl seçildiğine ilişkin kısa bir açıklama (anahtar kelimeler, aramanın süresi, vb.) dahil edilmelidir. Yazar, uygun şekilde başka alt bölüm başlıkları ekleyebilir. Derlemeler için sınırlamalar Tablo 1’de belirtilmiştir.

Olgu Sunumu: Olgu sunumları sınırlı sayıda yer ayrılmakta ve sadece ender görülen, tanı ve tedavisi güç olan hastalıklarla ilgili, yeni bir yöntem öneren, kitaplarda yer verilmeyen bilgileri yansıtan, ilgi çekici ve öğretici özelliği olan olgular yayına kabul edilmektedir. Olgu sunumları; başvuru mektubu (cover letter), başlık sayfası (title page), bölümlere ayrılmamış özet, anahtar sözcük, ana metin- (öne çıkanlar-giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç- bölümlerini içermelidir) ve kaynaklar dosyalarından oluşur. Fotoğraf ve ek materyalleri kapsayabilir. Olgu sunumu için sınırlamalar Tablo 1’de belirtilmiştir.

Editöre Mektup: Dergide daha önce yayınlanan bir yazının önemini, gözden kaçan bir ayrıntısını ya da eksik kısımlarını tartışabilir. Ayrıca derginin kapsamına giren alanlarda okurların ilgisini çekebilecek konular ve özellikle eğitici olgular da bu kapsamda yayınlanabilir. Özet, anahtar sözcük, highlight, tablo, şekil, resim ve diğer görseller kullanılmaz. Ana metin alt başlıksız olmalıdır. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır. Editöre mektup için sınırlamalar Tablo 1’de belirtilmiştir.

Eğitim: Bu yazılar, eğitime önemli katkı sağlayacak, uluslararası çekiciliği olan ve farklı uzmanlık konularını içeren teorik veya uygulamaya dair konuları içerir. Özet, anahtar sözcük, highlight kullanılmaz. Eğitim için sınırlamalar Tablo 1’de belirtilmiştir.

Çeşitli (miscellaneous): Bu, belirli bir kategoriye yerleştirilmesi zor olan, farklı türden çeşitli alanlarda uzmanların dikkatini çekmesi gereken konuları içerir. Özet, anahtar sözcük, highlight kullanılmaz. Çeşitli kategorisi için sınırlamalar Tablo 1’de belirtilmiştir.

METNİN HAZIRLANMASI

Başvuru Mektubu

Bu mektupta yazının tüm yazarlar tarafından okunduğu, onaylandığı, orijinal bir çalışma ürünü olduğu ve çıkar çatışması olmadığı ifade edilmeli ve yazar isimlerinin yanında imzaları bulunmalıdır. Bu dosya, ana metinden ayrı olarak sisteme yüklenmelidir.

Başlık Sayfası


Gönderilen tüm makalelerle birlikte ayrı bir başlık sayfası da gönderilmelidir. Bu sayfa;
 • Makalenin başlığını ve 50 karakteri geçmeyen kısa başlığını,
 • Yazarların isimlerini, kurumlarını, eğitim derecelerini ve ORCID numaralarını,
 • Finansal destek bilgisi ve diğer destek kaynakları hakkında bilgiyi,
 • Sorumlu yazarın ismi, adresi, telefonu (cep telefonu dahil) ve e-posta adresini,
 • Makale hazırlama sürecine katkıda bulunan ama yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerle ilgili bilgileri içermelidir.

Özet

Editöre Mektup, eğitim ve çeşitli türündeki yazılar dışında kalan tüm makalelerde özet/abstract olmalıdır. Özet, yazının amacını ve içeriğini doğru ve yeterli bir şekilde kapsayacak biçimde olmalıdır. Cümleler, gerekli bilgiyi verecek kadar özet olmalı, birinci tekil ve çoğul kişi kullanılmadan, edilgen çatıda ve geçmiş zaman kipinde kurulmalıdır. Araştırma makalelerinin özetlerinde amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerine yer verilmelidir. Derleme ve olgu sunumlarında özet bölümlere ayrılmadan yazılmalıdır. Özette kaynak gösterilmemeli, kısaltma kullanılmamalıdır. Özet ile ilgili öneriler Tablo 1’de gösterilmiştir.

Anahtar Sözcük

Özetin sonunda en fazla beş kelimeden oluşan anahtar sözcük yazılmalıdır. Anahtar sözcükler National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) veri tabanından seçilmelidir (https://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

Ana Metin

Araştırma yazılarının ana metni, öne çıkanlar, giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç, varsa teşekkür ve kaynaklar, tablo, şekil/grafik/resim ekler bölümlerinden oluşur.

Öne Çıkanlar: Bu bölümde ele aldığınız konu ile ilgili olarak literatürde bilinenler ve makalenizin elde ettiği önemli bulguları ve makalenizin uygulamaya olan katkılarını vurgulayınız. Bu bölüm 3 başlık halinde ana metinde girişten önce yer almalıdır.

 • Bu konu hakkında ne biliniyor? (Bu bölüme bir cümle ile çalışmanızın konusu ile ilgili literatürde bugüne kadar ne bilindiğini yazınız.)
 • Bu makale bilinenlere ne ilave ediyor? (Sizin çalışmanızın ve bulgularınızın bilinenlere özgün katkısını bir cümle ile yazınız)
 • Alana katkısı nedir? (Elde ettiğiniz bulgularınız uygulama alanına ne gibi bir katkı sağlamaktadır, bir cümle ile yazınız)

Giriş: Araştırma probleminin sunulduğu, bu problemle ilgili önceki çalışmaların özetlendiği ve yapılan araştırmanın güncel öneminin, hangi amaçla yapıldığının belirtildiği bölümdür.

Giriş bölümü yazılmadan önce, şu noktalar göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Bu çalışmanın önemi nedir?
 • Hipotezler ve deneysel tasarım, araştırma problemini çözümlemeye nasıl yardımcı olmaktadır?
 • Bu çalışmanın mevcut literatüre katkısı ve kuramsal doğurguları (implication) nedir?
 • Sınanan hipotezler hangi mantığa dayanılarak türetilmiştir?

İyi bir giriş bölümü bu soruları cevaplayabilecek nitelikte olmalıdır. Bu soruları yanıtlamaya çalışırken, yazar iyi bir literatür taraması da sunmalı ve okuyucuyu adım adım bu soruların yanıtına getirmelidir. Literatür taramasında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 • Okuyucunun tarama yapılan ve özetlenen literatür hakkında bilgili olduğu varsayılarak, çok geniş ve konuyla ilgili her türlü ayrıntıyı anlatan bir tarama yapılmamalıdır.
 • Önceki araştırmaların bulguları ve doğurguları ile diğer araştırmacıların özgün fikirleri sunulurken mutlaka kaynak gösterilmelidir.
 • Bulguların tartışmalı olduğu bir alanda, taraflardan birini kendi fikrinize yakın olduğu için tutmak veya diğerine karşı savunmak doğru değildir. Her iki görüşe, sizin görüşünüz ne olursa olsun, eşit uzaklıkta olmak gereklidir.
 • Literatür taramasıyla ilgili olarak verilen bilgilerin, kronolojik bir veri karmaşasından çok kuramsal bir yapıda olmasına dikkat edilmelidir. Gerçekten çalışmayla ilgili olan araştırmalardan bahsedilmeli, fazla sayıda kaynağın olması onun iyi bir literatür taraması olduğunu göstermez.
 • Son olarak, giriş bölümünde araştırma problemi ve literatür sunulduktan sonra araştırmanın amacı, tanımlayıcı araştırmalar için araştırma sorusu/soruları, deneysel araştırmalar için hipotezler verilmelidir.

Yöntem: Bu bölümde araştırmanın hangi yöntemle yapıldığı, verinin nasıl toplandığı, katılımcıların/deneklerin örneklem özellikleri gibi konularda bilgiler verilir. Yöntem bölümü şu alt başlıklardan oluşur:

 • Türü ve deseni: Bu bölümde araştırmanın türü ve hangi desende çalışıldığı yazılmalıdır.
 • Yeri ve zamanı: Araştırma verilerinin toplandığı yer ve zaman belirtilmelidir.
 • Evren ve örneklem: Araştırmanın evren ve örnekleminin nasıl seçildiği ayrıntılı biçimde yazılmalıdır.
 • Veri Toplama Araçları: Bu bölümde ölçüm için kullanılan laboratuvar aygıtları, kullanılan testler, ölçekler, anketler tanıtılmalıdır. Kalem-kâğıt testleri, anketler ve ölçekler için psikometrik bilgiler de (güvenirlik ve geçerlik) bu bölümde sunulmalıdır.
 • Veri Toplama Süreci: Araştırmanın veri toplama aşamasının özetlendiği bölümdür.
 • İşlem: İşlem bölümünde yazar neyi, nasıl yaptığını, çalışmanın aşamalarını yeteri kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmalıdır. Bu bölümde deneklere verilen yönergeler, farklı deneysel grupların nasıl oluşturulduğu, özel deneysel manipülasyonlar ve deneysel desen özetlenir. Ayrıca, deneysel veya istatistiksel kontrol yöntemlerinden de burada söz edilebilir.
 • Etik sorumluluklar: İnsan veya hayvanlar üzerinde yapılan tüm anket, gözlem, girişimsel araştırma makalelerinde etik kurul izni gerekli olup, ayrıca katılımcılardan onam alındığı ve kurum izninin mevcut olduğu da bu bölümde belirtilmelidir. Bu bölümde etik kurul adı, etik kurul onay tarihi ve numarası ile ilgili bir açıklama; kurum izni ve tarihi; katılımcının Helsinki Deklarasyonu’na göre bilgilendirildiği, yazılı ve sözlü onamının alındığı; katılımcıların anonimliğini dikkatli bir şekilde korunduğu yazarlar tarafından belirtilmelidir.
 • Veri analizi: Bu bölümde yazar(lar)ın araştırmada kullandığı veri analiz yöntemleri belirtilmelidir. Sık kullanılmayan istatistik yöntemlerin kullanım gerekçeleri kaynak gösterilerek bildirilmelidir. İstatistiksel analiz, tıbbi dergilerdeki istatistik verilerini bildirme kurallarına göre yapılmalıdır (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical guidelines for contributors to medical journals. BrMed J 1983: 7; 1489-93). Niceliksel verilerin yazımında, birimler, uluslararası birim sistemi olan International System of Units (SI)’a uygun olarak hazırlanmadır. Niteliksel çalışmalarda da verilerin analizinin nasıl yapıldığı belirtilmelidir.

Bulgular: Bu bölümde, toplanan veri ve bu verinin analiz sonuçları sunulur. Araştırmanın temel bulguları veya vurgulanması gereken istatistiksel veriler tablo veya grafik olarak sunulmalı, bu bilgiler ayrıca yazı içinde verilmemelidir. Makale türüne göre belirlenmiş sayıda tablo ve şekil bulgularda yer almalıdır.  Tablo içinde verilen anlamlılık değerleri p>0.05 veya p<0.05 veya p<0.01 veya p<0.001’den uygun olan seçilerek verilmelidir. Bulgularda kaynak gösterilmemelidir.

Tartışma: Bulguların sunulmasından sonra bunların yorumlanması ve sonuçlarının vurgulanması tartışma bölümünde yapılır. Tartışma bölümü, çalışmada elde edilen temel bulgularla ilgili bir cümle ile başlamalıdır. Bu cümlede hipotezlerin ne şekilde doğrulandığı veya doğrulanmadığı bilgisine yer verilmelidir. Yapılan araştırmanın bulguları ile literatür bulguları arasındaki benzerlikler veya karşıtlıklar belirtilmeli; tartışmanın sonunda araştırmanın sınırlı yönleri, güçlü yönleri ve literatüre katkısı birlikte sunulmalıdır. Araştırmanın bulgularından yola çıkılarak ne tür kuramsal ve uygulamaya yönelik çıkarımların olabileceği ve benzer araştırmaların iyileştirilerek nasıl daha iyi yapılabileceği tartışılmalı ve gelecek araştırmalar için öneriler sunulmalıdır.

Sonuç: Araştırmanın amacı doğrultusunda ana bulgusu kısaca belirtilmelidir. Bu bölüm bulguların tekrarı olmamalıdır.

Teşekkür: Yazar (lar) gerekli gördüklerinde yazıya katkıları yazarlık düzeyinde olmayan, ancak belirtilmeyi hak ettiğini düşündükleri kişilere birkaç cümlelik kısa teşekkür yazabilirler. Burada, teşekkür edilen kişilerin katkıları (örneğin; parasal ya da araç gereç desteği, teknik yardım, bölüm başkanının genel desteği gibi) açıklıkla belirtilerek (örneğin; "bilimsel danışmanlık", "taslakta düzeltme", "veri toplama", "klinik araştırmaya katılma" gibi) yazılır.

Tablolar

Tablolar APA formatına göre hazırlanıp ayrı dosya olarak yüklenmeli, ana metin içerisinde yerleri gösterilmelidir. Tabloların üzerinde tanımlayıcı bir başlık (tablo başlığının tüm kelimelerinin ilk harfleri büyük olacak şekilde) yer almalı ve tablo içerisinde geçen kısaltmaların açılımları tablo altına tanımlanmalıdır.

Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde “Tablo Ekle” komutu kullanılarak dikey çizgileri olmaksızın hazırlanmalı ve kolay okunabilir şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı; ana metindeki verileri destekleyici nitelikte olmalıdır.

Başka kaynaktan alınan tablo/şekil/grafiklerin altına kaynak belirtilmelidir. Kullanılan istatistiksel testler, kısaltmalar ve ilgili açıklamalar tablo/şekil/grafik altında (*) işareti konularak 8 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Şekil, Grafik, Resim, Fotoğraf ve Altyazıları

Şekil, Grafik, Resim, Fotoğraflar, TIFF ya da JPEG formatında ayrı dosyalar halinde sisteme yüklenmelidir. Görseller bir Word dosyası dokümanı ya da ana doküman içerisinde sunulmamalıdır. Alt birimlere ayrılan görseller olduğunda, alt birimler tek bir görsel içerisinde verilmemelidir. Her bir alt birim sisteme ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. Resimler alt birimleri belli etme amacıyla etiketlenmemelidir (a, b, c vb.). Resimlerde alt yazıları desteklemek için kalın ve ince oklar, ok başları, yıldızlar, asteriksler ve benzeri işaretler kullanılabilir. Makalenin geri kalanında olduğu gibi resimler de kör olmalıdır. Bu sebeple, resimlerde yer alan kişi ve kurum bilgileri de körleştirilmelidir. Görsellerin minimum çözünürlüğü 300DPI olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki aksaklıkları önlemek için gönderilen bütün görsellerin çözünürlüğü net ve boyutu büyük (minimum boyutlar 100x100 mm) olmalıdır. Resim alt yazıları ana metnin sonunda yer almalıdır.

Ana metin içerisinde cihaz, yazılım, ilaç vb. ürünlerden bahsedildiğinde ürünün ismi, üreticisi, üretildiği şehir ve ülke bilgisini içeren ürün bilgisi parantez içinde verilmelidir; “DiscoverySt PET/CT scanner (General Electric, Milwaukee, WI, USA)”.

Kaynak Yazımı

Yazı içinde kaynak gösterimi, metin içindeki kullanım sırasına göre düzenlenmelidir. Yazı içinde geçen kaynak numaraları noktalama işaretinden sonra, köşeli parantezle ve küçültülerek (üst simge) olarak belirtilmelidir. Kaynak listesinde yalnızca yayınlanmış ya da yayınlanması kabul edilmiş çalışmalar yer almalıdır. Kaynak bildirme "UniformRequirementsforManuscriptsSubmittedtoBiomedicalJournals" (http://www.icmje.org) adlı kılavuzun en son güncellenmiş şekline uyulmalıdır. Dergi adları Index Medicus'a uygun şekilde kısaltılmalıdır.

Dört ya da daha az sayıda olduğunda tüm yazar adları verilmeli, daha çok yazar durumunda dördüncü yazarın arkasından "et al." ya da "ve ark." eklenmelidir.

İngilizce metinde İngilizce kaynaklar İngilizce, Türkçe kaynaklar ise Türkçe olmalı ancak yanlarında köşeli parantezle İngilizceleri yazılmalıdır.

Farklı yayın türleri için kullanılacak stiller aşağıdaki örneklerde gösterilmiştir.

Kitaplar (tek yazarlı, iki yazarlı, üç yazarlı)

Carpenito LJ. Handbook of nursing diagnosis. 7th ed. Philadelphia: Lippincott; 1997.

Terakye G. Hemşirelikte iletişim ve hasta hemşire ilişkileri. 2. baskı. Ankara: T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü; 1994.

Gorman LM, Raines ML, Sultan DF. Psychosocial nursing for general patient care. 2nd ed. USA: F.A. Davis Company; 2002.

Çeviri Kitap

Hofling CK, Leininger MM. [Basic Psychiatric Concepts in Nursing]. Hemşirelikte ana psikiyatrik kavramlar (Kumral A, Çeviri Editörü). İstanbul: Vehbi Koç Vakfı Yayınları; 1960. (Orijinal çalışma basım tarihi 1961). (in Turkish).

Kitaptan Bölüm

Groves MS, Muskin PR. Psychological responses to illness. In: Levenson JL, editor. Textbook of psychosomatic medicine. Washington: American Psychiatric Publishings; 2005. p. 67-88.

Editörlü Kitap (tek editörlü, iki editörlü, üç ve daha fazla editörlü kitap, editörlü kitaptan bölüm)
Stuart GW, Sundeen SJ, (editors). Principles and practice of psychiatric nursing. 4nd ed. St. Louis: Mosby Year Book; 1991.

Connolly T, Arkes HR, Hammond KR, (editors). Judgement and decision making. Cambridge: Cambridge University Pres; 2000.

Süreli Yayınlar

Atac M. The effect of mindfulness-based stress reduction program on quality of life in breast cancer: A systematic review. J Psychiatric Nurs 2021; 12(2): 165-172.

Cekic Y. Yuksel R. Metaphors of nursing students on the perception of mental illness: A qualitative study. J Psychiatric Nurs 2021; 12(2): 85-92.

Oflaz F, Boyacıoğlu NE, Yılmaz S, Sukut Ö, et al. Psikiyatri birimlerinde çalışan hemşirelerin profili: İstanbul örneği. [A profile of nurses in psychiatric units: Istanbul sample]. J Psychiatric Nurs 2021;12(3):188-197. (in Turkish).

İnternet Kaynakları (İnternet kaynakları, tanınmış kurumların raporlarını vb. içermeli, bilimsel özelliği olmayan internet kaynakları kullanılmamalıdır.)

Lee DS, Austin PC, Rouleau JL, Liu PP, et al. (November 19, 2003). Predicting mortality among patients hospitalized for heart failure. The Journal of the American Medical Association, 290 (19), 2581-2587. Retrieved November 23, 2003, from http://jama.ama-assn. org/cgi/content/abstract/290/19/2581.

Resmi Yayınlar

American Nurses' Association. Statement on psychiatric mental health nursing practice and standards of psychiatric-mental health clinical practice. Washington: American Nurses' Publishing; 1994.

Kısaltmalar ve Ekler

Kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır. Ekler, anket formları, ölçekler, ek çizelgeler gibi bilgi ve belgelerdir. Ekler uygun başlık verilerek makale içindeki sunuş sırasına göre yeni bir sayfadan başlanarak, kaynakçadan sonra verilmelidir.

Tablo 1. Makale türlerine göre sınırlamalar


Makale Türleri için Sınırlamalar

Makale Türleri

Kelime Sayısı

Özet Kelime Sayısı

*Kaynak Sayısı

*Tablo Sayısı

*Şekil Sayısı

Araştırma Makalesi (Nicel)

4500

250 kelime bölümlere ayrılmış

50

6

3

Araştırma Makalesi (Nitel)

5000

250 kelime bölümlere ayrılmış

50

6

3

Sistematik Derleme ve Meta analiz

6000

250 kelime bölümlere ayrılmış

100

6

3

Derleme

4000

250 kelime bölümlere ayrılmamış

40

1

1

Olgu Sunumu

2000

250 kelime bölümlere ayrılmamış

20

 -

 -

Editöre Mektup

1000

 -

5

 -

 -

Eğitim

2000

250 kelime bölümlere ayrılmamış

15

 -

 -

Çeşitli

2000

250 kelime bölümlere ayrılmamış

15

 -

 -

*En fazla

MAKALE GÖNDERİMİ

Orijinal gönderiler şu adrese yüklenmelidir: https://jag.journalagent.com/phd/

Başlarken

1. Web tarayıcınızı (Internet Explorer 5 veya üstü, Netscape 7 veya üstü, Firefox 1.0.4 veya Safari 1.2.4) başlatın ve Psikiyatri Hemşireliği Dergisi oturum açma ekranına gidin ( https://jag.journalagent.com/phd/ ). 

2. Journal Agent Online Manuscript Central'ı ilk kez kullanıyorsanız, oturum açın veya "Hesap Oluştur" seçeneğine tıklayın.  

Yeni Bir Hesap Oluşturuyorsanız

1. "Hesap Oluştur" a tıkladıktan sonra, adınızı ve e-posta bilgilerinizi girin ve "İleri" ye tıklayın. E-posta bilgileriniz çok önemlidir. Tüm yazışmalar bu adresten yapılacaktır.

2. Kurumunuzu ve adres bilgilerinizi uygun şekilde girin ve ardından "İleri" yi tıklayın.

3. İstediğiniz bir kullanıcı kimliği ve şifre girin (kullanıcı kimliğiniz olarak e-posta adresinizi kullanmanızı öneririz) ve ardından uzmanlık alanınızı seçin. "Bitir" i tıklayın.

4. Makale gönderim sistemi, gönderen yazarların çalışmasını diğer yazarlardan ayırmak için ORCID (Open Researcher and Contributor ID) numarası ister. ORCID numarası almak için https://orcid.org/signin tıklayın.

Unutulan Giriş Ayrıntıları

Bir hesabınız varsa ancak oturum açma ayrıntılarınızı unuttuysanız, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi oturum açma ekranındaki "Şifre Yardımı"na gidin ve e-posta adresinizi girin. Sistem size otomatik bir kullanıcı kimliği ve şifre hatırlatıcısı gönderecektir.

Giriş yaptıktan sonra "Yazar bölümü" nü seçin.

Makalenizi Gönderme

1. Oturum açtıktan sonra, menü çubuğundaki "Yeni Makale Gönder" bağlantısını tıklayın.

2. Kontrol listesinde yer alan maddeleri okuyun ve her bir maddenin uygunluğunu kutucuğu işaretleyerek onaylayın. Bu bölümde onayladığınız her maddeden sorumlu olduğunuzu unutmayınız.

3. Tüm kutucukları eksiksiz doldurduğunuzda altta bulunan bağlantıyı online makale göndermek için tıklayınız.

4. Sıra ile sizden istenen bölümleri doldurarak kaydet ve devam et bağlantısını tıklayarak ilerleyiniz. 9 adımda dosyalarınızı yükleyiniz.

4a. Dosya kategorisini, dosyanızın adını ve masa üstünden “dosya seç” bağlantısını tıklayarak dosyanızı yükleyiniz. Yazar isimlerinin başlık sayfası dışındaki dosyalarda yer almamasına özen gösteriniz. Her bir dosyayı ayrı ayrı yükleyiniz.

4b. Tüm dosyaları yüklediğinizde devam bağlantısını tıklayarak ilerleyiniz.

5. Yükleme işi bittikten sonra “makaleyi ön izle” bağlantısını tıklayarak makalenizi kontrol edebilirsiniz.  

6. Makaleniz eksiksiz olarak sisteme kaydedilmişse “Makaleyi Yayın Kurulu’na değerlendirilmek üzere gönder” bağlantısını tıklayınız. Bu aşamadan sonra makalenizde herhangi bir değişiklik yapamazsınız.

6. Yayın kuruluna göndermeden önce herhangi bir aşamada bir gönderimi askıya alabilir ve daha sonra göndermek için kaydedebilirsiniz. Gönderdikten sonra bir onay e-postası alacaksınız. Makalenizin durumunu kontrol etmek için istediğiniz zaman Journal Agent Makalenize erişebilir ve hangi aşamada olduğunu kontrol edebilirsiniz. Dergi, bir karar verildiğinde sizi e-posta ile bilgilendirecektir. 

Gönderinizle İlgili Yardım Alma

Dergi E-posta: [email protected]
Editör E-posta: [email protected][email protected]
Teknik Editör E-posta: [email protected], [email protected]
Editör ile ilgili iletişiminiz mümkün olduğunca E-posta yoluyla yapılacaktır.
Yayınevi: KARE Medya
Adres: Göztepe Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 200 Da: 2, Göztepe, Kadıköy, İstanbul
Telefon:+90 - 216 - 550 6 111
Faks:+90 - 216 - 550 6 112
E-mail: [email protected]

GÖZDEN GEÇİRME (REVİZYON) SÜRECİ

Gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçer. Tarafsız bir değerlendirme sürecini sağlamak için her gönderi, alanında uzman en az iki bağımsız hakem tarafından incelenir. Yayın kurulu, derginin editörleri veya yayın kurulu üyeleri tarafından gönderilen yazıların değerlendirme sürecini yönetmesi için derginin ilgili bölüm editörünü davet eder. Baş editör(ler), tüm gönderiler için karar verme sürecindeki nihai otoritedir.

Yazar (lar), bir makalenin gözden geçirilmiş halini gönderirken, hakemler tarafından yapılan yorumlara yanıt veren ve değişikliklerin nerede bulunabileceğini belirten ayrıntılı bir yanıt raporu sunmalıdır. Her bir hakemin önerisi/yorumu ve ardından yazarın cevabı ve değişikliklerin yapıldığı satır numarası verilmeli, yapılan düzeltmeler metin içinde kırmızı ile belirtilmelidir.  Düzeltmeden sonra makalenin tüm bölümleri sisteme yeniden yüklenmelidir.  Özette revizyon gerekirse, düzeltmelerin sisteme yüklenen özet bölümünde yapılması gerekmektedir. Düzeltilmiş yazılar, karar mektubu tarihinden itibaren 30 gün içinde teslim edilmelidir. Makalenin düzeltilmiş hali verilen süre içinde teslim edilmediği takdirde geçerliliğini yitirecektir. Bu durumda yeni makale statüsü ile dikkate alınacak ve değerlendirme süreci yeniden başlayacaktır. Gönderen yazar (lar) ek süreye ihtiyaç duyuyorlarsa bu uzatma talebini ilk 30 günlük süre içinde talep etmelidirler. Yapılan düzeltmeler yazının kabul edileceği anlamı taşımaz.

YAYIN SÜRECİ

Kabul edilen yazılar, dilbilgisi, noktalama işaretleri, biçim ve anlaşılırlık için düzenlenir. Bir makalenin yayın süreci tamamlandığında, derginin web sayfasında, planlanan sayıya dahil edilmeden önce baskı öncesi bir yayın olarak çevrimiçi olarak yayınlanır. Makalenin PDF onayı ilgili yazar (lar)a gönderilir ve 2 gün içinde yayın onayı talep edilir.

Kabul edilen makaleler mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çevrimiçi olarak erişilebilir ve alıntı yapılabilir hale getirilecektir. Yayınlanma aşamaları aşağıdaki gibidir;

Düzeltilmemiş yayın: Son, kabul edilmiş (ancak düzenlenmemiş ve düzeltilmemiş) makalenin özeti dergi web sayfasında “Kabul Edilen Makaleler” bölümü altında çevrimiçi olarak görünecektir.  Bu aşamada makaleye bir DOI numarası atanacaktır.

Baskı öncesi yayın: Kopya düzenleme, dizgi ve sonuçta ortaya çıkan metnin gözden geçirilmesinden sonra, düzeltilmiş son sürüm çevrimiçi olarak “Baskı Öncesi” bölümüne eklenecektir.

Son yayın: Düzeltilmiş son metin derginin bir sayısında yer alacak ve derginin web sitesine eklenecektir. Hızlı yayın sağlamak için, yazarlardan son okuma sürecinde olabildiğince hızlı bir şekilde yayın onayını vermeleri gereklidir.

Hızlı Arama