Editörler İçin Talimatlar

Editörler İçin Talimatlar

Editörler İçin Talimatlar

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi Editörleri, gönderilen her makalenin (manuscript) kapsamını ve kalitesini değerlendirmekten sorumludur. Baş editörlerin en önemli görevlerinden biri, makalenin Psikiyatri Hemşireliği Dergisi'nde yayınlanmaya değer olup olmadığına karar vermektir.

Bölüm editörleri de hakem değerlendirmesi sonuçlarına göre bir tavsiyede bulunmaktan sorumludur.

Teknik editörler, yazarların gönderdiği makalenin Psikiyatri Hemşireliği Dergisi’nin yazım kurallarına uygunluğunu değerlendirir.

Sonuçta yayın kurulu derginin yüksek kaliteli araştırma yayınlamasını, etik ve diğer yayın standartlarına bağlı kalmasını sağlamaktan sorumludur.

Ayrıca baş editörler ve bölüm editörlerinin, dergi politikası ve kapsamı hakkında danışmanlık yapmak, yayın kurulunu geliştirmek ve yeni katılımları sağlamak, nitelikli makale gönderimini ve yayınevine gönderilecek makale sürekliliğini sağlamak, derginin yayın süreçlerini nitelikli hale getirmek için özel konularda konferans, toplantı, vb. gereksinimleri belirlemek ve gerçekleştirilmesine katkı sağlamak, periyodik olarak yayın kurulu toplantıları düzenlemek, derginin meslektaşlar arasında tanıtımını yapmak gibi sorumlulukları da vardır.

Makalelerin yönetimi Editör değerlendirme süreci

Makaleler (manuscripts) Psikiyatri Hemşireliği Dergisi’ne online bir sistem aracılığıyla gönderilir. Makale incelemesinin editöryal ve hakem değerlendirme süreci, derginin online makale izleme sistemi kullanılarak gerçekleştirilir.

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi’ne gönderilen (submit) bir makale önce teknik editör tarafından dosyalarda eksik olup olmadığı ve makalenin derginin yazım kurallarına uygunluğu açısından kontrol edilir.

İntihal taraması için yayınevine iletilir ve sonuç takip edilerek baş editörler bilgilendirilir.

Bu aşamalar tamamlandıktan sonra makaleler baş editörler tarafından değerlendirilir. Eğer hakemlere gönderilmeden önce biçimsel, yöntemsel ve içerik yönünden açık olmayan veya çelişkili olan durumlar varsa yazar(lar)dan düzeltme yapması istenebilir. Makale dergi yayın ilkelerine ve konu alanlarına uygun değilse veya bilimsel değeri düşükse reddedilir.

Değerlendirmeye kabul edilebilir makaleler için bölüm editörü atanır. Bölüm editörü çalışma alanı, mevcut iş yükü ve yazarların kurumları (örneğin yazarlardan biriyle aynı kurumda çalışma gibi) dikkate alınarak baş editörler tarafından belirlenir ve e-posta yoluyla yeni bir makaleyi değerlendirmeye davet edilir. Bölüm editörü bir makaleyi aldıktan sonra, potansiyel olarak yayına uygunluğu hakkında baş editörlere görüşünü bildirir. Bu değerlendirmede başarısız olan başvurular hakem sürecine girmeden reddedilir.

Diğer tüm makaleler hakem (formal peer review) değerlendirmesi için gönderilir. Bu süreç maksimum 21 gün içinde tamamlanır.

Lütfen bu bölümün sonundaki Psikiyatri Hemşireliği Dergisi akış şemasına bakınız.

Hakemleri belirleme

Makaleyi değerlendirmek için en az iki hakem (formal peer review) bölüm editörleri tarafından davet edilir.

  1. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi’nde hakem olarak görev alabilmek için en az doktora düzeyinde eğitimli olmak,
  2. Ulusal düzeyde TUBİTAK, ULAKBİM’de, ve uluslararası düzeyde Web of Science(SCIE, SSCI)’da taranan bir dergide yayınlanmış en az bir makalesi olmak ve
  3. Makale değerlendirmeye vakit ayırabilmek şartlarının yerine getirilmiş olması ile mümkündür.

Derginin online sisteminde hakem önerileri mevcuttur ve hakemin çalışma alanı, deneyimi, yayın geçmişi hakkında bilgiler de yer almaktadır.

Hakemleri seçerken aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır:

Bu faktörlerden ilki tarafsızlıktır. Hakemler herhangi bir yazarla aynı kurumda çalışmamalı veya yazarların herhangi biriyle aktif veya yakın zamanda iş birliği yapmamalıdır. Hiçbir çıkar çatışmasına veya potansiyel tarafsızlık algısına izin verilmeyecektir. Potansiyel bir çıkar çatışması tespit edilirse, farklı bir hakem davet edilir.

İkincisi nitelikli olmasıdır. Hakemlerin ilgili alanda önemli deneyime sahip olması gerekir. Bölüm editörü, bir hakemin deneyimini yayın geçmişine bakarak değerlendirebilir. Hakem bulmak her zaman kolay değildir, çünkü nitelikli, uygun adayların daveti kabul edecek zamanı olmayabilir.

Özetleme ve indeksleme hizmetlerinde anahtar terimleri aramak, hakem bulmanın bir yoludur.

Benzer konular üzerinde çalışan araştırmacıları keşfetmek için makalenin referans listesi kullanılabilir.

Bölüm editörleri, ayrıca mevcut akademik ağlarından hakemler seçebilirler.

Revizyon Karar Süreci

Makaleyi okuyup değerlendiren her bir hakem, görüşlerini; kabul, minör veya majör revizyon, yeniden yazılması gerekir ve red kararından birini öneren bir rapor sunar.

Minör revizyon: Makalenin, yayına daha uygun hale getirilmesi için minör düzeltme gerekir.

Majör revizyon: Makale, hakem ve bölüm editörü önerileri doğrultusunda geliştirilebilir.

Yeniden yazılması gerekli: Makalenin, hakem ve bölüm editörü önerileri doğrultusunda yeniden yazılması gerekir.

Bölüm editörü en az iki hakemin raporuna ve kendi düşüncelerine dayalı olarak baş editöre makale hakkındaki kesin değerlendirmesini sunar.

Nihai Karar

Bölüm editörü ve hakem görüşleri doğrultusunda son karar aşamasına alınan makale ile ilgili nihai kararı baş editörler verir. Bu karar; kabul, red veya editör revizyon önerisi olabilir.

İki hakem de bir makalenin reddedilmesini önerirse, reddedilmelidir. Bununla birlikte iki hakemin kabul veya minör revizyon önerisine rağmen bölüm editörü ve/veya baş editörler temel bir kusur fark ederse makalenin reddedilmesi gerektiği kararını verebilirler.

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi özgün çalışmalar yayınlamaktadır; bu nedenle, replikatif veya yüksek oranda türevi olan çalışmalar kabul edilmeyecektir. Makaleler orijinal araştırmayı sunmalı ve bilimsel anlayışa katkıda bulunmalıdır. Hakemler baş edilemez sorunlar belirlerse, örneğin çalışmanın yöntemi kritik derecede kusurluysa veya sonuçlar daha önce sunulmuşsa, editör makaleyi reddetmelidir.

Gizlilik

Tüm yazılar tamamen gizli tutulmalıdır. Editörler, yayına kadar hiçbir bilgiyi kullanamazlar. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi hakem değerlendirmesi için çift kör bir yaklaşım kullanır: Hakemler yazarların adlarını bilmezler ve yazarlar hakemlerin adlarını bilmezler.

Yayın etiği

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi yazı işleri ofisi intihal ve diğer araştırma suistimalleri için yazarların makalelerini ve yayın kayıtlarını kontrol eder.

Bir editör, intihal, yazarlık anlaşmazlıkları, mükerrer veya fazladan gönderim veya veri ve şekillerin manipülasyonu dahil olmak üzere bir makaleyle ilgili herhangi bir etik sorunundan haberdar olursa, [email protected] adresinden derginin editör ofisine başvurmalıdır.

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi yayın kurulu üyesi tarafından yazar olarak gönderilen makalelerde baş editörler, tarafsız ve çalışmaya kör bölüm editörü ve hakem belirlenmesini sağlamadan sorumludur.

PHD yayın kurulu ve Psikiyatri Hemşireleri Derneği yönetim kurulu üyelerinin yazarı olduğu bir makalenin dergide yayınlanma oranı bir yılda yayınlanan makalelerin %15 oranını geçemez.

Hakem değerlendirmesi

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi’nde yayınlanan araştırma makaleleri, kısa raporlar, derleme makaleleri, olgu sunumları, eğitim ve çeşitli türlerindeki tüm makaleler, bağımsız editörler ve hakemler tarafından tam bir hakem değerlendirmesine tabi tutulur.

Editöre mektuplar baş editörler tarafından değerlendirilir ve yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir.

Hızlı Arama