Baskıdaki Makaleler - Psikiyatri Hemşireliği Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Çocuk ve Adölesanlarda Psikososyal İyilik Halini Geliştirmeye Yönelik Okul Temelli Ruh Sağlığı Programları: Sistematik İnceleme
School-Based Mental Health Programs for Improving Psychosocial Well-Being in Children and Adolescents: Systematic Review
Gizem Bıdık, Fatma Nevin Sisman
doi: 10.14744/phd.2021.14471  Sayfa 0

2.
Mizaç özelliklerine göre hemşirelik öğrencilerinde yaşamın anlamının belirlenmesi
Determination of meaning in life among nursing students based on temperament characteristics
Gülay Taşdemir Yiğitoğlu, Ebru Akbaş, Nesrin Çunkuş
doi: 10.14744/phd.2021.81894  Sayfa 0

3.
Doğum Hafızası ve Hatırlama Ölçeği Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Examining Psychometric Properties of the Turkish Version of the Birth Memories and Recall Questionnaire
Fatma Nilüfer Topkara, Özlem Çağan
doi: 10.14744/phd.2020.60234  Sayfa 0

4.
Zihinsel yetersizliği olan ergene sahip ebeveynlerin çocuklarının cinselliği hakkındaki görüşleri: niteliksel bir çalışma
Parents’ attitute towards the sexuality of their adolescents with mental deficiency: a qualitative research
Nur Elçin Boyacıoğlu, Zeynep Dilşah Karaçam, Neslihan Keser Özcan, Onur Sert
doi: 10.14744/phd.2021.60251  Sayfa 0

5.
Hemşirelik lisans öğrencilerinin yeme tutum özellikleri ile alkol ve madde bağımlılık riskleri arasındaki ilişki
The relationship between eating attitudes and risk of alcohol and substance addiction of nursing college students’
Selda Öztürk, Aysel İncedere
doi: 10.14744/phd.2021.14890  Sayfa 0

6.
Üniversite Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmali Farkındalıklarının Belirlenmesi
Determination of Child Abuse and Neglect Awareness of University Students
Gülzade Uysal, Gülçin Bozkurt, Duygu Sönmez Düzkaya
doi: 10.14744/phd.2021.48751  Sayfa 0

7.
Sağlık profesyonellerinin ruh sağlığı okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi
Determination of mental health literacy levels of health professionals
Bediye Oztas, Arzu Aydoğan
doi: 10.14744/phd.2021.43265  Sayfa 0

8.
Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği’nin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması
Development, valıdıty and relıabılıty of Psychosocıal Care Profıcıency Self-Assessment Scale
Huriye Karataş, Meral Kelleci
doi: 10.14744/phd.2021.12499  Sayfa 0

9.
Sağlık Çalışanlarının Ortoreksiya Nervoza Eğilimleri ile Obsesif-Kompulsif Belirtiler Arasındaki Ilişkinin İncelenmesi
Investigation of the relationship between orthorexia nervosa tendencies of healthcare professionals and obsessive-compulsive symptoms
Güllü Yazkan, Nezihe Uğurlu
doi: 10.14744/phd.2021.87369  Sayfa 0

10.
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar Sırasında Yaşadıkları Olumsuz Duygular Ve Baş Etme Deneyimleri: Odak Grup Görüşmesi
Negatıve Emotıons Experıenced By Nursıng Students Durıng Clınıcal Practıce And Theır Copıng Experıences: A Focus Group Intervıew
Hatice Öner, Seher Sarıkaya Karabudak
doi: 10.14744/phd.2021.59480  Sayfa 0

11.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmetlerinin şizofreni hastalarında hastaneye yatış sıklığı, hastalık semptomlarının şiddeti, işlevsel iyileşme ve içgörü üzerine etkisi
The effect of Community Mental Health Center services on the frequency of hospital admissions, severty of disease symptoms, functional healing and insight in patients with schizophrenia
Fatma Çoker, Arzu Yalçınkaya, Munevver Celik, Aysun Uzun
doi: 10.14744/phd.2021.18199  Sayfa 0

12.
Postpartum Maternal Travmatik Stres ve Bağlanma Arasındaki İlişki
The Relationship Between Postpartum Maternal Traumatic Stress and Bonding
Buse Şahin, Fadime Bayrı Bingöl
doi: 10.14744/phd.2021.57704  Sayfa 0

13.
"Kronik Psikiyatri Hastaları ve Bakım verenlerinin Taburculuğa Hazırlık Gereksinimleri ve Karşılanmasına İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi
The Satisfaction Level of Chronic Psychiatry Patients and Their Caregiver with Respect to the Requirements of Discharge Preparations and The Fulfıllment of This Requirements
Gonca Gül Günay, Zekiye Çetinkaya Duman
Sayfa 0

14.
The status of using virtual social networks and its relationship with emotional intelligence among nursing students
jamal hamah-morad, Ali Mostafazadeh, Hossein Namdar Areshtanab, Hossein Ebrahimi, Mohammad arshadi Bostanabad, Mina Hosseinzadeh
doi: 10.14744/phd.2021.14237  Sayfa 0

15.
Moral intelligence and its relationship with resilience among nursing students in Iran
Hossein Namdar Areshtanab, Rana Rezvani, Hossein Ebrahimi, Mohammad Arshadi Bostanabad, Mina Hosseinzadeh
doi: 10.14744/phd.2021.49368  Sayfa 0

16.
Kronik kaşıntılı hastalarda algılanan stres ve stresle baş etme yöntemleri
Perceived stress and coping methods with stress in patients with chronic itching
Sema YABACI, Dilek EFE ARSLAN, Nazan KILIÇ AKÇA
Sayfa 0

17.
Şizofreni tanılı bireylerin çalışma yaşamına ilişkin görüşleri: kalitatif çalışma
Views of individuals diagnosed with schizophrenia on working life: a qualitative study
Zekiye Çetinkaya Duman, Gülsüm Zekiye Tuncer, Ayşe Sarı, Koksal Alptekin
Sayfa 0

LookUs & Online Makale