Baskıdaki Makaleler - Psikiyatri Hemşireliği Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Travma Sonrası Büyüme Kavramının Nitel Film Analiziyle İncelenmesi: Breathe
Analyzing the Concept of Post-Traumatic Growth with Qualitative Film Analysis: Breathe
Nurgül Özgen, Melike Ayça Ay Kaatsız
doi: 10.14744/phd.2022.90023  Sayfa 0

2.
Psikiyatri Hastalarına Yönelik Etik Yaklaşım Değerlendirme Ölçeği Geliştirme
Developing An Ethical Approach Assessment Scale For Psychiatric Patients
Gizem ÖZALP, Leyla BAYSAN ARABACI
doi: 10.14744/phd.2022.35582  Sayfa 0

3.
Ruh Sağlığı İçin Varoluşsal Kaygı Ve Suçluluk Duygusu
Existential Anxiety and Sense of Guilt for Mental Health
Senem Önol, Esra Engin
doi: 10.14744/phd.2022.38268  Sayfa 0

4.
18-30 Yaş Arası Bireylerde İntihar ve Umutsuzluk İlişkisi: Sistematik Derleme
The Relationship Between Suicide and Hopefulness of Young Adults Age 18-30: A Systematic Review
Merve Bat Tonkuş, BEHICE BELKIS ÇALISKAN, ECE ALAGOZ
doi: 10.14744/phd.2022.76993  Sayfa 0

5.
Ergenlerde Duygusal Yeme Davranışının Değerlendirilmesi
Exploring Emotional Eating Behavior Among Adolescence
Raziye Yüksel Doğan, Haktan Demircioğlu
Sayfa 0

6.
Hemşirelik Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Dersi Klinik Uygulama Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma
Mental Health and Psychiatric Clinical Practice Experiences of Nursing Students: A Qualitative Study
Özgür Sema Acı, Ebru Çoban, Nur Sena Kayacan, Muhammet Sait Demir, Fatma Yasemin Kutlu
Sayfa 0

7.
COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanları Üzerindeki Olumsuz Etkileri: Duygusal Emek ve Tükenmişlik Üzerine Kesitsel Bir Çalışma
Negative Impacts of The Covid 19 Pandemic on Health Workers: A Cross-Sectional Study on Emotional Labor and Burnout
Zeliha Büyükbayram, Sidar Gül
Sayfa 0

8.
Perceptions of Frontline Ground Zero Nurses in Lebanon regarding Psychological Needs and Coping Mechanisms during the Most Recent COVID-19 Outbreak.
Mirna Fawaz, Ahmad El Tassi, Mohammad Itani
Sayfa 0

9.
Pandemide Evli Bireylerin Algıladıkları Stres İle Kadına Yönelik Şiddet Tutumları İlişkisi
Relationship Between Stress Perceived by Married Individuals and Attitudes to Violence Against Women in the Pandemic
Nursel Alp Dal, Kerime Derya Beydag
Sayfa 0

10.
Psikodrama Grup Terapisinin Palyatif Bakım Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Stresle Baş Etme ve Yaşam Kalitesine Etkisi
The Effect of Psychodrama Group Therapy on Coping with Stress and Quality of Life of Nurses Working in Palliative Care Clinic
Deniz Kaya Meral, Nihan Altan Sarıkaya
Sayfa 0

11.
COVID-19 Pandemisinde Tele Sağlık Uygulamalarının Anksiyete Yönetimine Etkisi: Sistematik Bir Derleme
The Effect of Telehealth Interventions on Anxiety Management in the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review
Gülten Tarhan, Özlem Örsal, Pınar Duru
Sayfa 0

12.
Duygusal Özgürleşme Tekniği’nin Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin COVİD-19 Korku ve Kaygı Düzeylerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
The Effects of the Emotional Freedom Technique on COVID-19 Fear and Anxiety Levels of Emergency Nurses: a Randomized Controlled Trial
Gülşah Okut, Şule Ecevit Alpar, Elif Dönmez
Sayfa 0

13.
Hastalara Yönelik Simgesel Şiddet Hakkındaki Öğrenci Hemşire Görüşlerinin İncelenmesi
The Investigation of Nursing Student’s Opinions about Symbolic Violence towards Patients
Bahanur Malak Akgün, Adeviye Aydın
Sayfa 0

14.
Annelerin Doğum Anıları ile Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Mothers' Birth Memories and Attachment Styles
Hediye Karakoç, Ebru Bekmezci, Halime Esra Meram
Sayfa 0

15.
Şiddete Karşı Sorumluluk, Tutum ve Etkileyen Faktörler: Üniversite Öğrencilerinin Yakın İlişkilerinin İncelenmesi
Violence Responsibility, Attitudes towards Violence, and Factors Affecting Violence: Examining the Intimate Relationships of University Students
Nilgün Avcı, Zehra Gürsoy, Merve Murat
Sayfa 0

16.
Assessment of the mental health and associated factors among healthcare workers in Iran during COVID-19 pandemic
Behzad Khedri, Sajad Sajadi, Ziba Shahini, Vahid Rashedi, Asghar Tavan, Mohsen Aminizadeh
doi: 10.14744/phd.2022.29964  Sayfa 0

17.
Facilitators of interactive problems between parents and adolescents: A qualitative study
Maryam Modarres, Leila Norouzi Panahi, Hossein Namdar Areshtanab, Seyedeh Tahereh Mirmolaei
doi: 10.14744/phd.2022.79735  Sayfa 0

LookUs & Online Makale