Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi Tanıtımı
Psikiyatri Hemşireleri Derneği 2000 yılında kurulmuş, psikiyatri hemşireliğinin Türkiye’deki vizyonunu oluşturmaya hizmet eden önemli bir meslek örgütüdür. Psikiyatri Hemşireleri Derneği tüzüğünde yer alan derneğin kuruluş amaçlarının (g) maddesi, “Derneğin bilimsel çalışmaları içerir bir yayın organına sahip olmasını sağlamak, mesleki yayın (Gazete, broşür, yıllık, kitap) yapmak, yapılan yayınları desteklemek” şeklindedir. Bu amaçla 2010 yılında bilimsel bir yayın organı olarak Psikiyatri Hemşireliği Dergisi yayın hayatına başlamıştır. Derneğimiz bu dergiyi çıkarırken, birinci basamak ruh sağlığı hizmetlerini, tedavi ve psikiyatrik rehabilitasyonukapsayan bilimsel, kuramsal ve felsefi temelli psikiyatri hemşireliği uygulaması, eğitimi, yönetimi ve araştırmaları ile ilgili çalışmalara, ayrıca ruh sağlığına ve psikiyatrik bozukluklara yönelik farklı alanlardan makalelere yer vermeyi amaçlayan hakemli bir dergiyi bilimsel bir ortamda yayınlamayı amaçlamaktadır. Bu dergi ile birlikte psikiyatri hemşireliği ve psikiyatri alanında önemli bir eksikliği gidermek, mesleki bilgi ve deneyimlerinizi bilimsel ortamda paylaşmakve yararlı bir arşivin oluşması mümkün olmaktadır.

Dergide, Editörler Yayın Kurulu ve Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun bulunan yazılar basılır. Basılması uygun görülmeyen yazılar geri iade edilmez. Yayınlanan yazı ve resimlerin tüm hakları dergiye aittir. Dergiden alıntı yapıldığı takdirde dergi kaynak olarak gösterilmelidir. Derginin editörlük ve yayın süreçleri; Uluslararası Tıbbi Dergi Editörleri Konseyi (International Council of MedicalJournalEditors-ICMJE), Dünya Tıp Editörleri Birliği (The World Association of MedicalEditors-WAME), Bilim Editörleri Konseyi (Council of ScienceEditors-CSE), Makale Basım Komitesi (TheCommittee on Publication) yönergelerine göre şekillendirilmektedir. Yayın Etiği Komitesi (Commitee on Publications Ethics-COPE), Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EuropeanAssociation of ScienceEditors-EASE) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (National Information StandardsOrganization -NISO), Dergi, Şeffaflık İlkeleri ve Bilimsel Yayıncılıkta En İyi Uygulama (Directory of Open Access Journals- www.doaj.org/bestpractice) ile uyumludur.

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi’ne Türkiye'den gönderilen makalelerin aynı zamanda Türkçe metinleri de yayınlanmakta ve değerlendirme süreci Türkçe makale üzerinden devam etmektedir. Bu nedenle Türkiye’den sisteme yüklenen (submid) makalenin Türkçe olması ve değerlendirme aşamasında, gözden geçirme/revizyon sürecinin Türkçe olarak ilerlemesi gerekmektedir. Türkçe makalelerin değerlendirme işlemleri tamamlanıp yayın için kabul edilme aşamasına geldikten sonra, İngilizceye çeviri işlemi yazarların sorumluluğunda olup çeviri sonrasında kabul aşamasına geçilecektir. Bu aşamada editör tarafından bilgilendirme sağlanacaktır. Sisteme İngilizce yüklenen ve değerlendirme sürecinin sonunda kabul edilen makalelerin de dil düzeltmesi (edit) ücreti yazar (lar) tarafından karşılanmak üzere yayınevi tarafından yapılacaktır.Ana dili İngilizce olmayan ülkelerden İngilizce gönderilen makalelerin de kabul edildikten sonra dil açısından düzeltilmesi ücreti yazar (lar) tarafından karşılanmak üzere yayınevi tarafından yapılacaktır. Bu aşamada yayınevi dil editing servisi iletişim sağlayacaktır.

Bilimsel Sorumluluk: Yazıların bilimsel sorumluluğu yazar (lar)a aittir. Dergi yayın kurulu sorumlu tutulamaz. Yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir.
Telif Hakkı Bildirimi: Yayımlanan tüm materyallerin telif hakları dergi tarafından alınır. Yayıncının önceden yazılı izni olmaksızın, yayının hiçbir kısmı kullanılamaz. Makalelerin tüm hakları yayımlandıktan sonra dergiye ait olur.
Açık Erişim: Psikiyatri Hemşireliği Dergisi açık erişimli bir dergidir; bu, kullanıcıların tüm içeriğe ücretsiz olarak ulaşabileceği anlamına gelir. Okuyucular, yayıncı ya da yazarın izni olmaksızın, makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir veya diğer yasal amaçlar için kullanabilir. Bu, BOAI açık erişim tanımı ile uyumludur.
Ortak Kullanıcı İzinleri: Creative CommonsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Ticari olmayan amaçlar için, yazıya atıf yapılması ve makalenin değiştirilmemesi koşuluyla ortak bir çalışma içinde kullanılmasına izin verir.
Çıkar çatışması: Yazarların ve gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine dâhil olan kişilerin, potansiyel önyargıya veya çıkar çatışmasına yol açabilecek finansal, danışmanlık ve kurumsal ilişkiler dâhil olmak üzere mevcut veya potansiyel çıkar çatışmalarını açıklamaları gerekmektedir. Bireylerden veya kurumlardan sunulan bir çalışma için alınan her türlü mali hibe veya diğer destek, yayın kuruluna açıklanmalıdır. ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışması Bildirim Formu, herhangi bir olası çıkar çatışmasını ifşa etmek için katkıda bulunan tüm yazarlar tarafından doldurulmalı ve sunulmalıdır. Editörlerin, yazarların veya hakemlerin olası bir çıkar çatışması, derginin yayın kurulu tarafından COPE ve ICMJE yönergelerine göre çözülür. Derginin yayın kurulu, tüm itiraz ve şikâyet vakalarını COPE yönergelerine göre ele alır. Dergi baş editörü, tüm itiraz ve şikâyetler için karar verme sürecindeki nihai otoritedir.
Özgünlük: Özgünlük, yüksek bilimsel kalite ve atıf potansiyeli olan bir yazının yayına kabul edilmesi için en önemli kriterdir. Makaleler, etik olmayan durumlar ve intihal tespiti için yayıncı tarafından iThenticate programı kullanılarak taranır. Herhangi bir aşamada tespit edilen intihal, yazının reddedilmesine neden olacaktır.
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi Makale İşlem Ücreti: Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 07.08.2023 tarihinden sonra gönderilen ve bilimsel inceleme sonucu yayına kabul edilen Editöre Mektuplar dışındaki tüm makaleler için 200 USD işlem ücreti almaktadır.
Bir makale için üçüncü tarafların herhangi bir mali katkısı veya desteği, ilk gönderim sırasında açıklanmalıdır. Ödemenin yazar veya üçüncü bir kişi (yazarın kurumu dışında) tarafından yapıldığı durumlarda, yazarların bu bilgiyi başlık sayfasında ve ICMJE Bilgilendirme Formu'nda belirtmeleri gerekmektedir.
Yazar ücretleri veya feragatler editoryal karar alma sürecini etkilemez. Tüm başvurular Yayın Kurulu ve dış hakemler tarafından bilimsel kalite ve etik standartlara göre değerlendirilir. Makale işlem ücretleri için yapılan ödemeler, makalenin değerlendirme sonucunu veya yayın önceliğini etkilemez.
Bu politika, yırtıcı dergilere ilişkin 25 Ocak 2022 tarihli Üniversitelerarası Konseyin açıklamasıyla uyumludur.
Makaleniz kabul edildikten sonra ödeme detayları tarafınıza gönderilecektir.

İndeksler:
Web of Science

  • EmergingSourcesCitation Index (ESCI),
  • Türk Psikiyatri Dizini,
  • Türkiye Atıf Dizini,
  • Gale/Cengage Learning
  • SCOPUS
  • TÜBİTAK ULAKBİM
  • Research4life (2018)
  • Hinari (2018)'de dizinlenmektedir.
 

Hızlı Arama