Bilgilendirme

HAKEMLER İÇİN BİLGİLENDİRME

Sayın hakem,

Psikiyatri Hemşireliği Dergisine gelen bir makaleyi kıymetli zamanınızı ayırarak değerlendirmeyi kabul ettiğiniz için içten teşekkürlerimizi sunarız. Sizin titiz ve bilimsel veriler ışığında değerlendireceğiniz makale hem bilime hem de derginin gelişimine katkı sağlayacaktır.

Hakem değerlendirmesinin amacı, yayınlanan makalenin derginin yayın ilkelerine uygun olarak kalitesini iyileştirmektir. Özenli hakem incelemesi, zaman alıcı bir görevdir ancak yayınlanan makalelerin ve dergilerin bilimsel kalitesini sağlamak için esastır.

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Yönergelerini (http://publicationethics.org) benimser. Yazarların kimliklerinin hakemlerden gizlendiği ve hakemlerin kimliklerinin yazarlardan gizlendiği çift kör bir inceleme süreci yürütür.

Hakem incelemesinin adil, tarafsız, zamanında ve etkili biçimde yapılması önemlidir. Bir makaleyi yayınlanmak üzere kabul etme veya reddetme kararı; yazının önemine, orijinalliğine, açıklığına, çalışmanın geçerliğine ve derginin görev alanı ile ilgisine bağlıdır.

MAKALE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ GENEL İLKELER
 • Size gönderilen bir makalede yer alan yazar, şirket veya kurumlardan herhangi biri ile rekabete ve işbirliğine dayalı veya diğer ilişkilerden ve bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarınızın olduğunu düşünüyorsanız baş editörü bilgilendirerek makaleyi değerlendirmeyi reddetmeniz ve hemen sistem üzerinden mail ile editöre bildirmeniz gerekir.
 • Tarafınıza gizli olarak gönderilen makalenin gizliliği korunmalıdır. Yayınlanmamış makale hiçbir şekilde başkalarıyla tartışılmamalı ve kullanılmamalıdır.
 • Makale değerlendirme raporunuzda; yorum ve önerilerinizde gizlilik korunmalı ve kimliğinizi açığa çıkaracak, ipucu olabilecek yorumlardan kaçınılmalıdır.
MAKALEYİ DEĞERLENDİRME ÖNCESİ DİKKAT EDİLECEK KONULAR

Lütfen aşağıdakileri dikkate alınız:

 • İncelemeniz istenen makale uzmanlığınızla eşleşiyor mu?
  • Uzmanlık alanınıza uygun olmadığını düşündüğünüz bir makale için davet alırsanız değerlendirmeyi kabul etmediğinizi bildiriniz.
 • Makaleyi gözden geçirmek için vaktiniz var mı?
  • Bir makaleyi değerlendirip değerlendiremeyeceğinizi en geç beş gün içinde bildiriniz.
  • Bir makalenin değerlendirme süresi 21 gündür. Değerlendirmeyi bu süre içinde tamamlayamayacağınızı düşünüyorsanız, lütfen hemen sistem üzerinden mail ile editöre bildiriniz ya da ek süre isteyiniz.
YAZIYA / YAZARLARA YÖNELİK YAPILACAK DEĞERLENDİRMELER

Makale değerlendirmesinde dikkate alınması gereken noktalar şunları içermelidir:

 • Makalenin konusu dergiye uygun ve geniş okuyucu kitlesini önemli ölçüde ilgilendiriyor mu?
 • Çalışılan konu psikiyatri hemşireliği, psikiyatri ve psikoloji alanında mı?
 • Çalışılan konu Türkiye’de ve Uluslararası alanda güncel, orijinal ve yenilik getiren bir konu mu?
 • Makale genel olarak takip edilmesi kolay, açık, anlaşılır ve bilimsel bir dille yazılmış mı, gramer ve yazım kurallarına uygun mu?
 • Makalede başlıklar, tablo, şekil, kaynak gösterme vb. gibi bilgiler dergi yazım kurallarına uygun mu?
 • Başlık, özet, anahtar kelimeler, öne çıkanlar (highlight), giriş, tartışma ve sonuçlar makalenin amaçlarını ve ana noktalarını doğru ve tutarlı bir şekilde yansıtıyor mu?
 • Özet makalenin içeriğini yansıtıyor mu?
 • Anahtar sözcükler doğru seçilmiş mi?
 • Makalede tutarlı biçimde aynı kavram/kelimeler/dil kullanılıyor mu?
 • Öne çıkanlar (highlight) bölümü dergi yazım kurallarına göre yazılmış mı?
 • Giriş bölümü problemin önemini açıkça tanımlıyor mu?
 • Giriş bölümü konunun anlaşılmasını kolaylaştıracak içerikte ve uzunlukta mı?
 • Amaç belirtilmiş mi ve makalenin tümünde açıkça amaca odaklanılmış mı?
 • Araştırmanın soruları ya da hipotezleri belirtilmiş mi?
 • Araştırma soruları ya da hipotezleri literatürle destekleniyor mu?
 • Yöntem açıkça tanımlanmış mı, araştırmanın tipi, örneklem seçimi, araştırmada kullanılan ölçüm araçları ve istatistiksel analizler uygun mu ve yeterince bilgi verilmiş mi?
 • Araştırmanın izin ve etik süreçleri uygun mu? Ve onayların/onamların alındığı belirtilmiş mi?
 • Bulgular; sade, açık, anlaşılır ve öz bir şekilde sunulmuş mu?
 • Tablolara ve şekillere dergi yazım kurallarına uygun bir şekilde başlık konulmuş ve hazırlanmış mı?
 • Tartışma; araştırma soruları ve bulgular doğrultusunda, ana bulguları destekleyen/desteklemeyen bilgilerle güncel literatür kullanılarak yapılmış mı?
 • Tartışmada literatüre katkıyı gösterir şekilde kapsamlı bir değerlendirme yapılmış mı?
 • Sonuç ve öneriler; bulgular doğrultusunda yazılmış mı, çalışma önerileri ve uygulamaya katkıları belirtilmiş mi?
 • Çalışmanın sınırlılıkları açıklanmış mı?
 • Varsa katkısı olan kişi ve kurumlara teşekkür edilmiş mi?
 • Kaynaklar güncel ve konuya odaklı mı?
 • Kaynak listesi ile makalede yer alan kaynaklar tam olarak örtüşüyor mu?
 • Makalenin uzunluğu dergi yazım kurallarına uygun mu?
 • Çalışmanın herhangi bir kısmının genişletilmesi/kısaltılması, vurgulanması, birleştirilmesi veya silinmesi gerekiyor mu?

Etik konular:

 • Bu makale zaten yayınlanmış veya başka bir yayında yer alan verileri veya sonuçları rapor ediyor mu?
 • Başka bir yayından kaynak göstermeksizin alıntı yapılmış mı?
 • Verilerin uydurulmuş veya uygunsuz bir şekilde manipüle edilmiş olduğuna dair herhangi bir gösterge var mı?
 • Yazarlar ilgili tüm rekabet çıkarlarını beyan etmişler mi?
 • Makalenin başka bir çalışmanın benzer bir kopyası olduğundan şüpheleniyor musunuz?
 • Diğer etik kaygılar: araştırmalar için gizlilik sağlanmış mı? Çalışmaya katılım gösterenlere etik muamelede kabul edilen normların ihlali olmuş mu?
  Eğer belirtilen etik konulara evet yanıtı verdiyseniz lütfen editöre ilgili sorunları olabildiğince ayrıntılı olarak açıklayarak bildiriniz.
YAZIYA / YAZARLARA YÖNELİK YAPILACAK RAPORLAMA

Yazara yönelik yorumlarınız Bölüm Editörü/ Baş Editöre iletilecektir.

 • Değerlendirmenizi raporlamaya, makalenin alana ana katkılarını belirleyerek başlayınız.
 • Her bölüme ilişkin güçlü ve zayıf yönleri belirterek gerekçelendiriniz.
 • Geliştirilmesi gereken kısımlar için, bölüm, sayfa ve paragraf sayısı belirtiniz ve önerilerinizi açıklayınız.
 • Çalışmada yazarları değil, araştırmada bulduğunuz eksik ya da yanlış kısımları yapıcı cümlelerle ve makaleyi geliştirici biçimde eleştiriniz.

Sonuç olarak makalenin tümü hakkındaki genel görüşlerinizi özetleyiniz, makalenin güçlü yönleri, zayıf yönleri, özgünlüğü ve alandaki önemi hakkında net görüşler ekleyiniz.

Yukarıda verilen dergi yönergelerine ek olarak, aşağıdaki diğer kaynakları da kontrol etmek isteyebilirsiniz:

Araçlar ve Kaynaklar

Genel Kaynaklar
 • Free Certified Peer Reviewer course on Researcher Academy
 • Peer review Public Library of Peer Review Studies group
 • Reviewer checklist

Faydalı makaleler

 • Ten tips for a truly terrible peer review
 • An early career researcher’s take-home tips on peer review
 • How to review manuscripts
 • Your top tip to (potential) authors
 • A reviewer’s guide to ethics in publishing
 • Peer review: how exactly do I do that?
 • Elsevier editors share their top reviewing tips: Part 1 - Part 2 - Part 3

Akran değerlendirmesi, alanımızı geliştirme çabalarımızın önemli bir parçasıdır. Katkınız için içtenlikle minnettarız ve sizinle çalışmayı içtenlikle istiyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla…

Hızlı Arama