Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 12 (2)
Cilt: 12  Sayı: 2 - 2021
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

EDITÖR'DEN
2.
Editörden
Editorial
Perihan Güner
Sayfa IV

NITELIKSEL ARAŞTIRMA
3.
Hemşirelik öğrencilerinin ruhsal hastalık kavramına ilişkin metaforları: Kalitatif bir çalışma
Metaphors of nursing students on the perception of mental illness: A qualitative study
Yasemin Çekiç, Rüveyda Yüksel
doi: 10.14744/phd.2020.79803  Sayfalar 85 - 92

4.
Toplum ruh sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık profesyonellerinin risk değerlendirmesine ilişkin görüş ve uygulamaları
The opinions and practices of health professionals in community mental health centers on risk assessment
Fatma Ayhan, Besti Üstün
doi: 10.14744/phd.2020.08769  Sayfalar 93 - 102

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmeti alan ve ayaktan psikiyatri poliklinik hizmeti alan hastaların kendini damgalama ve öznel iyileşme durumlarının karşılaştırılması
Comparison of self-stigma and subjective recovery status of patients receiving Community Mental Health Service and outpatient psychiatry policlinic
Aydın Kurt, Etem Erdal Erşan, İpek Savaş
doi: 10.14744/phd.2020.73383  Sayfalar 103 - 112

6.
Serebral palsili çocuğu olan ebeveynlerin öz yeterlik düzeylerinin belirlenmesi ve anne-baba ebeveyn öz yeterlik düzeylerinin karşılaştırılması
Determination of the self-efficacy levels of parents with a child with cerebral palsy and the comparison of the parental self-efficacy levels
Merve Aşkın Ceran, Burcu Ceylan
doi: 10.14744/phd.2020.29974  Sayfalar 113 - 121

7.
Depresyon tanısı alan bireylerde fiziksel egzersizin depresif belirtiler ve yaşam kalitesi üzerine etkisi
The effects of physical exercise on the depressive symptoms and quality of life of individuals diagnosed with depression
Simla Adagide, Nimet Karatas
doi: 10.14744/phd.2020.19981  Sayfalar 122 - 131

8.
3-6 Yaş Çocuklar İçin Psikososyal Durum Değerlendirme Ölçeği-Ebeveyn Formunun geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Psychosocial Status Assessment Scale For Children Aged 3–6 Years – Parent-Form development: Validity and reliability study
Emine Güneş Şan, Naime Altay
doi: 10.14744/phd.2021.70037  Sayfalar 132 - 139

9.
Utkan Salgın Hastalık Kaygısı Ölçeği'nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi
Developing Utkan Epidemic Anxiety Scale and analysing its psychometric properties
Meryem Fırat, Yalçın Kanbay, Ayşe Okanlı, Aysun Akçam, Mehmet Utkan
doi: 10.14744/phd.2021.31932  Sayfalar 140 - 145

10.
Bermond-Vorst Aleksitimi Ölçeği'nin Türkçe uyarlamasının geçerlik, güvenirliği ve Türkçe kısa formunun geliştirilmesi
Reliability and validity of adaptation to the Turkish of the Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire and developing of Turkish short form
Yıldız Bilge
doi: 10.14744/phd.2021.79847  Sayfalar 146 - 155

DENEYSEL ARAŞTIRMA
11.
Hemşire Liderli Bedenimin Kahramanıyım programının çocukların cinsel istismar bilgi düzeylerine etkisi: Yarı deneysel çalışma
Effect of the Nurse-Led "I Am the Hero of my Body” program on the sexual abuse knowledge of children: A quasi-experimental study
Esma Akgül, Sevda Darak, Fatma Nevin Sisman, Ayse Ergun
doi: 10.14744/phd.2020.54775  Sayfalar 156 - 164

SISTEMATIK DERLEME
12.
Mindfulness temelli stres azaltma programının meme kanserinde yaşam kalitesine etkisi: Sistematik derleme
The effect of mindfulness-based stress reduction program on quality of life in breast cancer: A systematic review
Merve Ataç
doi: 10.14744/phd.2021.68736  Sayfalar 165 - 172

DERLEME
13.
Palyatif bakım hizmetlerinde mizahın kullanımı
The use of humor in palliative care services
Beyhan Bag
doi: 10.14744/phd.2020.54036  Sayfalar 173 - 179

LookUs & Online Makale