Baskıdaki Makaleler - Psikiyatri Hemşireliği Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Psikiyatri Hemşireliği Alanında Web Of Science Core Collection Veri Tabanında İndekslenen Türkiye Kökenli Randomize Kontrollü Araştırmaların Bibliyometrik Analizi
Bibliometric Analysis of Turkey Origin Randomized Controlled Studies Indexed in the Web Of Science Core Collection Database in Psychiatric Nursing
Mustafa Sabri Kovancı, Duygu Hiçdurmaz
Sayfa 0

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Burnout and Job Satisfaction Among Nurses in Northwestern Syria During War Time
Nassan Ali Al Ahmad, Heba Mohamed, Heba Mohamed, Khaled Aldaeif, Mhmoud Al Abedalrzak, Murhaf Aldugiem
Sayfa 0

3.
Bipolar bozukluğu olan hasta yakınlarının bakım yükü ve depresyon düzeyleri
Care burden and depression levels in the relatives of patients with bipolar disorder
Halis Yılmaz, Fatma Demirkıran
Sayfa 0

4.
Çocuklarda deliryum belirleme ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması
Child Delirium Assessment Scale: Validity and Reliability Study
Engin Turan, Gülay manav, Gulbeyaz baran
Sayfa 0

5.
Hemşirelik Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ile Sosyal Güvende Hissetme ve Memnuniyet Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Internet Addiction and Feeling of Social Safeness and Pleasure Level in Nursing Students
Merve Kızılırmak Tatu, Berfin Duman
doi: 10.14744/phd.2023.76892  Sayfa 0

6.
Hemşirelik Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Smartphone Addiction and Social and Emotional Loneliness Levels of Nursing Students
Merve Kızılırmak Tatu
Sayfa 0

7.
Lisansüstü Eğitime Sahip Hemşirelerin Psikososyal Bakım Yetkinliklerine Yönelik Öz Değerlendirmeleri ve İlişkili Faktörler
Psychosocial Care Proficiency Self-Assessment and Related Factors of Nurses with Postgraduate Education
Nihan Altan Sarıkaya, İmren Duva
doi: 10.14744/phd.2023.89166  Sayfa 0

8.
Ergenlerde Öznel İyi Oluş, Ruh Sağlığı Geliştirici Bilgi Düzeyi ve İlişkili Faktörler
Subjective Well-being in Adolescents, Knowledge Level Enhancing Mental Health, and Associated Factors
Vesile Adıgüzel, Neşe Mercan, Sabahat Çoşkun, Celale Tangul Ozcan
Sayfa 0

9.
Covid 19 pandemisinin ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği uzmanlığına etkisi
The effect of the covid 19 pandemic on mental health and psychiatric nursing speciality
Emel Öztürk Turgut, Aytuğ Türk
doi: 10.14744/phd.2023.98752  Sayfa 0

10.
Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerde İyileşme Süreci Envanteri’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Turkish validity and reliability study of the recovery process inventory in individuals with mental illness’’
Haydar Mehmet Kaya, Nermin Gürhan
Sayfa 0

DENEYSEL ARAŞTIRMA
11.
Kadın Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Yeme ve Kontrolsüz Yeme Davranışları ile Başetmede Online Grup Rehberli Kendine Yardım Programı Etkisi: Yarı-Deneysel Çalışma
Effects of Online Guided Group Self-Help Program on Female Nursing Students’ Attempts to Cope with Their Emotional Eating and Uncontrolled Eating Behaviors: A Quasi-Experimental Study
Gülsüm Zekiye Tuncer, Zekiye Çetinkaya Duman
Sayfa 0

12.
Ruhsal bozukluğu olan hastaların yakınlarına uygulanan Duygusal Gelişim Psikoeğitim Programının duygu yönetme becerisine ve bakım verici yüküne etkisi: Randomize kontrollü çalışma
The Effect of an Emotional Development Psychoeducation Program on the emotion management skills and caregiver burden of caregivers patients with mental illness: A randomized clinical trial
Nihan Altan Sarıkaya, Sevim BUZLU, Tuna Güzide Yener Örüm
Sayfa 0

OLGU SUNUMU
13.
Böbrek Nakli Sonrası Psikososyal Bakım: Olgu Sunumu
Psychosocıal Care After Kidney Transplantatıon: Case Report
Ecemsu Emine DOĞAN, Nazik Yalnız, İlkay Keser
Sayfa 0

DERLEME
14.
Sağlık Hizmetlerinde Maskeli İletişimin Zorlukları ve Kolaylaştırıcı Stratejiler
The Challenges of Masked Communication in Health Care and Facilitating Strategies
Yüksel Demirel
Sayfa 0

LookUs & Online Makale