Baskıdaki Makaleler - Psikiyatri Hemşireliği Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
COVID-19 ile İlişkili Nörolojik ve Psikiyatrik Bulgular: Sistematik İnceleme
A Systematic review of detailed neurologic and psychiatric manifestations in patients with COVID-19
Semra Bülbüloğlu, Nermin Gürhan
doi: 10.14744/phd.2021.71324  Sayfa 0

2.
Üniversite Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmali Farkındalıklarının Belirlenmesi
Determination of Child Abuse and Neglect Awareness of University Students
Gülzade Uysal, Gülçin Bozkurt, Duygu Sönmez Düzkaya
doi: 10.14744/phd.2021.48751  Sayfa 0

3.
Refleksoloji Uygulamasının Anksiyeteye Etkisi
Effect Of Reflexology Practice On Anxiety
Merve Uğuryol, Ayşegül Dönmez
doi: 10.14744/phd.2021.05579  Sayfa 0

4.
Aile Görüşme Formu Damgalanma Alt Boyutunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of the Psychometric Properties of the Stigma Section of the Family Interview Schedule
Zekiye Çetinkaya Duman, Figen Şengün İnan, Ayşe Sarı
doi: 10.14744/phd.2021.58569  Sayfa 0

5.
Sağlık Çalışanlarının Ortoreksiya Nervoza Eğilimleri ile Obsesif-Kompulsif Belirtiler Arasındaki Ilişkinin İncelenmesi
Investigation of the relationship between orthorexia nervosa tendencies of healthcare professionals and obsessive-compulsive symptoms
Güllü Yazkan, Nezihe Uğurlu
doi: 10.14744/phd.2021.87369  Sayfa 0

6.
Moral intelligence and its relationship with resilience among nursing students in Iran
Hossein Namdar Areshtanab, Rana Rezvani, Hossein Ebrahimi, Mohammad Arshadi Bostanabad, Mina Hosseinzadeh
doi: 10.14744/phd.2021.49368  Sayfa 0

7.
COVID-19 Pandemisinde Yerel Yönetim Çalışanlarının Ruh Sağlığı
Municipal Workers’ Mental Health In COVID-19 Pandemia
Hatice İkiışık, güven turan, Feyza Kutay Yılmaz, Merve Kırlangıç, IŞIL MARAL
doi: 10.14744/phd.2021.60437  Sayfa 0

8.
Covid-19 salgını sırasında hemşirelik öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları ve durumluk kaygı düzeyleri
Nursing students’ attitudes toward nursing profession and state anxiety levels during COVID-19 outbreak
Arzu Yüksel, Emel Bahadır Yılmaz
doi: 10.14744/phd.2021.39205  Sayfa 0

9.
Ahlaki Yaralanma Semptom Ölçeği: Sağlık Bakım Profesyonelleri Versiyonu’nun Türkçe psikometrik özellikleri
Psychometric properties of the Turkish Version of The Moral Injury Symptom Scale: Healthcare Professionals Version
Gonca Üstün
doi: 10.14744/phd.2021.34603  Sayfa 0

10.
Hükümlü Kadınlara Uygulanan Psikoeğitimin Sosyal Beceri ve Problem Çözme Becerisine Etkisi
The Effect of Psychoeducation Applied to Convicted Women on Social Skills and Problem Solving Skills
Mehtap Kızılkaya, Gül Ünsal, semra karaca
doi: 10.14744/phd.2021.92653  Sayfa 0

11.
Fiziksel Tespit Eğitiminin İntörn Hemşirelerin Bilgi ve Tutumları Üzerine Etkisi
The Effects of Physical Restraint Education on the Knowledge and Attitude of Intern Nurses
Büşra Ertuğrul, Dilek Özden
doi: 10.14744/phd.2021.32704  Sayfa 0

12.
Koronavirüs (Covid-19) Pandemisinin Psikososyal Etkilerinin Belirlenmesi
Determınıng The Psychosocıal Effects Of The Coronavırus (Covıd-19) Pandemıc
Nurhayat Kılıç Bayageldi
Sayfa 0

13.
Psikiyatrik Bakımda Sorumluluk Etiği
Ethics of Responsibility In Psychiatric Care
Beyhan Bag
doi: 10.14744/phd.2021.57873  Sayfa 0

14.
Resiliency, Attachment to God and Hope in Mothers of Children with Specific Learning Disability
Shahrooz Nemati, Nazila Shojaeian, Rukiya Deetjen-ruiz Fhea, Rahul PratapSingh Kaurav, rahim badri, Zahra khani
Sayfa 0

ARAŞTIRMA MAKALESI
15.
Madde Kullanım Bozukluğunda, Sınır Kişilik ve Sosyodemografik Özelliklerin Kendine Zarar Verme ve İntihar Davranışları Üzerindeki Etkisi
The Effects of Borderline Personality and Sociodemographic traits on Self-Harm and Suicidal Behaviors in Substance Use Disorder
Suzan Özdemir, Pervin Tunç
doi: 10.14744/phd.2021.22599  Sayfa 0

16.
Covid-19 Pandemi Başlangıcında Anksiyete ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişki
The Relationship Between Anxiety and Perceived Social Support at the Initial Stage of Covid-19 Outbreak
İpek Çelik, Sena Karakebelioglu, Berna Guloglu
Sayfa 0

NITELIKSEL ARAŞTIRMA
17.
Kaynakların Korunması Teorisi Perspektifinden Koronavirüs Hastalığı Olan Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Kaynakları, Stresörleri ve Başetme Stratejileri: Nitel Çalışma
Resources, Stressors and Coping Strategies of Nurses Caring for Patients with Coronavirus Disease from the Perspective of Conservation of Resources Theory: A Qualitative Study
Nazmiye Yıldırım, Melisa Bulut
Sayfa 0

LookUs & Online Makale