Baskıdaki Makaleler - Psikiyatri Hemşireliği Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Bir Rehabilitasyon Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumları İle Psikolojik Yardım Alma Nedeniyle Damgalanma Algısı
Attıtudes Of Seekıng Psychologıcal Help And Perceptıon Of Stıgma Due To Receıvıng Psychologıcal Help Of Nurses Workıng In A Rehabılıtatıon Hospıtal
Fatma Helin Yılmaz, Kerime Derya Beydag
doi: 10.14744/phd.2022.75002  Sayfa 0

2.
Koronavirüs (Covid-19) Pandemisinin Psikososyal Etkilerinin Belirlenmesi
Determınıng The Psychosocıal Effects Of The Coronavırus (Covıd-19) Pandemıc
Nurhayat Kılıç Bayageldi
doi: 10.14744/phd.2022.45712  Sayfa 0

3.
Psikiyatrik Bakımda Sorumluluk Etiği
Ethics of Responsibility In Psychiatric Care
Beyhan Bag
doi: 10.14744/phd.2021.57873  Sayfa 0

4.
Hemşirelerin Öz Anlayişlari İle Mesleki Tükenmişlikleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi
Examining the Relationship Between Nurses’ Compassion and Professional Burnout
Kübra Kabakçı, Özlem ŞAHİN ALTUN
doi: 10.14744/phd.2022.29291  Sayfa 0

5.
Duygusal Yeme Davranışı ile Başetmede Rehberli Kendine Yardım Programının Sağlıklı Kadında Uygulanması: Olgu Örneği
Implementation of a Guided Self-Help in Coping with Emotional Eating in Healthy Women: A Case Study
Gülsüm Zekiye Tuncer, Zekiye Çetinkaya Duman
doi: 10.14744/phd.2022.65037  Sayfa 0

6.
Influence of depression, stress and anxiety on work performance among timor island nurses in tuberculosis/HIV unit and covid-19 unit
Ni Made Merlin, Antonius Rino Vanchapo, Flavianus Riantiarno
doi: 10.14744/phd.2022.79027  Sayfa 0

7.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Flört Şiddetine Yönelik Tutum ile Özgüven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of The Relationship Between Attitudes Towards in Dating Violence Self-Confidence Vocational School of Health Services Students
Kübra Tan, Gamze Akay, Emre ERKAL
doi: 10.14744/phd.2022.38257  Sayfa 0

8.
Bipolar hastalarda motivasyonel görüşme ve telepsikiyatrik izlemin ilaç uyumuna etkisi: randomize kontrollü çalışma
The effect of motivational interviewing and telepschiatric following on medication adherence of patients with bipolar disorders: a randomized controlled trial
Zarif Gaye Gülcü, Meral Kelleci
doi: 10.14744/phd.2022.24582  Sayfa 0

9.
Hemşirelik Öğrencilerinin, Klinik Uygulamada Yaşadıkları Zorbalık Davranışları ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between the Bullying Behaviors of Nursing Students Experienced in Clinical Practice and Their Self-esteem Levels
Aysegul Koç, Bahar İnkaya, Betül Çakmak, Esra Tayaz
doi: 10.14744/phd.2022.37541  Sayfa 0

ARAŞTIRMA MAKALESI
10.
Resilience, attachment to God, and hope in mothers of children with a specific learning disability
Shahrooz Nemati, Nazila Shojaeian, Rukiya Deetjen - Ruiz, Rahul PratapSingh Kaurav, Rahim Badri, Zahra Khani
doi: 10.14744/phd.2022.15013  Sayfa 0

11.
Covid-19 Pandemi Başlangıcında Anksiyete ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişki
The Relationship Between Anxiety and Perceived Social Support at the Initial Stage of Covid-19 Outbreak
İpek Çelik, Sena Karakebelioglu, Berna Guloglu
doi: 10.14744/phd.2021.52386  Sayfa 0

NITELIKSEL ARAŞTIRMA
12.
Kaynakların Korunması Teorisi Perspektifinden Koronavirüs Hastalığı Olan Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Kaynakları, Stresörleri ve Başetme Stratejileri: Nitel Çalışma
Resources, Stressors and Coping Strategies of Nurses Caring for Patients with Coronavirus Disease from the Perspective of Conservation of Resources Theory: A Qualitative Study
Nazmiye Yıldırım, Melisa Bulut
doi: 10.14744/phd.2021.24434  Sayfa 0

LookUs & Online Makale