3-6 Yaş Çocuklar İçin Psikososyal Durum Değerlendirme Ölçeği-Ebeveyn Formunun geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2021; 12(2): 132-139 | DOI: 10.14744/phd.2021.70037

3-6 Yaş Çocuklar İçin Psikososyal Durum Değerlendirme Ölçeği-Ebeveyn Formunun geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Emine Güneş Şan, Naime Altay
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma 3–6 yaş çocuklar için psikososyal durum değerlendirme ölçeği-ebeveyn formunun (PSDD 3–6) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliğinin yapılması amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, Mayıs 2018–Ağustos 2018 tarihleri arasında 3–6 yaş çocuğu olan 254 ebeveyne uygulanmıştır. Ölçeğin geçerliği, kapsam geçerliği ve yapı geçerliği ile test edilmiştir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için test tekrar test, Cronbach Alpha güvenirlik kat sayısı, Madde Toplam Puan Korelasyon katsayısına bakılmıştır.
BULGULAR: Verilerin kapsam geçerlik indeksi 0.82 ile 0.97 arasındadır. Açıklayıcı faktör analizi (AFA) ile 6 alt boyuttan oluşan yapının, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uyum indeksleri X2/sd=1.447, RMSEA=0.042, CFI=0.95, IFI=0.95, GFI=0.87 ve NNFI=0.94 olarak saptanmıştır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenilirlik değeri 0.83, Test-tekrar test güvenilirliğini 0.957, Madde-Toplam Puan Korelasyon Katsayısı r=0.20’nin üstünde bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ölçek 3–6 yaş grubu çocukların psikososyal durumlarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçektir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, güvenirlilik ve geçerlilik; okul öncesi; psikososyal yönleri.

Psychosocial Status Assessment Scale For Children Aged 3–6 Years – Parent-Form development: Validity and reliability study

Emine Güneş Şan, Naime Altay
Department of Nursing, Gazi University Faculty of Health Sciences, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to develop a psychosocial status assessment scale for children aged 3–6 years – parent form (PSAS 3–6) and determine its validity and reliability.
METHODS: The study was conducted on 254 parents having children aged 3–6 years between May 2018 and August 2018. The validity of the scale was tested with content validity and construct validity. In order to determine the reliability of the scale, test-retest, Cronbach Alpha reliability coefficient, and Item Total Score Correlation Coefficient were examined.
RESULTS: The content validity index of the data was between.82 and.97. The confirmatory factor analysis (CFA) compliance indexes of the construct consisting of 6 subdimensions were determined as X2/sd=1.447, RMSEA=.042, CFI=.95, IFI=.95, GFI=.87, and NNFI=.94 with the exploratory factor analysis (EFA). The Cronbach’s Alpha reliability score of the scale was found to be.83, the test-retest reliability score was found to be.957, and the Item-Total Score Correlation Coefficient was found to be above r=.20.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The scale is a valid and reliable scale that can be used to assess the psychosocial status of children aged 3–6 years.

Keywords: Children, preschool, psychosocial aspects; reliability and validity.

Emine Güneş Şan, Naime Altay. Psychosocial Status Assessment Scale For Children Aged 3–6 Years – Parent-Form development: Validity and reliability study. J Psy Nurs. 2021; 12(2): 132-139

Sorumlu Yazar: Emine Güneş Şan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale