Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Hemşire Liderli Bedenimin Kahramanıyım programının çocukların cinsel istismar bilgi düzeylerine etkisi: Yarı deneysel çalışma [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2021; 12(2): 156-164 | DOI: 10.14744/phd.2020.54775

Hemşire Liderli Bedenimin Kahramanıyım programının çocukların cinsel istismar bilgi düzeylerine etkisi: Yarı deneysel çalışma

Esma Akgül1, Sevda Darak2, Fatma Nevin Sisman3, Ayse Ergun3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, Çocuk Acil Kliniği, Bursa
3Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma Hemşire Liderli Bedenimin Kahramanıyım Programı’nın çocukların cinsel istismar bilgi düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu yarı deneysel araştırmanın örneklemini İstanbul ili Ümraniye ilçesindeki üç devlet ilkokulunun dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırma, katılma onayı alınan girişim grubundaki 52 öğrenci ve kontrol grubundaki 90 öğrenciyle yapılmıştır (n=142). Veriler Sosyodemografik Tanılama Formu ve Çocukların Cinsel İstismar Bilgi Düzeyi Ölçeği ile toplanmıştır. Hemşire Liderli Bedenimin Kahramanıyım Programı araştırmacılar tarafından hazırlanan power point sunumu, üç eğitici video ile soru cevap, örneklendirme ve rol play teknikleri kullanılarak 40 dakikalık tek oturumda verilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, ki kare testi ve eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesinde Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Ön testte girişim ve kontrol grubu cinsiyet, yaş, doğduğu il, yaşadığı kişiler, anne- baba eğitim düzeyi, anne- baba çalışma durumu, daha önce ebeveyn ve ya öğretmenden eğitim alma durumu yönünden benzer bulunmuştur. Hemşire Liderli Bedenimin Kahramanıyım Programı sonrası girişim grubunun ön test son test puanları arasında anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Son testte girişim grubunun iyi dokunuş ve kötü dokunuş puanları kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşire Liderli Bedenimin Kahramanıyım Programı’nın çocukların cinsel istismar bilgi düzeylerini arttırmada etkili olduğu belirlenmiştir. Programın okullarda uygulanması ve uzun süreli sonuçlarının değerlendirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel istismar, çocuk; hemşire.

Effect of the Nurse-Led "I Am the Hero of my Body” program on the sexual abuse knowledge of children: A quasi-experimental study

Esma Akgül1, Sevda Darak2, Fatma Nevin Sisman3, Ayse Ergun3
1Department of Neurology, University of Health Sciences Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatric Emergency, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
3Department of Nursing, Marmara Unıversity Health Science Faculty, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study evaluated the effect of the nurse-led "I am the hero of my body" program on children’s sexual abuse knowledge levels.
METHODS: The population of this quasi-experimental study consisted of fourth-grade students in 3 state primary schools in the Umranıye district of Istanbul. The study was carried out with 52 students in the intervention group and 90 students in the control group (n=142). Data were collected using a sociodemographic information form and the Children’s Knowledge of Abuse Questionnaire. The program comprised a single 40-minute session including a PowerPoint presentation prepared by the researchers, videos, and role-play techniques. Descriptive statistics, chi-square test, and Mann-Whitney U and Wilcoxon signed-rank tests were used to analyze the data. Statistical significance level was accepted at p<0.05.
RESULTS: In the pretest, the intervention and control groups were similar in terms of gender, age, place of residence, parental education, parental employment, and previous education from family or teacher. There was a significant difference between pretest and posttest scores in the intervention group (p<0.05). In the posttest, the intervention group had significantly higher good touch and bad touch scores compared to the control group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The program was effective in increasing children’s sexual abuse knowledge. The program should be implemented in schools and its long-term results evaluated.

Keywords: Child, nurse; sexual abuse.

Esma Akgül, Sevda Darak, Fatma Nevin Sisman, Ayse Ergun. Effect of the Nurse-Led "I Am the Hero of my Body” program on the sexual abuse knowledge of children: A quasi-experimental study. J Psy Nurs. 2021; 12(2): 156-164

Sorumlu Yazar: Fatma Nevin Sisman, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale