Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 12 (1)
Cilt: 12  Sayı: 1 - 2021
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

EDITÖR'DEN
2.
Editörden
Editorial
Leyla Küçük
Sayfa IV

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Toplum ruh sağlığı merkezinden hizmet alan ve almayan hastaların yeti yitimi ve sosyal işlevsellik düzeyleri ile öznel iyileşme algılarının karşılaştırılması*
Comparison of disability and social functionality levels and subjective recovery perceptions of the patients received and did not receive service from community mental health center*
Selda Öztürk, Nihan Altan Sarıkaya, Sevcan Öz
doi: 10.14744/phd.2020.08379  Sayfalar 1 - 8

4.
Bipolar bozukluk tanısı alan hastaların birincil bakım vericilerinin algıladığı bakım yükü ve etkileyen faktörler
Perceived care burden and related factors in primary caregivers of patients with bipolar disorder
Begüm Çamlı, Sevil Yılmaz
doi: 10.14744/phd.2020.34654  Sayfalar 9 - 17

5.
Sağlık çalışanlarında sosyal zekâ, benlik saygısı ve psikolojik sağlamlık arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler
The relationship between social intelligence, self-esteem and resilience in healthcare professionals and the affecting factors
Nurgül Özdemir, Vesile Adıgüzel
doi: 10.14744/phd.2020.96658  Sayfalar 18 - 28

6.
Hemşirelik öğrencilerinde çelişik duygulu cinsiyetçiliğin menstrüal tutuma etkisi
The effects of ambivalent sexism on nursing students’ menstrual attitudes
Menekşe Nazlı Aker, Funda Özdemir, Fatma Özlem Öztürk
doi: 10.14744/phd.2021.20981  Sayfalar 29 - 34

7.
Öğrenci hemşirelerin kendini tanıma ve karşılıklı bağımlılık durumlarının incelenmesi
Examination of student nurses' self-recognition and codependence
Nazan Turan, Gülsüm Ancel, Şahinde Canbulat
doi: 10.14744/phd.2020.53254  Sayfalar 35 - 42

8.
İnfertil kadınların ruhsal durumları: Umutsuzluk, anksiyete ve depresyon düzeyleri
The psychological health of women with infertility: Hopelessness, anxiety and depression levels
Songül Kamışlı, Candan Terzioğlu, Gürkan Bozdağ
doi: 10.14744/phd.2020.48030  Sayfalar 43 - 49

9.
Çocuklarda deliryum belirleme formu: Delphi tekniği ile araştırma
Delirium determination form for children: A delphi method study
Engin Turan, Gülay Manav, Gülbeyaz Baran
doi: 10.14744/phd.2020.36693  Sayfalar 50 - 58

NITELIKSEL ARAŞTIRMA
10.
Şizofreni hastalarının ebeveynlerinin damgalanma deneyimleri: Kalitatif araştırma
Stigmatization experiences of parents of individuals with schizophrenia: A qualitative study
Figen Şengün İnan, Zekiye Çetinkaya Duman, Ayşe Sarı
doi: 10.14744/phd.2020.25901  Sayfalar 59 - 66

11.
Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşire olmak: Niteliksel bir çalışma
Being a nurse working in a psychiatric department: A qualitative study
Buket Şimşek Arslan, Kadriye Buldukoğlu
doi: 10.14744/phd.2020.00236  Sayfalar 67 - 75

DERLEME
12.
Çevrimiçi çocuk cinsel istismarı: Yaygınlık, mağdur ve suçlu özellikleri
Online child sexual abuse: Prevalence and characteristics of the victims and offenders
Cennet Kara Özçalık, Rahime Atakoğlu
doi: 10.14744/phd.2020.30643  Sayfalar 76 - 81

EĞITIM
13.
‘55 Steps’ (Eleanor ve Colette) filmi üzerinden psikiyatri hemşireliğinde hasta hakları savunuculuğuna bir bakış
An overview of patient rights advocacy in psychiatric nursing through the film 55 Steps (Eleanor and Colette)
Münire Temel
doi: 10.14744/phd.2020.59455  Sayfalar 82 - 84
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale