Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Hemşirenin Varlığı: Kuramsal Bir Bakış [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2016; 7(2): 94-99 | DOI: 10.5505/phd.2016.96967

Hemşirenin Varlığı: Kuramsal Bir Bakış

Saliha Bozdoğan Yeşilot1, Fatma Öz2
1Çukurova Üniversitesi
2Hacettepe Üniversitesi

Varlık; psikolojide, felsefede ve spiritüel alanlarda yer almış ve tartışılmış bir kavramdır. Hemşirelikte ise varlık kavramı ilk defa 1960’lı yıllarda konuşulmaya başlanmış ve günümüze kadar çeşitli tanımlamalar ve sınıflamalar yapılmıştır. Hemşirelikte varlık; hemşirenin kendi iradesiyle gönüllü olarak hastaya yardım etmek için eyleme geçmesi, bulunulan an’a odaklanması, ulaşılabilir olması ve hastanın gereksinimlerinin karşılanması gibi özelliklerle tanımlanmıştır. Bu derlemede, varlık kavramının tanımlanması, sınıflandırılması ve hemşirenin varlığının özelliklerinin ve hastalar üzerindeki etkilerinin literatür ışığında kuramsal olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Varlık, hemşirelik, hemşirelik varlığı

Nursing Presence: A Theoretical Overview

Saliha Bozdoğan Yeşilot1, Fatma Öz2
1Cukurova University
2Hacettepe University

Throughout the history concept of presence has been discussed in, psychology, philosophy and spritual area. First time in nursing area the concept of presence was mentioned mid 1960s and discussion continous up to now different definitions and classifications have been made from the different point of view. Concept of presence has been defined per following. According to well known writers in this area there are number of different definitions of presence concept for instance; a nurse voluntarily act on caring patients, focusing on the moment, being phsically available and delivering patients’ needs. In this rewiev aims to examine theoretically definition, classification and presence of nursing features in light of available literatüre.

Keywords: Presence, nursing, nursing presence

Saliha Bozdoğan Yeşilot, Fatma Öz. Nursing Presence: A Theoretical Overview. J Psy Nurs. 2016; 7(2): 94-99

Sorumlu Yazar: Saliha Bozdoğan Yeşilot, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale