Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Öğretim Elemanlarının Ruhsal Hastalıklara ve Hastalara İlişkin Görüşleri [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2015; 6(1): 26-32 | DOI: 10.5505/phd.2015.47955

Öğretim Elemanlarının Ruhsal Hastalıklara ve Hastalara İlişkin Görüşleri

Nurdan Yüksel1, Mualla Yılmaz2, Gülhan Örekici Temel3
1Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri Servis Sorumlu Hemşiresi,Mersin, Turkey
2Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Mersin, Turkey
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

Amaç: Öğretim elemanlarının ruhsal hastalıklara ve hastalara ilişkin tutum ve davranışlarının incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Yöntem: Araştırmanın evrenini, Mersin Üniversitesi 2010-2011 Eğitim-Öğretim döneminde dört yıllık fakültelerde görev yapan toplam 435 öğretim elemanı, örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 284 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Veriler, ruh hastaları ve ruh hastalıklarına ilişkin görüşler ölçeği (Opinions About Mental Illness Scale-OMI) ve öğretim elemanlarına yönelik kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler MedCalc® programı ile Shapiro Wilks testi, Student t testi, Varyans Analiz testi, Tukey testi, ki-kare analizi, Z testlerinden yararlanılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının %68,7’si 35-50 yaş grubunda, %56,7’si erkek, %93,7’si şehirde yaşamakta ve %54,3’ü 10-20 yıldır çalışmaktadır. Tanıdığı kişiler arasında ruhsal hastalığı olan öğretim elemanları ruhsal hastalara karşı koruyucu ve insancıl yaklaşıma sahiptir. Erkek öğretim elemanları ruhsal hastalıkların çocukluk çağındaki bozuk anne, baba ve çocuk ilişkisinden dolayı olduğu, sevgi ve ilgisizlikten ortaya çıktığını belirten bir görüşe sahiptir. Bununla birlikte öğretim elemanlarının %31’i ruhsal bozukluğu olan bireylerin saldırgan olduğunu, %84,2’si ise ruhsal hastalıkların ana nedeninin travmatik olaylar olduğunu belirtmektedir.
Sonuç: Öğretim elemanlarının ruhsal hastalıklara ilişkin bilgilendirilmeye gereksinimleri vardır.

Anahtar Kelimeler: Ruhsal hastalık, görüşler, tutum, öğretim elemanı

Faculty Members’ Opinions About Mental Illnesses and Patients

Nurdan Yüksel1, Mualla Yılmaz2, Gülhan Örekici Temel3
1Mersin Üniversity Health Research And Application Hospital Psychiatry Service Specialist Nurse
2School of Health Department of Psychiatric Nursing, Mersin, Turkey
3Mersin Üniversity Medical Faculty Department Of Biyoistatik, Mersin Turkey

Objective: in order to examine faculty members’ attitudes and behaviors about mental illnesses and patients.

Method: The research universe included a total of 435 academicians of four-year faculties of Mersin University during 2010-2011 academic year while the research sample consisted of a total of 284 faculty members who were agreed to participate in the study. Research data were collected through the Opinions about Mental Illness Scale-OMI and a 21-item personal information form for faculty members. The obtained data were then analyzed by using the MedCalc®v Shapiro Wilks test, Student’s t test, analysis of variance and Tukey tests.
Results: The study found that 68.7% of the faculty members in the study were in the 35-50 age group, 56.7% were male, 93.7% had lived in an urban area for the longest time, and 54.3% had been employed for 10-20 years. Those faculty members who had friends or relatives with a mental illness demonstrated a protective and humane approach towards mental patients. In comparison with the female respondents, a higher proportion of the male faculty members believed that mental illnesses stem from lack of love and concern due to poor relationships between parents and children especially in childhood. Also, 31% of the respondents thought that individuals with mental disorders were aggressive and 84.2 % of them believed that traumatic events were the main reasons of mental illnesses.
Conclusion: As a result, this study concluded that faculty members needed to be informed about mental illnesses.

Key words: Mental illness, opinions, attitude, nursing

Keywords: Mental illness, opinions, attitude, faculty member

Nurdan Yüksel, Mualla Yılmaz, Gülhan Örekici Temel. Faculty Members’ Opinions About Mental Illnesses and Patients. J Psy Nurs. 2015; 6(1): 26-32

Sorumlu Yazar: Mualla Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale