Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Bir Hemşirelik Fakültesindeki Öğrencilerin Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlarının Belirlenmesi [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2016; 7(3): 129-134 | DOI: 10.5505/phd.2016.43534

Bir Hemşirelik Fakültesindeki Öğrencilerin Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlarının Belirlenmesi

Seren Günay1, Tuğba Bekitkol2, Gizem Beycan Ekitli3, Serap Yıldırım3
1İzmir, Türkiye
2Antalya Özel Olimpos Hastanesi, Antalya, Türkiye
3Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarının ve bu inançları etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı araştırma, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde 2013-2014 eğitim- öğretim yılında eğitim gören ve ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersini alan toplam 240 öğrenciyle yapılmıştır. Araştırma verileri, tanıtıcı bilgi formu ve Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği (RHYİÖ) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, t testi ve varyans analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamaları 22.47±1.37 olup, %86.2’sinin kadın, %69.2’sinin üçüncü sınıf, %30.8’inin dördüncü sınıf olduğu, %67.9’unun ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersinin uygulamasını yapmadığı, %82.1’inin ailesinde, %62.5’inin yakın çevresinde psikiyatrik bozukluk tanısı alan birinin bulunmadığı, %92.1’inin daha önce tanılanmış herhangi bir psikiyatrik bozukluğunun olmadığı, %94.2’sinin ruhsal hastalıklara yönelik herhangi bir sivil toplum kuruluşunda çalışmadığı bulunmuştur. Öğrencilerin RHYİÖ alt ölçek puan ortalamaları sırasıyla “çaresizlik ve kişilerarası ilişkilerde bozulma” 27.05±7.69, “tehlikeli” 18.54±5.17, “utanma” 2.03±2.59 olup, toplam puan ortalaması 50.55±12.64’dür. Öğrencilerin RHYİÖ toplam puan ortalamalarının dağılımı, öğrencilerin ailesinde ve yakın çevresinde psikiyatrik bozukluk tanısı alan birinin bulunma durumuna göre anlamlı bulunurken (p<0.05), yaş, cinsiyet, sınıf, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersinin uygulamasını yapma durumu, daha önce tanılanmış herhangi bir psikiyatrik bozukluğunun olma durumu ve ruhsal hastalıklara yönelik herhangi bir sivil toplum kuruluşunda çalışma durumuna göre anlamlı olmadığı saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Geleceğin sağlık personeli olacak öğrenci hemşirelerin, ruhsal hastalığa ilişkin sahip oldukları inançların belirlenmesi, bu alanda farkındalıklarının geliştirilmesi, doğrudan hastanın tedavi ve bakımını, dolaylı olarak da toplumun yükünü etkilemesi nedeniyle oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İnanç, öğrenci hemşire, ruhsal hastalık.

Determination of the Mental Disorder Beliefs of Students in a Nursing Faculty

Seren Günay1, Tuğba Bekitkol2, Gizem Beycan Ekitli3, Serap Yıldırım3
1Izmir, Turkey
2Antalya Özel Olimpos Hastanesi, Antalya, Turkey
3Department Of Psychiatric And Mental Health Nursing, Ege University Faculty Of Nursing, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: This study planned to determine nursing students’ beliefs toward mental disorders and effective factors on these beliefs.
METHODS: A descriptive study carried out 240 students which was studying at Ege University during the academic year 2014-2015 and was taking mental health nursing course. The data were collected by “Descriptive Information Form” and “Beliefs toward Mental Illness Scale (BMI)”. In the analyses of the data student t test and One Way Anova analysis were used.
RESULTS: The average age of students were 22.47±1.37 years; of all participants’ were 86.2% women, 69.2% in third and 30.8% in fourth grade, 67.9% not fulfill mental health nursing course’s practice, %82.1 had any family member suffer from mental disorders, 62.5% had anyone with suffer from mental disorders, 92.1% had any mental disorder diagnosis for him/herself ever and 94.2% worked with any civil society organization related with mental disorders. Students’ average score of BMI subscales was 27.05±7.69 for “Poor social and interpersonal skills and incurability”, 18.54±5.17 for “Dangerousness”, 2.03±2.59 for “Shame” and 50.55±12.64 for total scale. It is found that students’ distribution of BMI total score was statistically significant only if they have any family member or know someone around him/her with mentally ill (p<0.05); there was no significantly difference in age, gender, grade, carrying on any mental health nursing practice, having any mental disorders diagnoses and working with a civil society organization.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Because of having an impact directly on clients’ treatment and care and indirect impact on community burden, it’s important to identify students’ beliefs toward mental disorders as a future’s health professional and to strengthen students’ self-awareness in this field.

Keywords: Belief, nursing student, mental disorder.

Seren Günay, Tuğba Bekitkol, Gizem Beycan Ekitli, Serap Yıldırım. Determination of the Mental Disorder Beliefs of Students in a Nursing Faculty. J Psy Nurs. 2016; 7(3): 129-134

Sorumlu Yazar: Serap Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale