Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Hemşirelik öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri ve ilişkili faktörler [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2016; 7(2): 87-93 | DOI: 10.5505/phd.2016.19870

Hemşirelik öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri ve ilişkili faktörler

Özlem Can Gürkan
Marmara Üniversitesi,sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç; çalışma, hemşirelik öğrencilerinin saldırganlık eğilimlerini değerlendirmek ve saldırganlığı etkileyen risk faktörlerinin neler olduğunu incelemek amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Gereç ve yöntem; tanımlayıcı ve kesitsel tipteki çalışmamızın evrenini, İstanbul’daki bir üniversitenin hemşirelik bölümünde öğrenim gören toplam 350 öğrenci, örneklemi ise evreni temsil gücüne sahip, basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen, 18 yaşını doldurmuş ve çalışmaya gönüllü katılmayı kabul eden 236 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, anket formu ve Saldırganlık Ölçeği kullanılarak elde edilmiş, veri toplamada öz bildirim tekniği kullanılmıştır. İstatistiksel veri analizi ki-kare testi, mann-whitney U testi ve lojistik regresyon analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR: Bulgular; erkeklerin, babası tarafından annesine fiziksel şiddet uygulananların, anne ve babanın fiziksel şiddetine maruz kalanların ve fiziksel şiddet uygulayanların saldırganlık puanları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.
Lojistik resresyon analizi sonucunda, anneden fiziksel şiddet görmek, fiziksel şiddet uygulamak, erkek olmak, babası tarafından annesine fiziksel şiddet uygulanmış olması, annenin ve babanın ilkokul düzeyinde eğitime sahip olması ve 2 ve üzerinde kardeşe sahip olmak, yüksek saldırganlık eğilimi için risk faktörü olarak belirlenmiştir

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç; çalışmanın bulguları sonucunda, belirtilen riskler açısından hemşirelik öğrencilerinin değerlendirilmesi ve yüksek saldırganlık eğilimi gösteren hemşirelik öğrencilerine yönelik eğitim programlarının hazırlanması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Saldırganlık, saldırganlıkla ilişkili faktörler, hemşirelik öğrencileri.

Aggressive tendencies of the nursing students and related factors

Özlem Can Gürkan
Marmara University, Faculty of Health Science, Division of Nursing, Department of Obstetrics and Gynecology Nursing, Istanbul- Turkey

INTRODUCTION: Objectives; the study was conducted to assess the aggressive tendencies of the nursing students and to investigate the risk factors that influence aggression.
METHODS: Methods; The population of our descriptive and cross-sectional study consists of a total of 350 students studying at the nursing department of a university in Istanbul, and the sample, which is able to represent the population, involves 236 students chosen through simple random sampling, who were over 18 and volunteered to take part in the study. The data were obtained through questionnaire forms and the Aggression Inventory. The self-report technique was used during data collection. The statistical data analysis was performed using the chi-square test, the mann-whitney U test and the logistic regression analysis.
RESULTS: Results; the aggression scores were found to be statistically significantly higher in males, those whose fathers used physical violence against their viwes, those who experienced physical violence by their parents and those who engaged in physical violence.
At the end of the logistic regression analysis, experiencing physical violence from the mother, engaging in physical violence, being male, the existence of father’s physical violence against mother, the educational level of mother and father being low, and having two and more siblings were designated as risk factors for a high aggressive tendency.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion; in the light of our findings, it is recommended that the young be assessed in terms of the specified risks and training programmes be prepared towards nursing students who exhibit a high tendency for aggression.

Keywords: Aggression, Aggression and related factors, Nursing students.

Özlem Can Gürkan. Aggressive tendencies of the nursing students and related factors. J Psy Nurs. 2016; 7(2): 87-93

Sorumlu Yazar: Özlem Can Gürkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale