Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Koroner Arter Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Umutsuzluk [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2013; 4(1): 1-6 | DOI: 10.5505/phd.2013.07279

Koroner Arter Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Umutsuzluk

Ayşegül Savaşan1, Mine Ayten2, Oktay Ergene2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Amatem, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir

Amaç: Koroner arter hastalarında umutsuzluk ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını değerlendirmek; etkili faktörleri belirlemek ve umutsuzluk düzeyinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkisini incelemek araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği’nde 2009 Ekim - 2010 Ocak aylarında yatarak tedavi gören, Koroner Arter Hastalığı tanılı 175 birey ile yapılmıştır. Veriler Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBD), Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) ve Tanıtıcı Bilgi Formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, standart sapma ve Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 57±11’dir. %77’i erkek, %23’ü kadın; %41’i ilkokul mezunudur. Hastaların SYBD toplam puan ortalaması 128±22’dir. SYBD alt ölçek puan ortalamaları ise şöyledir: Sağlık sorumluluğu 21±5; fiziksel aktivite 14±5; beslenme 22±5; manevi gelişim 26±5; stres yönetimi 19±4; kişilerarası ilişkiler puanı ise 27±5’dir. BUÖ puan ortalaması 7±5’dir. SYBD puan ortalamaları ile BUÖ puanı arasındaki ilişki incelendiğinde; umutsuzluk ile toplam SYBD (r = -0.261,p=0.00), fiziksel aktivite (r = -0.247, p=0.00), manevi gelişim (r=-0.355,p=0.00), kişilerarası ilişkiler (r = -0.154,p=0.04) ve stres yönetimi (r = -0.205, p= 0.00) arasında negatif yönde zayıf ilişki saptanmıştır. Umutsuzluk arttıkça SYBD, fiziksel aktivite, manevi gelişim, kişilerarası ilişkiler, stres yönetimi puanı düştüğü görülmektedir. Sonuç: Hastaların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmelerini, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını artırmalarını sağlayan eğitim ve rehabilitasyon programlarının oluşturulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Koroner Arter Hastalığı, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Depresyon, Umutsuzluk

Hopelessness and Healthy Life Style Behaviors In Patients With Coronary Artery Disorder

Ayşegül Savaşan1, Mine Ayten2, Oktay Ergene2
1Izmir Katip Celebi University Ataturk Educational Research Hospital, Amatem, Izmir
2Izmir Katip Celebi University Ataturk Educational Research Hospital, Cardiology, Izmir

Objective: The aim of this study was to evaluate hopelessness and healthy life style behaviors, effective factors and to determine the affect of hopelessness on healthy life style behaviors in Coronary Artery Disease patients. Methods: The study was conducted in 175 patients with coronary artery disease at the Izmir Ataturk Education and Research Hospital between October 2009 and January 2010. The patients were evaluated with Healthy Living Style Behaviors Scale (HLSBS), Beck’s Hopelessness Scale (BHS) and Information Form. Percentage, average, standard deviation and Correlation Analyses were used in evaluation of data. Results: The average age was 57±11. 77% of them were men and 23% of them were women; 41% were elementary school graduates and 77% were married. Total HLSB score average of patients was 128±22. HLSB sub scale score averages on the other hand were as follow: health consciousness 21±5; physical activity 14±5; nutrition 22±5; spiritual development 26±5; stress management 19±4; relations with others 27±5. BHS score average was 7±5. A weak relationship on the negative side has been determined between hopelessness and total HLSB (r= -0.261, p=0.00), physical activity (r= -0.247, p=0.00), spiritual development (r= -0.355, p=0.00), interrelationships (r= -0.154, p=0.04) and stress management (r= -0.205, p=0.00) upon examination of relationship between the HLSB score averages and BHS scores. As the score of hopelessness increases, scores of HLSB, physical activity, spiritual development, relations with others and stress management decrease.
Conclusion: It was suggested the constitution of educational and rehabilitation programs for making patients conscious of healthy living and increasing healthy living style behaviors.

Keywords: Coronary Artery Disorder, Healthy Life Style Behaviors, Depression, Hopelessness

Ayşegül Savaşan, Mine Ayten, Oktay Ergene. Hopelessness and Healthy Life Style Behaviors In Patients With Coronary Artery Disorder. J Psy Nurs. 2013; 4(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Ayşegül Savaşan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale