Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - 2017
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

2.
Editörden
Editorial
Nurhan Eren, Nazmiye Kocaman Yıldırım
Sayfa IV

NITELIKSEL ARAŞTIRMA
3.
Çıraklık Eğitimine Devam Eden Ergenlerde Madde Kullanım Sıklığı, Öfke Düzeyi-Öfke İfade Tarzı ve Bağımlılık Şiddeti İlişkisi
The Prevalence of Substance Use among Adolescents Participating in Apprenticeship Training, Relationship between Anger Level-Anger Expression and Addiction Severity
Dilek Avcı, Kevser Tarı Selçuk, Selma Doğan
doi: 10.14744/phd.2017.50479  Sayfalar 1 - 8

4.
Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Ebeveynlerde Aile Yükü
Family Burden Among Parents Of Children With Intellectual Disability
Fatma Dilek Turan Gürhopur, Ayşegül İşler Dalgıç
doi: 10.14744/phd.2017.87609  Sayfalar 9 - 16

5.
Kozmetik cerrahiyi kabul ölçeğinin (KCKÖ) Türkçe çeviriminin geçerlik ve güvenirliği
Validity and reliability of the Turkish version of the acceptance of cosmetic surgery scale (ACSS)
Semra Karaca, Ayşe Karakoç, Nevin Onan, Hasibe Kadıoğlu
doi: 10.14744/phd.2017.72692  Sayfalar 17 - 22

6.
Gebelerin Kendilerini Algılama Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri
The development of a Self-perception of Pregnants Scale and its Psychometric Features
Hatice Kumcağız, Ercümend Ersanlı, Naci Murat
doi: 10.14744/phd.2017.12599  Sayfalar 23 - 31

7.
Hemşirelik Öğrencilerinin Algılanan Klinik Stres Düzeyi, Stres Cevapları ve Başetme Davranışları
Perceived level of clinical stress, stress responses and coping behaviors among nursing students
Aysel Karaca, Nuriye Yıldırım, Handan Ankaralı, Ferhan Açıkgöz, Dilek Akkuş
doi: 10.14744/phd.2017.22590  Sayfalar 32 - 39

8.
Hemşirelik Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek ve Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin Belirlenmesi
Determining the levels of perceived social support and psychological well being of nursing students.
Adeviye Aydın, Nilgün Kahraman, Duygu Hiçdurmaz
doi: 10.14744/phd.2017.95967  Sayfalar 40 - 47

OLGU SUNUMU
9.
Evde bakımda Alzheimer hastasının Imogene King’in Kavramsal Sistem Modeline göre incelenmesi: olgu sunumu
Examination of a patient with Alzheimer's disease at home according to the Conceptual System Model of Imogene King: a case study
Hacer Gök Uğur, Oya Sevcan Orak, Seval Ağaçdiken, Şüheda Yüksel
doi: 10.14744/phd.2017.41736  Sayfalar 48 - 53

EDITÖRE MEKTUP
10.
Psikiyatri Hizmetleri Kalite Standartları Açısından Üç Farklı Hastane Örneği: (Öğrenci Deneyimi)
Three Different Hospitals Samples in Terms of Psychiatric Services Quality Standards: (Student Experience)
Leyla Baysan Arabacı, Seda Bozkurt, Esma Fener, Senem Şıttak, Enes Yılmaz, Ömer Tuna
doi: 10.14744/phd.2017.53824  Sayfalar 54 - 58
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale