Akademisyen Hemşirelerin Çalışma Yaşamına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2011; 2(1): 1-8

Akademisyen Hemşirelerin Çalışma Yaşamına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Serap Yıldırım, Olcay Çam
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Bu araştırma, akademisyen hemşirelerin çalışma yaşamına yönelik tutumlarını saptamak amacıyla planlandı.

YÖNTEMLER: Tanımlayıcı araştırma, 2007-2009 eğitim ve öğretim yıllarında, Türkiye’de Devlet ve Vakıf Üniversiteleri’ndeki Hemşirelik Yüksekokulları ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümleri’nde, araştırmaya katılmayı kabul eden 287 akademisyen hemşire ile yürütüldü. Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu, İşe ve Kuruma Yönelik Tutum Ölçeği ile toplandı.

BULGULAR: Akademisyen hemşirelerin iş doyumu puan ortalaması 3.30±0.70, kuruma bağlılık puan ortalaması 3.44±0.85, işle bütünleşme puan ortalaması 3.49±0.80, işe yönelik motivasyon puan ortalaması 4.37±0.66 ve işi sürdürme niyeti puan ortalaması ise 3.94±1.09 idi. Akademisyen hemşirelerin yaşı, algılanan ekonomik durum, aldıkları son diploma, araştırma görevlisi kadrosu türü, toplam çalışma yılı ve akademisyen hemşire olarak çalışma yılı ile işe ve kuruma yönelik tutum ölçeği, alt ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (p<0.05).

SONUÇ: Akademisyen hemşirelerin işe yönelik motivasyonlarının yüksek, iş doyumlarının ise düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Akademisyen hemşirelerin çalışma yaşamına yönelik tutumlarını etkileyen bireysel ve kurumsal faktörlerin dikkate alınarak iyileştirilmesine yönelik önlemlerin alınması, gerekirse yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akademisyen hemşire, çalışma yaşamı; tutum.

An Analysis of the Nurse Academician’s Attitude Towards Work Life

Serap Yıldırım, Olcay Çam
Department Of Psychiatric Nursing, Ege University School Of Nursing, Izmir

OBJECTIVE: This study was planned in order to determine nurse academicians’ attitude towards their work life.

METHODS: A descriptive research was carried out during the 2007-2009 academic years in the Department of Nursing of the Faculty of Health Sciences and Nursing High Schools in the public and private Universities of Turkey. Two hundred and eighty-seven nurse academicians accepted to join the research. Data were collected with an Introductory Information Form and the Job and Organization-Related Attitude Scale.

RESULTS: The mean score of job satisfaction among nurse academicians was 3.30±0.70, of organizational commitment 3.44±0.85, of job involvement 3.49±0.80, of job motivation 4.37±0.66, and of intent to stay 3.94±1.09. It was determined that there was a statistically significant relationship between the nurse academicians’ age, perceived economic situation, academic degree, their position as a researcher, total working years, and their working years as a nurse academician and the Job and Organization-Related Attitude Scale and subscale mean scores (p<0.05).

CONCLUSION: According to our results, job motivation among nurse academicians was high, while their job satisfaction was low. It is suggested to take precautions to ameliorate unsatisfactory attitudes by taking into consideration all individual and institutional factors that affect nurse academicians’ attitudes towards their work life and new arrangements should be made if determined necessary.

Keywords: Nurse academician, work life; attitude.

Serap Yıldırım, Olcay Çam. An Analysis of the Nurse Academician’s Attitude Towards Work Life. J Psy Nurs. 2011; 2(1): 1-8

Sorumlu Yazar: Serap Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale