İlköğretim öğrencilerinde depresif belirti sıklığı ve ilişkili faktörler [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2015; 6(1): 1-8 | DOI: 10.5505/phd.2015.19484

İlköğretim öğrencilerinde depresif belirti sıklığı ve ilişkili faktörler

Filiz Adana1, Özgü Uluman2, Hülya Arslantaş3, Filiz Ergin4
1Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Florence Nıghtingale Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
3Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

AMAÇ: Çalışma, ilköğretim öğrencileri arasında depresif belirti sıklığı ve ilişkili olduğu etmenlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEMLER: Bu kesitsel araştırma, Kars merkezde bulunmakta olan bir ilköğretim okulunda, 435 ilköğretim öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmaya 8-13 yaş aralığında öğrenciler dahil edilmiştir. Veriler; genel bilgiler formu ve Çocuklar İçin Depresyon Envanteri ile toplanmıştır. Verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi ile fisher’in kesin testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamaları 9.96±0.89 (8-13), depresyon ölçeği puan ortalaması 9.68±4.84 (0-54) olup, % 6.9’ unun (n=30) depresyon ölçeği puanının 19 ve üstü olduğu bulunmuştur. Öğrencilerde sağlık sorunu olanların, başarı durumu kötü olanların, anne ve baba ile günlük baş başa zaman geçirmeyenlerin depresyon puanlarının daha yüksek olduğu (p<0.05), cinsiyetin, doğum yerinin, sınıfta nerede oturduğunun, derslerinde yardımcı olan birinin var olup olmamasının, ders dışı sosyal aktivitelere ilgi isteğinin depresyon puanını etkilemediği bulunmuştur (p>0.05).
SONUÇ: Anne ve baba ile zaman geçirme ve okul başarı durumunun depresif belirti görülme durumu üzerinde etkili olduğu düşünülünce, ailelerinin, çocuklara destek ve olumlu yaklaşımlarda bulunmaları konusunda bilgilendirilmesi son derece önemlidir. Öğretmenler de aile dışında çocuk ile en fazla zaman geçiren kişiler olmaları itibariyle bu sorunun en erken dönemde tespit edilmesi bakımından çocukluk depresyonu konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar. Bunun dışında okul sağlığı hizmetlerinin bir parçası olarak sağlık personelinin farkındalığını artırarak okul sağlığı taramaları içinde depresif belirtileri saptamaya yönelik çalışmalara da yer verilmesi erken tanılama açısından önemli olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, ilköğretim, depresif belirti sıklığı, ilişkili faktör.

Depressive symptom ıncidence and related factors in primary education students

Filiz Adana1, Özgü Uluman2, Hülya Arslantaş3, Filiz Ergin4
1Adnan Menderes University Aydın School Of Health Public Health Nursing Department
2İstanbul University Florence Nıghtingale Nursing Faculty Psychiatry Nursing Department
3Adnan Menderes University Aydın School Of Health Mental Health And Diseases Nursing Department
4Adnan Menderes University Medicine Faculty Public Health Department

OBJECTIVE: The study is done to determine depressive symptom incidence and related factors between primary education students.
METHODS: This cross-sectional study is conducted with 435 students in a primary education school which is located in Kars city center. Students between ages 8-13 are included to the study. The data is obtained with general informations form, Depression Inventory for Children and with method of questionnaire under observation. Chi-square test and Fisher exact test are used when comparing the data.
RESULTS: It is found out that the average of the ages of students participated the research is 9.96±0.89 (8-13), point average of depression scale is 9.68±4.84 (0-54), and in % 6.9 of students (n=30) point of depression scale is 19 or more. It is also determined that depression points of students with health problems, students with bad academic standings and students who do not pass privately time with parents, are higher (p<0.05); gender, place of birth, place of sitting in class, to have or not to have someone who helps for lectures, interest and pleasure to social activities apart from lectures do not effect depression point (p>0.05).
CONCLUSION: When taken into consideration that situation of passing time with parents and academical standing is effective on depressive symptom appearing, it is extremely important to inform the families on supporting children and performing positive approach. Since teachers are people who mostly pass time with children except their families; they must have information on childhood depression to detect this problem in early period. Apart from that, it may be important to give place to studies aiming to detect depressive symptoms in school medical screening, by increasing awakeness of health personel as a part of school health services.

Keywords: Student, primary education, depressive symptom ıncidence, related factor.

Filiz Adana, Özgü Uluman, Hülya Arslantaş, Filiz Ergin. Depressive symptom ıncidence and related factors in primary education students. J Psy Nurs. 2015; 6(1): 1-8

Sorumlu Yazar: Hülya Arslantaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale