Şizofreni Hastalarına Bakım Verenlerin Yükleri Ve Ruhsal Sağlık Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2016; 7(2): 82-86 | DOI: 10.5505/phd.2016.15870

Şizofreni Hastalarına Bakım Verenlerin Yükleri Ve Ruhsal Sağlık Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Pınar Harmancı1, Zekiye Çetinkaya Duman2
1Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma; şizofreni tanılı bireylerin bakım verenlerinin duygusal, sosyal, fiziksel ve ekonomik yüklerinin ruhsal sağlık durumları ile ilişkisini incelemek amacı ile yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma Şubat 2009 – Temmuz 2010 tarihleri arasında şizofreni hastalarının tedavi gördüğü ve izlendiği bir Üniversitesi Hastanesi’nin Psikiyatri Anabilim Dalı Psikoz Biriminde, İzmir Şizofreni Dayanışma Derneğinde yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini araştırmaya dâhil etme kriterlerine uygun 104 bakım veren oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında; şizofreni hastası ve bakım veren tanıtıcı özellikler soru formları’, ‘Genel Sağlık Anketi’ (G.S.A= General Health Question) ve ‘Aile Yükü Formu’ kullanılmıştır. Şizofreni hastasının ve bakım vereninin sosyo-demografik verileri için sayı ve yüzde dağılımı kullanılmıştır. Bakım veren yük alt boyutları ile ruhsal sağlık durumları arasındaki ilişkiyi incelemek için korelasyon analizi kullanılmıştır
BULGULAR: Araştırma sonuçlarına göre; bakım verenlerin %86,5’inin ruhsal sağlık sorunları açısından yüksek risk taşıdığı bulunmuştur. Bakım verenlerin duygusal yükleri (r=.538; p<0.01), sosyal yükleri (r=.586; p<0.01), fiziksel yükleri (r=.524; p<0.01), ekonomik yükleri (r=.529; p<0.01) ile ruhsal sağlıkları arasında orta düzeyde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Bakım verenin duygusal, fiziksel ve ekonomik yükleri arttıkça ruhsal sağlık sorunlarının da arttığı belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada şizofreni hastasına bakım verenlerin; ruhsal sağlık sorunları yaşamaları açısından yüksek risk taşıdığı, yüklerinin ruhsal sağlık durumlarını etkilediği, bakım veren yükünün artması durumunda ruhsal sağlık sorunlarının da arttığı bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda; şizofreni hastasına bakım verenlerin ruhsal sağlık sorunları yaşama açısından riskli grup olduğu ve izlenmeleri önemlidir. Bakım verenlerin yükleri ve ruhsal sağlık durumlarının farklı zaman noktalarında (hastane yatışı, relaps ve iyileşme dönemleri) uzunlamasına incelendiği çalışmaların yapılması ve geliştirilen programların bakım verenlerin yüklerine ve ruhsal sağlık durumlarına olan etkisinin değerlendirilmesi önerilir.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni hastalığı, bakım veren, bakım veren yükü, ruhsal sağlık

Analysis Of The Relationship Between Burden Of Caregivers Of Patients With Schizophrenia And Their Mental Health Conditions

Pınar Harmancı1, Zekiye Çetinkaya Duman2
1Çankırı Karatekin University Eldivan Medical Services Vocational School
2Dokuz Eylul University Faculty Of Nursing

INTRODUCTION: The study was carried out in order to analyse the relations of the emotional, social, physical and economic burdens of the caregivers of schizophrenia diagnosed individuals.
METHODS: The research was carried out between February 2009 - July 2010 Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Unit of Psychosis and Izmir Schizophrenia Solidarity Association in which patients with schizophrenia are treated and monitored. The sample of the study consisted of 104 caregivers who are relevant for the inclusion criteria of the study. For the collection of data, schizophrenia patients and caregivers identifying properties questionnaires, 'General Health Questionnaire' (GHQ = General Health Question) and 'Family Burden Form' were used. Correlation analysis was used in order to research the relations between the burden sub-dimensions of the caregivers and their mental health conditions.
RESULTS: İt was found that 86.5% of the caregivers have high risk of mental health problems. It was found that there is a middle level relation between the mental health of the caregivers and their emotional burden (r=.538; p<0.01), social burden (r=.586; p<0.01), physical burden (r=.524; p<0.01), economic burden (r=.529; p<0.01). It was determined that as the emotional, physical and economic burdens of the caregivers increase, their mental health problems increase.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the research it was found that the caregivers of the schizophrenia patients carry high risk for experiencing mental health problems, and their burdens affect their mental health conditions and as the burden of the caregivers increase, their mental health problems increase, too. Based on these results, it is seen that the caregivers of schizophrenia patients are risky group and it is important for them to be monitored for mental health problems.

Keywords: Schizophrenia disease, caregiver, caregiver burden, mental health

Pınar Harmancı, Zekiye Çetinkaya Duman. Analysis Of The Relationship Between Burden Of Caregivers Of Patients With Schizophrenia And Their Mental Health Conditions. J Psy Nurs. 2016; 7(2): 82-86

Sorumlu Yazar: Pınar Harmancı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale