Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Deliryumun yönetiminde farmakolojik olmayan yaklaşımlar ve hemşirenin sorumlulukları [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(2): 137-142 | DOI: 10.14744/phd.2019.81994

Deliryumun yönetiminde farmakolojik olmayan yaklaşımlar ve hemşirenin sorumlulukları

Canan Karadas, Leyla Özdemir
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara

Deliryum; akut başlangıçlı ve gün içinde dalgalanmalar gösteren yaygın bir klinik sendromdur. Hastanede yatış süresinin uzaması, fonksiyonel kapasitenin azalması ve mortalite artışı deliryumlu hastada görülebilen olumsuz sağlık sonuçlarından bazılarıdır. Bu nedenle hastaların günde en az bir kez deliryum yönünden değerlendirilmeleri önemlidir. Ancak tek başına izlem yapmak yeterli olmayıp deliryumu önlemeye ve yönetmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Farmakolojik olmayan yöntemler; yeniden oryantasyon, çevresel uyaranların azaltılması, erken mobilizasyon, sıvı desteği ve uyku hijyeninin sağlanmasını içermektedir. Deliryum yönetiminde kullanılan farmakolojik olmayan yaklaşımlar; hemşirelik bakımı ile doğrudan ilişkili, uygulanması kolay ve maliyet etkin yöntemlerdir. Ancak bu yaklaşımların hangi yöntemleri kapsadığı, içeriği ve etkileri hakkında bilgi veren çok az çalışma bulunmaktadır. Bu derlemede; deliryumun önlenmesi ve yönetiminde kullanılan farmakolojik olmayan yaklaşımlar ve hemşirenin sorumluluklarının, literatürde yer alan güncel bilgiler doğrultusunda tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Deliryum, hemşirelik; non-farmakolojik yaklaşımlar.

Nursing responsibilities and non-pharmacological approaches in delirium management

Canan Karadas, Leyla Özdemir
Department of Internal Medicine Nursing, Hacettepe Universty Faculty of Nursing, Ankara, Turkey

Delirium is a common clinical syndrome; characterized by rapid onset and fluctuating symptoms during the day. A decrease in functional capacity, an increase in length of stay at the hospital, and an increase in mortality are negative results seen in delirious patients. Therefore, patients should be assessed at least once a day in terms of delirium that may develop due to underlying factors. Because delirium monitoring does not contribute to improvement in delirium itself, delirium prevention and treatment methods are needed. Non-pharmacological approaches include re-orientation, reduction of environmental stimuli, early mobility, providing hydration and sleep hygiene. Frequently used nonpharmacological approaches in delirium management are easy to implement, cost effective and directly related to nursing care. However, few studies document information about which approaches are used or the content and effects of these approaches. This review aims to discuss non-pharmacological approaches used in the management of delirium and the nursing responsibilities based on recent literature.

Keywords: Delirium, non-pharmacological approaches; nursing.

Canan Karadas, Leyla Özdemir. Nursing responsibilities and non-pharmacological approaches in delirium management. J Psy Nurs. 2019; 10(2): 137-142

Sorumlu Yazar: Canan Karadas, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale