Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Kanserin ruhsal travma sürecinde üç evre: Tanı, tedavi, sağkalım [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2018; 9(1): 45-54 | DOI: 10.14744/phd.2017.79663

Kanserin ruhsal travma sürecinde üç evre: Tanı, tedavi, sağkalım

Perihan Güner1, Vedat Şar2, Tuğba Pehlivan3
1Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
3Koç Üniversitesi Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kanser; genellikle travmatik stresi temsil eden psikolojik yanıtı tetikler. Zararlı maddenin doğasına bakılmaksızın, herhangi bir travma sonrası reaksiyona yönelik terapötik müdahaleler, hayati bir tehdite yönelik uyumu tanımlamada trifazik bir yapı olarak düşünülmelidir: şok, yas ve entegrasyon. Bu yazıda; kanserin psikososyal boyutu ile ilgili üç fazlı bir yaklaşım modeli ile kanıt elde edilmesi amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla, son 15 yıldaki girişimsel olmayan araştırmalara ilişkin sistematik derleme ve metaanalizler CINAHL, Pubmed, Cochrane, Joanna Briggs Institute veri tabanları, Ulakbim Türk Tıp Dizini ve Google Akademik kullanılarak taranmış ve erişilen 33 sistematik derleme incelenmiştir.
BULGULAR: Elde edilen veriler, farklı kanser türlerindeki bulgular ve tanımlanan değişik ruhsal tepkiler fiziksel hastalığa tepki olarak ortaya çıkan bir ruhsal travma sürecine işaret etmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ruhsal travma süreci tanı, tedavi ve tedavi sonrası dönem olmak üzere, üç evrede incelenmiş ve bu doğrultuda tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kanser, girişimsel olmayan çalışmalar, ruhsal travma

Three phases of cancer in the process of mental trauma: Diagnosis, treatment, survival

Perihan Güner1, Vedat Şar2, Tuğba Pehlivan3
1Department of Psychiatric Nursing, Koç University Faculty of Nursing, İstanbul, Turkey
2Department of Psychiatry, Koç University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Educator Nurse, Koç University Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Cancer tends to trigger a psychological response that represents a form of traumatic stress. Regardless of the nature of the noxious agent, therapeutic interventions conducted for the treatment of any post-traumatic reaction must take into consideration the tri-phasic structure of adaptation (i.e. shock, mourning and integration) in defining a balanced response to a vital threat. This paper aims to gather evidence on the psychosocial dimension of cancer by applying a three-phase approach model.
METHODS: To fulfill the stated aim, systematic reviews and meta-analyses on non-experimental studies published in the last 15 years were screened using the following databases: CINAHL, Pubmed, Cochrane, Joanna Briggs Institute, Ulakbim, and Google Scholar. Overall, 33 reviews met the inclusion criteria.
RESULTS: The obtained data, which included findings on different types of cancer and different psychiatric reactions, disclose the presence of a psychological trauma process that occurs in response to physical illness.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The mental trauma process was studied and is discussed in three phases, namely, diagnosis, treatment and post-treatment.

Keywords: Cancer, non-experimental studies; psycho-oncology; psychological trauma.

Perihan Güner, Vedat Şar, Tuğba Pehlivan. Three phases of cancer in the process of mental trauma: Diagnosis, treatment, survival. J Psy Nurs. 2018; 9(1): 45-54

Sorumlu Yazar: Perihan Güner, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale