Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Hemşirelerin kişilik özellikleri ve işyeri zorbalığı arasındaki ilişki [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2018; 9(1): 29-35 | DOI: 10.14744/phd.2017.66487

Hemşirelerin kişilik özellikleri ve işyeri zorbalığı arasındaki ilişki

Ayşegül Savaşan1, Gönül Özgür2
1Nursing, İzmir, Turkey
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemşirelerin kişilik özellikleri ile işyeri zorbalığı yaşama ilişkisinin incelenmesi, bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve ilişkisel tipteki bu araştırmanın örneklemini bir üniversite hastanesinde çalışan 260 hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Birey Tanıtım Formu”, “Hacettepe Kişilik Envanteri”(HKE) ve “İşyeri Zorbalığı Ölçeği” (İZÖ) ile toplanmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin yaş ortalamasının 35.6±7.9 olduğu bulunmuştur. HKE genel uyum puan ortalamasının 107.34±20.77, kişisel uyum puan ortalamasının 48.76±13.15 ve sosyal uyum ortalamasının 59.5±8.95, İşyeri zorbalığı puan ortalamasının ise 33±1.05 (22-110p) olduğu saptanmıştır. İşyeri zorbalığı puan ortalaması ile HKE Genel Uyum, Sosyal Uyum ve Kişisel uyum alt ölçek puan ortalamaları arasında negatif yönde, çok güçlü olmayan anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin uyumlu kişilik özelliklerine sahip oldukları ve işyeri zorbalığı ile çok fazla karşılaşmadıkları; genel uyum, sosyal ve kişisel uyumları arttıkça işyeri zorbalığını daha az yaşandıkları bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Kişilik Özellikleri, İşyeri Zorbalığı

The relationship between personality characteristics and workplace bullying of nurses

Ayşegül Savaşan1, Gönül Özgür2
1Nursing, İzmir, Turkey
2Department of Psychiatric and Mental Health Nursing, Ege University Faculty of Nursing, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the study was to determine the relationship between personality characteristics and workplace bullying of nurses.
METHODS: This descriptive and relational study was carried out with 260 nurses working in a university hospital. Data were collected using a socio-demographic questionnaire form, the Hacettepe Personality Inventory and the Negative Acts Questionnaire.
RESULTS: The mean age of the nurses was 35.6±7.9. The general adjustment score of the nurses was 107.34±20.77, their personal adjustment score was 48.76±13.15, and their social adjustment score was 59.5±8.95. The nurses’ Negative Acts Questionnaire score was 33±1.05 (22–110p). There were weak but significant negative correlations between their Hacettepe Personality Inventory scores (general, personal, and social adjustment points) and their Negative Acts Questionnaire scores (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that the nurses had compatible personality characteristics and that they were not greatly exposed to workplace bullying. Nurses generally experienced less workplace bullying as their personal and social adjustment increased.

Keywords: Nursing, personality characteristics; workplace bullying.

Ayşegül Savaşan, Gönül Özgür. The relationship between personality characteristics and workplace bullying of nurses. J Psy Nurs. 2018; 9(1): 29-35

Sorumlu Yazar: Ayşegül Savaşan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale