Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Şizofreni hastalarının taburculuk sonrası erken dönemde öz-bakım gücü ve bakım gereksinimleri [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2018; 9(1): 11-22 | DOI: 10.14744/phd.2017.64935

Şizofreni hastalarının taburculuk sonrası erken dönemde öz-bakım gücü ve bakım gereksinimleri

Sultan Taş, Kadriye Buldukoğlu
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma, şizofreni hastalarının taburculuk sonrası erken dönemde öz-bakım gücü ve bakım gereksinimlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 2013-Nisan 2014 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde yatarak tedavi gören ve taburcu edilen, taburculuk sonrası ilk iki hafta içinde olan 31 şizofreni hastası çalışmaya alınmıştır. Verilerin toplanmasında Öz-bakım Gücü Ölçeği ve Bakım Gereksinimleri Belirleme Formu kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmada tüm bireylerin öz-bakım gücü genel puan ortalaması 99.32±21.86'dır. Bekâr olan, çocuk sahibi olmayan, çocuklular arasında tek çocuğa sahip olan, ailesinde ruhsal hastalığa sahip başka biri bulunanların öz-bakım gücü puan ortalaması istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük bulunmuştur. Bireylerin taburculuk sonrası erken dönemde benlik kavramı, baş etme, tedavi ve bakım, bilgi gereksinimi, rol ve ilişkiler, uyku, kendine bakım, güvenli çevre ve manevi boyutlarda önemli gereksinimleri olduğu belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma taburculuğun erken dönemindeki şizofreni hastalarının öz-bakım gücü ve bakım gereksinimleri konusunda anlamlı veriler sağlamıştır. Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin taburculuk planlaması yaparken bu verilerden faydalanabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gereksinimler, öz-bakım; psikiyatri hemşireliği; şizofreni; taburculuk.

Early period self-care ability and care requirements of schizophrenia patients after discharge

Sultan Taş, Kadriye Buldukoğlu
Department of Psychiatric Nursing, Akdeniz University Faculty of Nursing, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: This descriptive study was conducted to determine early-period self-care ability and care requirements of schizophrenia patients after discharge.
METHODS: The study population comprised 31 schizophrenia patients who received inpatient treatment between April 2013 and April 2014 in Akdeniz University Hospital Psychiatry Clinic then discharged. Data collection took place during the first two weeks after their discharge using the Self-care Ability Scale and Care Requirements Determination Form.
RESULTS: Self-care ability general point average of all individuals studied was 99.32±21.86; that of individuals, who were single, did not have children, had a single child among those who had children, or had a family member with mental disease was significantly lower. Study patients had significant requirements in terms of self-concept, coping, need for knowledge, sleep, roles and relationships, treatment and care, safe environment, self-care and spiritual dimensions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study provided meaningful data on early-period self-care ability and care requirements of schizophrenia patients after discharge. Nurses working in the psychiatric clinic will benefit from these data when planning discharge.

Keywords: Discharge, schizophrenia; psychiatry nursing; requirements; self-care.

Sultan Taş, Kadriye Buldukoğlu. Early period self-care ability and care requirements of schizophrenia patients after discharge. J Psy Nurs. 2018; 9(1): 11-22

Sorumlu Yazar: Sultan Taş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale