Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Acil psikiyatrik bakım ve ruh sağlığı triyajı [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2018; 9(1): 61-67 | DOI: 10.14744/phd.2017.24855

Acil psikiyatrik bakım ve ruh sağlığı triyajı

Ayşe Büyükbayram1, Esra Engin2
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Acil servis hemşireleri acile başvuran ruhsal sıkıntıları olan hastalara bakım verirken; hastalarını fiziksel, ruhsal ve psikososyal açıdan değerlendirebilme, hastaların kendilerine veya başkalarına zarar verme risklerini tespit edebilme, risk altında olan hastaları koruma ve bakımını yürütme becerilere sahip olmalıdır. Fakat acil servislerin fiziki koşullarının ve çalışanların bilgi ve becerilerinin yetersiz olması, çalışanların olumsuz tutumları, ruh sağlığı çalışanları ve acil servis çalışanları arasında yeterli işbirliği ve iletişimin olmaması gibi nedenlerle hastalara kaliteli ve etkili bakım verilememektedir. Bu durum hastaların hastanede bekleme sürelerinin uzamasına, tedavilerinin gecikmesine, hastalara yönelik olumsuz tutumlara ve damgalamaya neden olabilmektedir. Acil servislerde çalışanların bu olumsuz tutum ve davranışlarının azaltılabilmesi, hastalara daha hızlı ve etkin bir şekilde bakım verebilmeleri için; ruh sağlığı triyaj uygulamasının geliştirilmesinin önemli olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle derleme makale, acil psikiyatrik bakımda yaşanan güçlükleri, acil psikiyatrik hizmetleri geliştirmede ruh sağlığı triyaj yaklaşımının önemini ortaya koymak amacıyla ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Acil psikiyatrik bakım, acilde serviste yaşanan güçlükler; ruh sağlığı triyajı.

Emergency psychiatric care and mental health triage

Ayşe Büyükbayram1, Esra Engin2
1Departmant of Mental Health and Psychiatry Nursing, İzmir Katip Çelebi University Health Science of Faculty, Division of Nursing İzmir, Turkey
2Division of Nursing Departmant of Mental Health and Psychiatry Nursing, Ege University Faculty of Nursing, İzmir, Turkey

Emergency service nurses provide health care to patients who come to emergency units due to mental distress. They should have the ability to evaluate their patients’ physical, mental and psychosocial condition, detect the risk of patients harming themselves or others, protect patients who are at risk and maintain their health care. However, good quality and effective health care cannot be provided when the physical conditions of emergency services are not appropriate, when the skills and knowledge of health professionals are inadequate, or when they have negative attitudes toward patients and there is a lack of communication between them. These problems can increase the duration of hospital stays, delay treatment, cause negative attitudes towards patients and lead to their social exclusion. Therefore, it is important to practice of mental health triage in order to reduce negative attitudes towards patients and enhance the effectiveness of treatment. Therefore, this review paper aims to determine the importance of emergency psychiatric treatment, difficulties with it, and emphasize the need for mental health triage approach.

Keywords: Emergency psychiatric care, difficulties in psychiatric care; mental health triage.

Ayşe Büyükbayram, Esra Engin. Emergency psychiatric care and mental health triage. J Psy Nurs. 2018; 9(1): 61-67

Sorumlu Yazar: Ayşe Büyükbayram, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale