Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Hemşirelerin konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği hakkındaki bilgi ve uygulamalarının incelenmesi [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(2): 96-102 | DOI: 10.14744/phd.2019.21548

Hemşirelerin konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği hakkındaki bilgi ve uygulamalarının incelenmesi

Serap Yıldırım1, Ebru Şimşek2, Koza Geridönmez3, Şerife Basma4, Übeyit Vurak5
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
2Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
3Özel Bayındır Söğütözü Hastanesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
4Babadağ Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Hemşirelik Bölümü, Denizli
5Bulanık Devlet Hastanesi, Hemşirelik Bölümü, Muş

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, hemşirelerin konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği hakkındaki bilgi ve uygulamalarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı araştırma, Nisan ve Haziran 2017 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin dahili ve cerrahi birimlerinde çalışan 136 hemşireyle yapılmıştır. Araştırma verileri, Tanıtıcı Bilgi Formu ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (KLP) Hemşireliği Soru Formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, sayı yüzde dağılımı kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 33.94±5.69 olup, %91.2’sinin kadın, tamamının lisans mezunu olduğu, %70.6’sının dahili kliniklerde, %29.4’ünün cerrahi kliniklerde, %42.6’sının çalıştığı klinikte, %31.6’sının toplamda 1–5 yıldır çalıştığı bulunmuştur. Hemşirelerin %65.4’ünün ruhsal sıkıntı yaşayan hastayla, %32.4’ünün ise ruhsal sıkıntı yaşayan sağlık çalışanıyla karşılaştığı, %44.9’unun ruhsal sıkıntı yaşayan hastaya bakım verirken güçlük yaşadığı belirlenmiştir. Hemşirelerin %44.9’unun biyopsikososyal bakımı, %27.2’sinin psikososyal bakımı tanımlayabildiği, %96.3’ünün psikososyal bakımı önemli bulduğu bulunmuştur. Araştırmaya katılan hemşirelerin %40.5’inin KLP hemşireliğinin tanımını bilmediği, %94.9’unun daha önce KLP hemşiresiyle çalışmadığı, %74.3’ünün ise çalıştıkları klinikte KLP hemşiresine ihtiyaç duyduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin ruhsal sıkıntı yaşayan hastaya bakım verirken güçlük yaşadığı, bu alanda uzman bir profesyonelden desteğe gereksinimlerinin olduğu, aynı zamanda biyopsikososyal bakım, psikososyal bakım, konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği konularında bilgi gereksinimlerinin olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, gereksinimi karşılayacak konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşirelerinin yetiştirilmesi için lisansüstü programların açılması ve yaygınlaştırılması önerilmiştir

Anahtar Kelimeler: Hemşire, konsü,, ltasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği; psikososyal bakım.

Examination of the knowledge and practices of nurses about consultation liaison psychiatry nursing

Serap Yıldırım1, Ebru Şimşek2, Koza Geridönmez3, Şerife Basma4, Übeyit Vurak5
1Department of Mental Health and Psychiatric Nursing, Ege University Nursing Faculty, İzmir, Turkey
2Department of Nursing, Hacettepe University Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Nursing, Private Bayındır Söğütözü Hospital, Ankara, Turkey
4Department of Nursing, Babadağ Elderly Care and Rehabilitation Center, Denizli, Turkey
5Department of Nursing, Bulanık Public Hospital, Muş, Turkey

INTRODUCTION: This study was conducted to examine the knowledge and practices of nurses in CLP nursing.
METHODS: The average age of the nurses participating in the study was 33.94±5.69, 91.2% of them were women, all of them had license degrees, 70.6% were in internal medicine clinics, 29.4% were in surgical units, 42.6% were in clinics and 31.6% had worked between one and five years. The study determined that 65.4% of the nurses encountered a patient suffering from mental distress, 32.4% encountered a health professional suffering from mental distress, and 44.9% had difficulties while giving care to patients suffering from mental distress. The study found that 44.9% of the nurses could define biopsychosocial care, 27.2% could define psychosocial care and 96.3% considered psychosocial care to be important. Of the nurses, 4.4% knew the definition of CLP nursing, 94.9% had not worked with consultation liaison psychiatric nurses before, and 74.3% needed the CLP nurse to work with them in the clinic.
RESULTS: The average age of the nurses participating in the study was 33.94±5.69, 91.2% of them were women, all of them had license degrees, 70.6% were in internal clinics, 29.4% were in surgical units,42.6% were in clinics and 31.6% were in total for 1 to 5 years working. It was determined that 65.4% of the nurses were confronted with the patients suffering from mental distress, 32.4% were confronted with the health professional suffering from mental distress, and 44.9% had difficulties while giving care to the patients suffering from mental distress. It was found that 44.9% of the nurses could define biopsychosocial care, 27.2% could define psychosocial care, and 96.3% were found psychosocial care to be important. It was determined that 4.4% of the nurses who participated in the study knew the definition of consultation liyezon psychiatric nursing, 94.9% had not worked with the consultation liyezon psychiatric nurses before, and 74.3% had needed the consultation liyezon psychiatric nurse in the clinic they were studying.


DISCUSSION AND CONCLUSION: The study concluded that the nurses had difficulty in giving care to patients suffering from mental distress, they needed support from a professional in this field, and they needed information regarding biopsychosocial care, psychosocial care, consultation-liaison psychiatric nursing. In light of these results, it has been proposed to open and disseminate master programs for the training of consultation-liaison psychiatric nurses to meet the need.

Keywords: Consultation-liaison psychiatry nursing, nurse, psychosocial care.

Serap Yıldırım, Ebru Şimşek, Koza Geridönmez, Şerife Basma, Übeyit Vurak. Examination of the knowledge and practices of nurses about consultation liaison psychiatry nursing. J Psy Nurs. 2019; 10(2): 96-102

Sorumlu Yazar: Serap Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale