Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 11 (4)
Cilt: 11  Sayı: 4 - 2020
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

EDITÖR'DEN
2.
Editöryal
Editorial
Fahriye Oflaz
Sayfa IV

NITELIKSEL ARAŞTIRMA
3.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde duygusal yakınlık: Kalitatif bir çalışma
Emotional closeness in neonatal intensive care units: A qualitative study
Ayşe Gürol, Kadir Şerafettin Tekgündüz, Serap Ejder Apay, Süreyya Özdemir, Ramazan Güven
doi: 10.14744/phd.2020.65668  Sayfalar 261 - 267

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Psikiyatri servisinde yatan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve yalnızlık ilişkisinin incelenmesi
Investigation of the relationship between internalized stigmatization and social loneliness in psychiatric inpatients
Meryem Fırat, Burcu Demir Gökmen, Mine Cengiz
doi: 10.14744/phd.2020.09226  Sayfalar 268 - 274

5.
Sağlık çalışanlarında ruhsal durumu etkileyen faktörler ve vardiyalı çalışma sisteminin etkileri
Factors affecting mental status and effects of shift work system in healthcare workers
Bahadır Geniş, Behcet Cosar, Mustafa Ender Taner
doi: 10.14744/phd.2020.60590  Sayfalar 275 - 283

6.
Hemşirelerde aleksitimi ve aleksitiminin tükenmişlik, öfke ve somatizasyon ile ilişkisi
Alexithymia in nurses and its relationship with burnout, anger, and somatization
Ebru Konal Korkmaz, Sibel Telli, Hasibe Kadioglu, Semra Karaca
doi: 10.14744/phd.2020.98700  Sayfalar 284 - 291

7.
Türkiye’de radyasyon onkolojisi hemşirelerinde mesleki otonomi, iş doyumu ve işle ilgili özellikler arasındaki ilişki
The relationship between work-related variables, job satisfaction, and perceived professional autonomy of radiation oncology nurses in Turkey
Şahika Mert, Emine Türkmen
doi: 10.14744/phd.2020.03789  Sayfalar 292 - 297

8.
Kanser tanısıyla izlenen adölesanların algıladıkları ebeveynlik tutumları ve benlik saygıları arasındaki ilişki
The relationship between self-esteem and perceived parenting styles of adolescents with cancer
Naime Altay, Tuba Arpacı, Ebru Kılıçarslan Toruner
doi: 10.14744/phd.2020.90377  Sayfalar 298 - 305

9.
Bir bölge psikiyatri hastanesi çocuk ve ergen polikliniğinde takip edilen ergenlerin tedaviye uyumlarının değerlendirilmesi
Adherence to prescribed treatment by adolescent outpatients with mental disorders at a regional psychiatric hospital
Gül Dikeç, Leyla Baysan Arabacı, Öznur Bilac
doi: 10.14744/phd.2020.57855  Sayfalar 306 - 314

10.
Adölesanlarda öznel iyi oluş, öz yeterlik, sosyal kabul düzeyi ve irrasyonel inanışlar arasındaki ilişkinin belirlenmesi
Determining the relationships between adolescent subjective well-being, self-efficacy, social acceptance level, and irrational beliefs in adolescents
Esma Kabasakal, Oya Nuran Emiroğlu
doi: 10.14744/phd.2020.67044  Sayfalar 315 - 322

11.
Hemşirelerin ve öğretmenlerin kişilik özellikleri ve yaşam amaçlarının incelenmesi: Van örneği
Examining the personality traits and life goals of nurses and teachers: The sample of Van
Gamze Mukba, Zohre Kaya
doi: 10.14744/phd.2020.05945  Sayfalar 323 - 332

12.
Gebelikte algılanan sosyal destek düzeyi ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Investigation of the relationship between the level of perceived social support and healthy lifestyle behaviors of pregnant women
Merve Kanığ, Kafiye Eroglu
doi: 10.14744/phd.2020.89156  Sayfalar 333 - 340

LookUs & Online Makale