KOAH’lı hastalarda psikolojik dayanıklılık ve yaşam doyumu arasındaki ilişki [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(2): 111-116 | DOI: 10.14744/phd.2019.60362

KOAH’lı hastalarda psikolojik dayanıklılık ve yaşam doyumu arasındaki ilişki

Gülşen Kılınç, Erman Yıldız, Funda Kavak
İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Malatya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma KOAH’lı hastalarda psikolojik dayanıklılık ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İlişkisel tanımlayıcı olarak yapılan araştırma Temmuz 2016–Haziran 2017 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin Göğüs Hastalıkları servisinde yatan 144 KOAH hastası ile yürütüldü. Araştırmanın verileri, Hasta Bilgi Formu, Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistik, bağımsız gruplarda t testi, Kruskal Wallis, Mann Whitney U, Varyans Analizi, Regresyon Analizi kullanıldı.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 70.08±10.62 olup, çoğunluğu erkek (%77.1), evli (%80.6), çalışmıyor (%86.8) ve ilkokul mezunudur (%59.7). Araştırmaya katılan hastaların psikolojik dayanıklılık ölçeği puan ortalamaları 116.43±19.78 olup, yaşam doyumu ölçeği puan ortalamaları ise 18.70±6.72’dir. Hastaların psikolojik dayanıklılıkları ve yaşam doyumları arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki saptanmıştır. Psikolojik dayanıklılık yaşam doyumunu anlamlı bir şekilde yordayıp, psikolojik dayanıklılığa ilişkin toplam varyansın %65’ini açıklamaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucuna göre KOAH hastalarının psikolojik dayanıklılık düzeyleri ve yaşam doyumlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. KOAH hastalarının psikolojik dayanıklılıkları arttıkça, yaşam doyumları artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, KOAH, psikolojik dayanıklılık; yaşam doyumu.

The relationship between psychological resilience and life satisfaction in COPD patients

Gülşen Kılınç, Erman Yıldız, Funda Kavak
Department of Psychiatric Nursing, İnönü University Faculty of Nursing, Malatya, Turkey

INTRODUCTION: This study was carried out descriptively in order to determine the relationship between psychological resilience and life satisfaction in COPD.
METHODS: The study was conducted with 114 COPD patients who were treated in a university hospital’s respiratory services department between July 2016 and June 2017. Data were obtained with the “Personal Information Form”, “Resilience Scale for Adults” and “Life Satisfaction Inventory”. Descriptive statistics, independent samples t-test, Kruskal-Wallis Variance, Mann-Whitney U Test, Analysis of Variance and Analysis of Regression were used in the evaluation of data.
RESULTS: The mean age of the patients was 70.08±10.62, the majority (77.1%) were male, 80.6% were married, 86.8% were unemployed, 59.7% had graduated primary school. Total score of Resilience Scale for Adults was 116.43±19.78 and Life Satisfaction Inventory was 18.70±6.72. A significant positive correlation was determined between resilience and life satisfaction. Psychological endurance predicts life satisfaction significantly and accounts for 65% of the total variance associated with psychological endurance.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results of the study, the psychological endurance levels and life satisfaction of COPD patients were found to be high. When resilience of patients increased, life satisfaction was higher.

Keywords: COPD, life satisfaction, nursing; resilience.

Gülşen Kılınç, Erman Yıldız, Funda Kavak. The relationship between psychological resilience and life satisfaction in COPD patients. J Psy Nurs. 2019; 10(2): 111-116

Sorumlu Yazar: Erman Yıldız, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale