Bakım alanı ve habitus [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(2): 143-148 | DOI: 10.14744/phd.2018.19971

Bakım alanı ve habitus

Bahanur Malak Akgün
Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Ardahan

Bu derleme, bakım alanında hasta hemşire etkileşim sürecini, hemşirelik uygulama alışkanlıklarını ve hemşirelerin mesleki ya da bireysel benlik ve kimliklerini tartışmayı amaçlayan araştırmacılara yalnızca bakım alanına veya yalnızca hemşire bireysel özelliklerine vurgu yapmayarak inceleme olanağı sağlayan Pierre Bourdieu’nün habitus kavramını açıklamayı amaçlamıştır. Hemşirelik bireyin iyilik halini, sağlık gelişimini amaçlayan anlamlı, terapötik ve kişilerarası bir süreçtir. Fakat çok az çalışma bu sürecin nasıl kurulduğunu ve şekillendiğini sistematik bir şekilde değerlendirmiştir. Bu etkileşim sürecini, hemşirelik uygulama alışkanlıklarını ve bakım alanını anlayabilmemizde Bourdieu’nün habitus ve alan kavramları bize yol gösterici olabilecektir. Habitus, hemşirelerin bireysel özelliklerinin de dahil olduğu şartlar altında hastalarının durumlarını ve bakım gereksinimlerini nasıl anladıklarını, yorumladıklarını ve hastalarına yaklaştıklarını etkiler. Bakım alanı ise, hemşirelerin bakım uygulamalarında kullandıkları sosyal alan için bir metafordur. Sonuçta, hemşire habitusu karmaşık ve çeşitlilik gösteren bireysel ve yapısal etkenlerin her ikisine göre geliştiği için hemşirelerin hizmet verme motivasyonunu ve kariyerini etkiler. Bu nedenle, hemşire hasta etkileşimini, hemşirelik uygulama alışkanlıklarını, hemşirelerin mesleki ya da bireysel kimliklerini bu açıdan değerlendirmek bakımın kalitesini olumlu olarak etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: bakım alanı, Bourdieu, habitus; hemşirelik.

The field of care work and habitus

Bahanur Malak Akgün
Department of Nursing, Ardahan University School of Health Sciences, Ardahan, Turkey

This article is intended to explain the Pierre Bourdieu’s concept of habitus to researchers concerned with patient-nurse interactions, nursing practices and nurses’ professional and individual selves and identities. It emphasizes both the field of care work and nurses’ personal characteristics. Nursing is a therapeutic interpersonal process that is intended to promote individuals’ wellbeing and health. However, very few studies have evaluated how it developed in a systematic way. Pierre Bourdieu’s concept of habitus can lead the way for nurses who would like to understand patient-nurse interactions, nursing practices and the field of care work. Habitus affects how nurses approach their patients, how they understand and interpret patient conditions and their needs. Therefore, habitus affects how nurses understand and interpret the status and care needs of patients under the circumstances including their individual characteristics. The field of care work is also a metaphor for a social site where nurses engage in care-related activities. Ultimately, nursing habitus is developed by both individual and structural factors that are complex and diverse. It affects nurses’ careers and motivation to provide services. Assessing patient-nurse interactions, nursing practices and nurses’ professional and individual self and identities in this way can affect the quality of care positively.

Keywords: Bourdieu, habitus, nursing; the field of care work.

Bahanur Malak Akgün. The field of care work and habitus. J Psy Nurs. 2019; 10(2): 143-148

Sorumlu Yazar: Bahanur Malak Akgün, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale