Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin İstismar Konusundaki Farkındalıkları [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Baskıdaki Makaleler: PHD-78055

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin İstismar Konusundaki Farkındalıkları

Yeşim Zülkar1, Selin Söyünmez1, Fatma Dilek Turan2, Ayşegül İşler Dalgıç3
1Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
2Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
3Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Otizm-spektrum-bozukluğu olan 4-6 yaş grubu çocuğa sahip ebeveynlerin istismar farkındalık düzeylerini ve ilişkili durumları belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma Ocak 2019-Mart 2020 tarihlerinde bir üniversite, bir eğitim araştırma hastanesi ile iki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine kayıtlı otizm-spektrum-bozukluğu olan çocuğa sahip toplam 74 ebeveyn ile gerçekleştirilmiştir. “Aile Tanıtım Formu”, “Ebeveynlere Yönelik İstismar Farkındalık Ölçeği” kullanılarak yüz-yüze görüşme yöntemi ile veriler toplanmış, sayı, yüzdelik dağılım, ANOVA, bağımsız gruplarda t testi ile analiz edilmiştir. Ölçek puanlarının yüksek olması, ebeveynlerin istismar farkındalıklarının yüksek olduğunu göstermektedir. Klinik Araştırmalar Etik Kurul onayı, kurumlardan ve ölçek sahibinden yazılı izin, ebeveynlerden aydınlatılmış onam alınmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan ebeveynlerin %92.,40’ü anne ve ölçek puan ortalamaları 66.114±4.418 olarak bulunmuştur. Ebeveynler riskli buldukları durumları; istismarcının alkol-madde kullanması (%92.00), kendilerinin istismar hakkında bilgi eksiklerinin olması (%88.50) ve çocuğun cinsiyeti (%82.20), riskli gördükleri kişileri; yabancı (%93.60) ya da tanıdık bireyler (%90.50), riskli gördükleri yerleri ise; sokak (%79.60) ve eğitim kurumları (%69.70) olarak belirtmişlerdir. İstismarın önlenmesinde önemli görülen meslek; polis (%81.20) ve psikolog (%80.40) olarak görülürken, bu meslekler arasında sağlık profesyonelleri yer almamaktadır. Ebeveynler istismardan şüphelendiklerinde en sık başvuracakları yolları ise savcılık (%94.30) ve polis (%92.30) olarak sıralamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada çocuklarına yönelik istismar farkındalık düzeyleri yüksek bulunmakla birlikte ebeveynler, istismar hakkında bilgi eksiklerinin olduğunu ifade etmişlerdir. Ebeveynlerin istismarın önlenmesinde sağlık profesyonellerini ifade etmemeleri dikkat çekicidir. Özel gereksinimi olan çocukların ebeveynlerine pediatri ve toplum ruh sağlığı hemşireleri tarafından istismarın önlenmesine yönelik eğitim ve danışmanlık verilerek farkındalık düzeyleri artırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, çocuk istismarı, ebeveyn, hemşire, otizm spektrum bozukluğu

Awareness About Abuse of Parents of Children Who Have Autism Spectrum Disorder

Yeşim Zülkar1, Selin Söyünmez1, Fatma Dilek Turan2, Ayşegül İşler Dalgıç3
1Kırşehir Ahi Evran University Health Science Faculty
2Aksaray Unıversity Health Science Faculty
3Akdeniz University Nursing Faculty

INTRODUCTION: To determine the abuse awareness levels and related conditions of parents with children aged 4-6 with autism-spectrum-disorder.
METHODS: The research was carried out with a total of 74 parents with children who have autism-spectrum-disorder enrolled in a university, an educational research hospital, two special education-rehabilitation centers in January 2019-Macrh 2020. Data were collected by face-to-face interview method using “Family Identification Form”, “Parental Abuse Awareness Scale”, analyzed by t test in independent groups, number, percentage distribution, ANOVA. High scale scores indicate that parents' awareness of abuse is high. Clinical Research Ethics Committee approval, written permission from institutions and scale owner, informed consent was obtained from parents.
RESULTS: 92.40% of the parents participating in the study are mothers. Scale mean scores were found to be 66.114 ± 4.418. Parents find situations that they consider risky; the abuse of the abuser (92.00%), the lack of information about the abuse (88.50%) and the gender of the child (82.20%), the people they see at risk; foreign (93.60%) or familiar individuals (90.50%), wherever they see risky; stated that street (79.60%) and educational institutions (69.70%). Profession deemed important in the prevention of abuse; police (81.20%) and psychologists (80.40%), while health professionals are not included in these professions. When parents suspect of abuse, the most common ways to apply are the prosecution (94.30%) and the police (92.30%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the awareness level of abuse towards their children was high in the study, the parents stated that they had a lack of information about abuse. It is noteworthy that parents do not express health professionals in the prevention of abuse. Awareness level should be increased by providing training and counseling for the prevention of abuse by pediatric and community mental health nurses to parents of children with special needs.

Keywords: Autism spectrum disorder, child, child abuse, nurse, parentsSorumlu Yazar: Fatma Dilek Turan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale