Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Psikiyatri Hemşirelerinin Profesyonel Davranışlarının Belirlenmesi [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2014; 5(1): 25-32 | DOI: 10.5505/phd.2014.77487

Psikiyatri Hemşirelerinin Profesyonel Davranışlarının Belirlenmesi

Satı Demir1, Nazmiye Kocaman Yıldırım2
1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı, Ankara
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışma psikiyatri kliniklerinde çalışan ve hemşirelik öğrencilerinin eğitiminde görev alan psikiyatri hemşirelerinin profesyonel davranışlarının düzeyini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEMLER: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada; 100 katılımcıya ulaşılmış ve veriler Hemşirelikte Profesyonelliğe İlişkin Davranışsal Envanter (HPDE) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik, ANOVA, t testi, Kruskall Wallis testi, Mann Whitney-U testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin %67’si şu anda hastanede ve %46’sı servis hemşiresi olarak çalışmaktadır. Hemşirelikte HPDE puan ortalaması 10.54±6.48 (min=0.00, max=25.00) olarak saptanmıştır. HPDE alt grup puan ortalamalarının yüksek puandan düşük puana doğru sıralaması; “teori, eğitimsel hazırlık, yeterlilik ve sürekli eğitim, hemşirelik kodları, meslek örgütlerine üyelik, araştırma, yayın, toplumsal hizmet, otonomi” şeklindedir. Yaşın, eğitim durumunun artması HPDE puan ortalamasının artmasında etkili olduğu saptanmıştır (p≤0.03). Görev yerine göre otonomi dışında tüm alt grup puanları arasında (p≤0.002), şu andaki göreve göre ise tüm alt grup puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark (p≤0.02) bulunmuştur.
SONUÇ: Bu çalışmada hemşirelerin profesyonellik puanlarının düşük olduğu görülmüştür. Hastanede psikiyatri servislerinde çalışan hemşirelerin eğitim düzeyinin yükseltilmesi, lisansüstü eğitim alması, araştırma/yayın yapma ve bilimsel aktivitelere katılmaya teşvik edilmesi ve desteklenmesi, hemşirelik eğitiminde etik kodların öğretilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Profesyonel davranış, psikiyatri, hemşirelik, profesyonellik

Determining the Professional Behavior of Psychiatric Nurses

Satı Demir1, Nazmiye Kocaman Yıldırım2
1Gazi University, Faculty Of Health Sciences, Nursing Department, Department Of Mental Health And Psychiatric Nursing
2University Of Istanbul Medical Faculty, Department Of Psychiatry, Department Of Consultation Liaison Psychiatry

OBJECTIVE: This study was conducted for the purpose of determining the factors influencing and the level of the professional behaviors of psychiatric nurses working in the psychiatric clinic and assuming a role in the training of nursing students.
METHODS: In this descriptive study, 100 participants were accessed and the data was collected with the Behavioral Inventory for Professionalism in Nursing (BIPN). Percentile, ANOVA, t test, Kruskall Wallis test, and Mann Whitney-U test were utilized in the analysis of data.
RESULTS: A proportion of 67% of nurses participating in the study currently work at the hospital and 46% work as psychiatric service nurses. The mean BIPN score was determined to be 10.54±6.48 (min=0.00, max=25.00). The ordering of the mean BIPN sub-group scores from the highest score to the lowest score is as follows: “theory, educational preparation, competency and constant education, nursing code of ethics, membership in professional organizations, research, publication, community service, autonomy. It was determined that the increase of age and status of education has an impact on the increase of the mean BIPN scores (p≤0.03). A statistically significant difference was determined between all subgroup scores other than autonomy depending on location of duty (p≤0.002) and between all sub-group scores depending on current duty (p≤0.02).
CONCLUSION: In this study it was observed that the professionalism scores of nurses were low. Enhancing the level of education of nurses working in the psychiatric service in the hospital and encouraging and supporting them in receiving postgraduate education, engaging in research/publications, and participating in scientific activities, and teaching them nursing code of ethics is recommended.

Keywords: Professional behavior, psychiatry, nursing, professionalism

Satı Demir, Nazmiye Kocaman Yıldırım. Determining the Professional Behavior of Psychiatric Nurses. J Psy Nurs. 2014; 5(1): 25-32

Sorumlu Yazar: Satı Demir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale