Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Bir Rehabilitasyon Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumları İle Psikolojik Yardım Alma Nedeniyle Damgalanma Algısı [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Baskıdaki Makaleler: PHD-75002 | DOI: 10.14744/phd.2022.75002

Bir Rehabilitasyon Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumları İle Psikolojik Yardım Alma Nedeniyle Damgalanma Algısı

Fatma Helin Yılmaz1, Kerime Derya Beydag2
1Hemşire, Ankara
2İstanbul Gedik Üniversitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, İstanbul ili Avrupa yakasında hizmet veren bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinde çalışan hemşirelerin psikolojik yardım almaya ilişkin tutumları ve psikolojik yardım alma nedeniyle sosyal damgalanma düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın örneklemini, Nisan- Ağustos 2019 tarihleri arasında çalışmaya katılan 160 hemşire oluşturmuştur. Veriler tanıtıcı özellikler soru formu, Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeği-Kısa Form (PYAİTÖ-KF) ve Psikolojik Yardım Alma Nedeniyle Sosyal Damgalanma Ölçeği (PYANSDÖ) aracılığı ile elde edilmiştir.
BULGULAR: Hemşirelerin %18,8’i daha önce bir uzmandan psikolojik destek aldığını ve %28,8’i psikolojik destek alması durumunda bunu arkadaşlarından gizleyeceğini ifade etmiştir. Hemşirelerin PYANSDÖ puan ortalaması 10,51±1,9 ve PYAİTÖ-KF puan ortalaması 27,46±2,92 olarak belirlenmiştir. Ölçeklerin puan ortalaması negatif yönde zayıf ilişki bulunmuştur (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerden sosyal damgalanma algısı yüksek olanların, psikolojik yardım almaya ilişkin tutumları daha olumsuzdur.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik yardım alma, sosyal damgalanma, tutum, hemşire

Attıtudes Of Seekıng Psychologıcal Help And Perceptıon Of Stıgma Due To Receıvıng Psychologıcal Help Of Nurses Workıng In A Rehabılıtatıon Hospıtal

Fatma Helin Yılmaz1, Kerime Derya Beydag2
1Nurse, Ankara
2Istanbul Gedik University

INTRODUCTION: The aim of this study was to reveal the relationship between getting psychological help and their opinions about social stigma due to receiving psychological help of nurses working in a Physical Therapy and Rehabilitation Hospital, which is servicing in European side of Istanbul, about and.
METHODS: The sample of the study consisted of 160 who Works between Aprip- August 2019. Data were collected by means of descriptive characteristics questionnaire, Attitude Toward Seeking Professional Psychological Help- Short Form Scale (ATSPPH-SF) and Stigma Scale for Receiving Psychological Help (SSRPH).
RESULTS: 18.8% of the nurses stated that they had received psychological support from a specialist before and 28.8% stated that they would hide it from their friends if they received psychological support. SSRPH score average of nurses is determined as 10,51±1,9 and ATSPPH-SF score average of nurses is determined as 27,46±2,92. Weak relationship in the negative direction is found within the score average of scales (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Within the nurses, ones with the perception of social exclusion have more negative attitude towards seeking psychological help.

Keywords: Seeking psychological help, Social exclusion, Attitude, NurseSorumlu Yazar: Kerime Derya Beydag, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale