Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Hipertansiyonu Olan Hastalarda Öfke ve Öz-Bakım Gücü İlişkisi [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2010; 1(1): 13-17

Hipertansiyonu Olan Hastalarda Öfke ve Öz-Bakım Gücü İlişkisi

Ayşegül Savaşan
İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Servisi, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmada, hipertansiyon tanısı almış bireylerin öfke ve öfke tarzı ile öz bakım gücü arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEMLER: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte olan bu araştırma 305 hipertansiyon hastasıyla yapılmıştır. Veriler, Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği, Öz-Bakım Gücü Ölçeği ve Birey Tanıtım Formu ile toplanmış, yüzdelik, ortalama, standart sapma ve korelasyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Sürekli öfke puan ortalaması 21.13±6.61; öfke içte puan ortalaması 19.44±4.94; öfke dışa puan ortalaması 13.10±4.49; öfke kontrol puan ortalaması 23.40±4.97’dir. Öz-bakım gücü puan ortalaması ise 103.87±19.31’dir.

SONUÇ: Sürekli öfke, öfke içte ve öfke dışa puanları ile öz-bakım gücü arasında negatif bir ilişki olduğu, sürekli öfke, öfke içte ve öfke dışa puanları artıkça öz-bakım gücünün azaldığı, öfke kontrolü ile öz-bakım arasında ise pozitif bir ilişki olduğu, öfke kontrolü artıkça öz-bakım gücünün de arttığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, öfke; öfke tarzı; öz-bakım gücü.

The Relationship between Anger and Self-Care Agency in Patients with Hypertension

Ayşegül Savaşan
İzmir Atatürk Training And Research Hospital, Psychiatry Service, Izmir

OBJECTIVE: This study aimed to investigate the relationship between anger and manner of anger expression with self-care agency in individuals diagnosed as having hypertension.

METHODS: This descriptive and cross-sectional study was carried out in 305 patients with hypertension. Data were collected using the Self-Care Agency Scale, the Trait Anger and Anger Expression Scale and Individual Identity Form, and were evaluated by percentage, mean, standard deviation, and correlation analysis.

RESULTS: The mean trait anger score was 21.13±6.61; the mean internalized anger score was 19.44±4.94; and the mean externalized anger score was 13.10±4.49. The mean anger control score was 23.40±4.97, and the mean self-care agency score was 103.87±19.31.

CONCLUSION: There was a negative correlation between trait anger, internalized anger, externalized anger and self-care agency scores. When trait anger, internalized anger and externalized anger scores increased, the self-care agency decreased. However, there was a positive correlation between anger control and self-care agency. When anger control score increased, the self-care agency score also increased.

Keywords: Hypertension, anger; anger expression; self-care agency.

Ayşegül Savaşan. The Relationship between Anger and Self-Care Agency in Patients with Hypertension. J Psy Nurs. 2010; 1(1): 13-17

Sorumlu Yazar: Ayşegül Savaşan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale