Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Uyku Kalitesi ve Genel Ruhsal Durumlarına Etkisi [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2014; 5(1): 33-40 | DOI: 10.5505/phd.2014.63935

Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Uyku Kalitesi ve Genel Ruhsal Durumlarına Etkisi

Nevin Günaydın
Ordu Üniversitesi sağlık Yüksekokulu

AMAÇ: Bu çalışma, bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin uyku kalitesini ve ruhsal bozuklukla ilişkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEMLER: Çalışma, 2011 Ocak-Şubat aylarında yapılan tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini Ordu’da bir devlet hastanesinde çalışan 105 hemşire oluşturmuştur. Araştırma verileri, “Kişisel Bilgi Formu”, “Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ)”, ”Genel Sağlık Anketi (GSA)” kullanılarak toplanmıştır. İstatistiksel analizlerde ki-kare testi, t testi, korelasyon testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin %70.9’unun uyku kalitesinin düşük olduğu ve %52.9’unun ruhsal sorunu olduğu belirlendi. Ruhsal sağlık durumu (GSA puanı) ile uyku kalitesi (PUKİ puanı) arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulundu (r=0.524, p<0.001). Uyku kalitesinin eğitim düzeyi (r=0.211, p<0.05), çalışma yılı (r=0.458, p<0.01), nöbetten sonra yorgun hissetme (r=0.467, p<0.01) ve hasta sayısı (r=0.211, p<0.01) ile arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki bulundu. Ruh sağlığı durumunun (GSA) çalışma saati (r=0.393, p<0.01), sosyal yaşantıyı bozması (r=0.302, p<0.01), evlilik düzenini bozması (r=0.225, p<0.01), çocukların bakım düzenini bozması (r=0.255, p<0.01) ile arasında da pozitif yönde zayıf düzeyde anlamlı ilişki olduğu bulundu.
SONUÇ: Hemşirelerin büyük kısmının uyku kalitesinin kötü olduğu saptandı. Hemşirelerin uyku kalitesi arttıkça, ruh sağlığının (GSA ortalamasına göre) iyileştiği bulundu. Eğitim düzeyi, çalışma yılı, hemşire başına düşen hasta sayısı, haftalık çalışma saati ile uyku kalitesi düzeyi arasında ilişki olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: uyku kalitesi, ruhsal sağlık durumu, hemşirelik, vardiyalı çalışma

The Quality of Sleep and Effects on General Mental Health of Nurses Who Works in a State Hospital

Nevin Günaydın
Ordu University Department Of Health

OBJECTIVE: This research was conducted to determine the sleep quality of nurses who working in a state hospital and to determine the relationship between the sleep quality and mental disorders. This study was carried out in the type of descriptive research.
METHODS: This study was made as a descriptive study in 2011 January-February. The research consisted of nurses working in the state hospital in Ordu; however a total of 105 comprised research sample. The research data were collected by using “Personal Information Form, Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI), General Health Questionnaire (GHQ)”. Chi-square test, t-test, correlation tests were used in statistical analysis.
RESULTS: According to PSQI, poor sleep quality of nurses by 70.9%. According to GHQ, was determined to be the mental health problem by 52.9%of the nurses. There is a positive, moderate level significant relationship between the mental health status and quality of sleep (r=0.524, p<0.001). A significant positive moderate level correlation was found between the sleep quality (PSQI) and education level (r=0.211, p<0.05), working years (r=0.458, p<0.01), of feeling tired after shift-work (r=0.467, p<0.01), the number of patients per nurse (r=0.211, p<0.01). A positive significant weak level correlation was found between the general health status (GHQ) and working hours (r=0.393, p<0.01), reversal of order of social life (r=0.302, p<0.01), the disturbing marriage scheme (r=0.225, p<0.01), disturbing children’s care (r=0.255, p<0.01).
CONCLUSION: The majority of nurses were found to be poor quality of sleep. Increase the nurses’ sleep quality, mental health status was found to heal. There is a relationship was found between the sleep quality and the level of education, working years, the number of patients per nurse, weekly working hours.

Keywords: Sleep quality, mental health status, nursing, shift work

Nevin Günaydın. The Quality of Sleep and Effects on General Mental Health of Nurses Who Works in a State Hospital. J Psy Nurs. 2014; 5(1): 33-40

Sorumlu Yazar: Nevin Günaydın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale