Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Üniversite Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmali Farkındalıklarının Belirlenmesi [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Baskıdaki Makaleler: PHD-48751 | DOI: 10.14744/phd.2021.48751

Üniversite Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmali Farkındalıklarının Belirlenmesi

Gülzade Uysal1, Gülçin Bozkurt2, Duygu Sönmez Düzkaya3
1İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye
3Tarsus Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mersin, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma İstanbul’da bir üniversite öğrencilerinin çocuk ihmali ve istismarı farkındalık düzeyini belirlemek amacıyla İstanbul’da özel bir üniversitede tanımlayıcı tipte yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu üniversitenin tüm fakülte ve yüksekokul öğrencileri arasından tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 1533 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturdu. Veriler SPSS 21.0 paket programında uygun istatistiksel analizlerle değerlendirildi
BULGULAR: Araştırma grubunun %56’sı erkek, %82.5’i 18-22 yaş arasında idi. Öğrencilerin %30.5’inin çocuk istismarına ilişkin eğitim aldığı ve %72.9’unun çocuk istismar ve ihmali ile ilgili derslerin müfredata eklenmesini istediği saptandı. Kız öğrencilerin Çocuk İstismarı ve İhmali Farkındalık Ölçeği (ÇİİF-Ö) toplam puan, fiziksel istismar, duygusal istismar ve ihmal alt boyut puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı farkla erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). İstismara ilişkin eğitim alan öğrencilerin fiziksel istismar ve ihmal alt boyut puan ortalamalarının eğitim almayanlara göre yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kız öğrenciler çocuk istismar ve ihmali konusunda daha duyarlıdır. İstismarla ilgili eğitim alanların, fiziksel istismar ve ihmale yönelik farkındalığı artmaktadır. Öğrencilerin istismar konusundaki farkındalıklarının arttması için eğitim programlarında istismar konusuna daha fazla yer verilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: çocuk istismarı, ihmal, üniversite öğrencisi

Determination of Child Abuse and Neglect Awareness of University Students

Gülzade Uysal1, Gülçin Bozkurt2, Duygu Sönmez Düzkaya3
1Istanbul Okan University, Faculty of Health Sciences, Istanbul, Turkey
2Istanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Health Sciences, Istanbul, Turkey
3Tarsus University, Faculty of Health Sciences, Mersin, Turkey

INTRODUCTION: This descriptive study was carried out to determine the level of child neglect and abuse awareness of university students in Istanbul.
METHODS: 1533 students selected by stratified sampling method among all faculties and colleges of this university constituted the sample of the study. The data obtained from the study were analyzed using SPSS 21.0 program.
RESULTS: It was found that 30.5% of the students had an education about child abuse and 72.9% of them desired the lectures on child abuse and neglect to be added to the curriculum. In terms of female students, the mean of total scores of CANAS and means of subscales of physical abuse, emotional abuse and neglect were found statistically significantly higher than male students (p<.05). Physical abuse and neglect subscale scores of students receiving education on abuse were found to be higher than those who did not receive any education on that matter (p<.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Female students are more sensitive to child abuse and neglect. The awareness of physical abuse and neglect, of those who have an education on abuse, increases. In order to provide an increase in the awareness of students related to abuse, a wider coverage in curriculums about abuse may be suggested.

Keywords: child abuse, neglect, university studentSorumlu Yazar: Gülzade Uysal, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale