Laparoscopic Endoscopic Surgical Science İnfertil Kadınların Yaşadıkları Aile İçi Şiddet ve Baş Etme Yöntemleri [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Baskıdaki Makaleler: PHD-46503

İnfertil Kadınların Yaşadıkları Aile İçi Şiddet ve Baş Etme Yöntemleri

ARİFE ÇALIŞKAN1, Filiz Süzer Özkan2
1Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Düzce
2Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Düzce

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma infertil kadınların yaşadıkları aile içi şiddet ve baş etme yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve ilişkisel olarak yapılan araştırmada, Batı Karadeniz bölgesindeki bir üniversite hastanesinde İnfertilite polikliniğine başvuran 175 kadın araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Kişisel bilgi formu, Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği ve İnfertil Kadınlar İçin Baş Etme Ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistikler, student-t testi, tek yönlü varyans analizi (anova), spearman korelasyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Araştırmada infertil kadınların en çok duygusal, sözel, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kaldıkları, eğitim düzeyi, aile tipi, yaşanılan yer, evlenme şekli, infertilite nedeni, eş yaşı ile Aile içi Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği arasında istatistiksek olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Kadınların baş etme yöntemi olarak en çok; umut, eş ilişkileri, kendine yatırım yapma, sosyal destek arama, kabul ve spirituel baş etmeyi kullandıkları, yaş ve infertilite süresi ile İnfertil Kadınlar İçin Baş Etme Ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Kadına yönelik aile içi şiddet arttıkça baş etmenin azaldığı saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnfertilite tanısı alan kadınların şiddete maruz kaldıkları ve çeşitli baş etme yöntemleri kullandıkları göz önüne alındığında; sağlık profesyonelleri bu çiftlere bakım verirken aile içi şiddeti göz önünde bulundurmalı, kadınları güçlendirmeyi ve etkili yöntemlerle baş etme gücünü arttırmayı hedeflemelidir.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, şiddet, baş etme

Marital Violence Against Infertile Women and Their Coping Strategies

ARİFE ÇALIŞKAN1, Filiz Süzer Özkan2
1Düzce University Health Application And Research Center, Düzce
2Düzce University Faculty Of Health Sciences Nursing Department; Düzce, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to determine factors that cause marital violence against infertile women and to analyze the women’s coping strategies.
METHODS: This descriptive and correlational study consisted of 175 women who visited the infertility polyclinic of a university hospital in the Western Black Sea region. The data were collected using a personal information form, the Scale for Marital Violence Against Women and the Coping Scale for Infertile Women. The data were analyzed with software using descriptive statistics, Student’s t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Spearman’s correlation analysis.
RESULTS: Infertile women were mainly exposed to emotional, verbal, economic, and sexual violence. A statistically significant relationship was found between the participants’ level of education, family type, place of residence, type of marriage, reason for infertility, age of their spouse, and their scores on the Scale for Marital Violence Against Women. The most frequently used coping strategies were hope, spousal relations, investing in the participant’s personal wellness, seeking social support, acceptance, and spirituality. A statistically significant difference was found between the participants’ age and duration of infertility and their scores on the Coping Scale for Infertile Women. Participants’ coping levels decreased as marital violence against women increased.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Considering that women diagnosed with infertility are exposed to violence and use a number of coping strategies, healthcare professionals should take domestic violence into consideration when providing infertile couples with care, and they should support women and help to increase their coping levels using proven, effective methods.

Keywords: İnfertility, violence, copingSorumlu Yazar: Filiz Süzer Özkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale