Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evde ve Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2010; 1(1): 25-32

Evde ve Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu

Gönül Özgür1, Aysun Babacan Gümüş2, Banu Durdu1
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Çanakkale

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, evde ve yurtta kalan üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu incelemektir.

YÖNTEMLER: Araştırmaya katılmayı kabul eden 100’ü evde, 100’ü yurtta kalan 200 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler, Öğrenci Tanıtıcı Bilgi Formu ve Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde dağılımı, “t” testi, varyans analizi ve Duncan testi kullanılmıştır.

BULGULAR: Öğrencilerin %80’i evde kalmaktan, %17’si yurtta kalmaktan “memnun” olduğunu belirtmiştir. YDÖ puan ortalaması evde kalan öğrencilerde 27.66±6.19, yurtta kalan öğrencilerde 25.14±6.07 olarak bulunmuş, aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (t=-2.917, p<0.01). Evde kalan öğrencilerin yaşam doyumunda algılanan ekonomik durum, evde kalmaktan memnun olma durumu, ruhsal sağlık algısı ve yaşam kalitesi algısı etkili bulunurken, yurtta kalan öğrencilerin yaşam doyumunda algılanan ekonomik durum, yurtta kalmaktan memnun olma durumu, fizik ve ruhsal sağlık algısı, kişilerarası ilişki algısı ve yaşam kalitesi algısı etkili bulunmuştur.

SONUÇ: Ekonomik durumunu, fiziksel ve ruhsal sağlığını, kişilerarası ilişkilerini, yaşam kalitesini “kötü” olarak değerlendiren, evde veya yurtta kalmaktan memnun olmayan öğrencilerin yaşam doyumunun daha düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Bu doğrultuda öğrencilerin fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesi ve öğrenciler için uygun yaşam ortamlarının oluşturulması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ev, üniversite öğrencisi; yaşam doyumu; yurt.

Life Satisfaction of University Students Living at Home or in the Dormitory

Gönül Özgür1, Aysun Babacan Gümüş2, Banu Durdu1
1Ege University School Of Nursing, Department Of Psychiatric Nursing, Izmir
2Canakkale Onsekiz Mart University, School Of Health Sciences, Canakkale

OBJECTIVE: The purpose of this study was to investigate life satisfaction of university students living at home or in the dormitory.

METHODS: One hundred students living at home and 200 students residing in a dormitory who accepted to be involved in this research were the sample of the study. Data were collected by Student Introductory Information Form and Life Satisfaction Scale (LSS). Data were analyzed using number, percentage distribution, Student’s t test, variance analysis, and Duncan test.

RESULTS: Eighty percent of the students were satisfied with living at home and 17% were satisfied with living in a dormitory. The mean LSS for students staying at home was 27.66±6.19 and for those living in a dormitory was 25.14±6.07, and the difference between the two groups was significant (t=-2.917, p<0.01). With respect to life satisfaction for those living at home, perception of economic status, satisfaction with living at home, and perceptions of mental health and life quality were determined to be the effective factors. With respect to life satisfaction of the students residing in a dormitory, perception of economic status, satisfaction with residing in a dormitory, and perceptions of physical and mental health, interpersonal relations and life quality were determined to be the effective factors.

CONCLUSION: Students who assess their economic status, physical and mental health, interpersonal relations, and life quality as “bad”, and who are not satisfied with staying at home or in a dormitory have a lower level of life satisfaction. As a result, it is suggested that students should be supported in terms of physical, mental, social, and economic aspects, and a suitable living environment should be provided for them.

Keywords: Home, university student; life satisfaction; dormitory.

Gönül Özgür, Aysun Babacan Gümüş, Banu Durdu. Life Satisfaction of University Students Living at Home or in the Dormitory. J Psy Nurs. 2010; 1(1): 25-32

Sorumlu Yazar: Aysun Babacan Gümüş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale