Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Kaynakların Korunması Teorisi Perspektifinden Koronavirüs Hastalığı Olan Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Kaynakları, Stresörleri ve Başetme Stratejileri: Nitel Çalışma [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Baskıdaki Makaleler: PHD-24434 | DOI: 10.14744/phd.2021.24434

Kaynakların Korunması Teorisi Perspektifinden Koronavirüs Hastalığı Olan Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Kaynakları, Stresörleri ve Başetme Stratejileri: Nitel Çalışma

Nazmiye Yıldırım, Melisa Bulut
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Bolu, Türki̇ye

GİRİŞ ve AMAÇ: Koronavirüs hastalığı olan hastalara doğrudan bakım veren hemşirelerin kaynaklarını, stres faktörlerini ve baş etme stratejilerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu nitel çalışmada, Türkiye'nin farklı yerlerinde bulunan pandemi hastanelerinde en az iki haftadır çalışmakta olan 20 hemşire ile görüşülmüştür. Derinlemesine görüşmeler bireysel ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Görüşme verileri, Kaynakların Korunması Teorisi (COR) perspektifinden tematik analiz ile analiz edilmiştir.
BULGULAR: Verilerin COR teorisine göre analizinden üç tema ortaya çıktı. İlk tema, kaynaklar, değişen süreçlere uyum sağlamak ve hizmeti sürdürmeye motive olmak için gereklidir. Hemşirelerin kişisel kaynakları hastalara yardım etme, mesleki sorumluluk, maneviyat, umut ve vicdandır. Para, bilgi ve deneyim enerji kaynaklarıydı, fonksiyonel bir çalışma ekibinde olmak, benzer bir kadere sahip olmak ve sosyal destek koşul kaynaklarıydı ve kişisel koruyucu ekipman nesne kaynaklarını oluşturdu. İkinci tema, kaynaklarına yönelik algılanan tehditler ana stres faktörleridir. Son tema, belirlenen stresörlerle başa çıkma stratejileri proaktif olmaktan çok reaktiftir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, hemşirelerin pandemi sırasında sahip olduğu ve kullandığı kaynakların fark edilmesine, hangi kaynakların tehdit altında olduğunu ve stres sürecinin kritik bir bileşenini anlamaya katkıda bulunmuştur. Çalışmanın bulguları, konsültasyon-liyezon psikiyatrisi hemşireleri tarafından klinik hemşirelerin kaynaklarını güçlendirmek, pandeminin olumsuz etki ve sonuçlarıyla etkin bir şekilde baş etmelerini desteklemek için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Başetme, COR Teorisi, koronavirüs hastalığı, kaynaklar, stresörler

Resources, Stressors and Coping Strategies of Nurses Caring for Patients with Coronavirus Disease from the Perspective of Conservation of Resources Theory: A Qualitative Study

Nazmiye Yıldırım, Melisa Bulut
Department of Psychiatric and Mental Health Nursing, College of Nursing, Faculty of Health Sciences, Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: To explore the resources, stress factors and coping strategies of nurses, who provide direct care to patients with coronavirus disease.
METHODS: In this qualitative study, 20 registered nurses were interviewed, who have been working in the pandemic hospitals located in different parts of Turkey for at least two weeks. In-depth interviews were carried out individually and online. Interview data were analyzed with thematic analysis from the perspective of the Conservation of Resources Theory (COR).
RESULTS: Three themes emerged from the analysis of the data according to the COR theory. First theme, resources are required to adapt to changing processes and to be motivated to maintain service. Nurses' personal resources were helping patients, professional responsibility, spirituality, hope and conscience. Money, knowledge, and experience were energy resources while being in a well-functioning working team, having a similar fate, and social support were condition resources and the personal protective equipment formed object resources. Second theme, perceived threats to their resources are the main stressors. The final theme is that strategies for coping with identified stressors are reactive rather than proactive.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study contributed to the resources being noticed that nurses had and used during the pandemic, as well as into understanding which resources were under threat and a critical component of the stress process. The findings of the study can be used by psychiatric consultation-liaison nurses to strengthen their resources and support clinical nurses to effectively cope with the negative effects and consequences of the pandemic.

Keywords: Coping, COR Theory, coronavirus disease, resources, stressorsSorumlu Yazar: Nazmiye Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale