Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli ile bir huzurevinde yaşayan yaşlıların bakım gereksinimlerinin belirlenmesi [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2012; 3(1): 13-21 | DOI: 10.5505/phd.2012.03511

Fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli ile bir huzurevinde yaşayan yaşlıların bakım gereksinimlerinin belirlenmesi

Aysun Babacan Gümüş1, Sevinç Şıpkın1, Gülseren Keskin2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Çanakkale
2Ege Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İzmir

AMAÇ: Bu çalışma Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli ile bir huzurevinde yaşayan yaşlıların bakım gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEMLER: Araştırma Çanakkale Çakader Daniş Huzurevinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 66 yaşlı oluşturmuştur. Veriler Tanıtıcı Bilgi Formu, NANDA- Taksonomi II- Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Altında Gruplanmış Hemşirelik Tanıları Listesi ve Standardize Mini Mental Test kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı-yüzde dağılımı kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan yaşlıların yaş ortalaması 76.35 (SD=9.94), %56.1’i kadın, %93.9’u dul, %48.5’i ilkokul mezunudur. Yaşlıların %80.3’ü huzurevinde isteyerek kalmakta, %59.1’inin ziyaretçisi gelmekte, %31.8’i ziyarete gidebilmektedir. Yaşlıların %74.2’sinin sağlık güvencesi mevcuttur. Yaşlılarda Standardize Mini Mental Test puanı ortalaması 23.38 (SD=5.47) olarak saptanmıştır. Belirlenen hemşirelik tanılarına göre, yaşlılarda en sık görülen sorunlar, uyku örüntüsünde rahatsızlık (%60.6), sosyal etkileşimde bozulma (%60.6), yorgunluk (%54.5), yalnızlık riski (%53), ağrı (%50), özbakım eksikliği sendromu (%50), anksiyete (%40.9), etkisiz bireysel baş etme (%36.4), aktivite intoleransı / aktivite intoleransı riski (%33.3), yaralanma riski (%33.3), bellekte bozulma (%30.3) olarak belirlenmiştir.
SONUÇ: Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline göre, yaşlılarda en fazla sorun saptanan alanlar, Aktivite - Dinlenme, Baş etme - Stres toleransı, Bilişsel - Algısal, Güvenlik - Korunma ve Kendini algılama’dır. Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli huzurevinde yaşayan yaşlıların bakım gereksinimlerinin belirlenmesinde ve hemşirelik girişimlerinin uygulanmasında kolay ve kullanışlı bir model olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli, yaşlı, huzurevi, hemşirelik tanısı

Determination of care needs according to functional health patterns model of elderly individuals who live in a nursing home

Aysun Babacan Gümüş1, Sevinç Şıpkın1, Gülseren Keskin2
1Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Health, Çanakkale
2Ege University, Atatürk Medical Technology Vocational Training School, İzmir

OBJECTIVE: This study was conducted to determination of care needs according to Functional Health Patterns Model of elderly individuals who live in a nursing home.
METHODS: The study was conducted in Çanakkale Çakader Daniş Nursing Home. The sample of the study was composed of 66 elderly. Data were collected by Introductory Information Form, NANDA- Taxonomy II- Nursing Diagnosis List grouped under Functional Health Patterns and, Standardized Short Mental Test. In the assessment of the data; number-percent distribution were used.
RESULTS: The mean age of elderly was 76.35 (SD=9.94). 56.1% of elderly people was female, %93.9 of them was widow. Education level o 48.5% of them was primary school. 80.3% of elderly live in the nursing home willingly, 59.1% of them have visitors, 31.8% of them can go for visiting. 74.2% of elderly have health insurance. The mean score of Standardized Short Mental Test of the elderly was detected as 23.38 (SD=5.47). According to the nursing diagnosis, the most common problems in the elderly were sleep pattern disturbance (60.6%), impairment in social interaction (60.6%), fatigue (54.5%), the risk of loneliness (53%), pain (50%), self-care deficiency syndrome (50%), anxiety (%40.9), ineffective individual coping (%36.4), activity intolerance / the risk of activity tolerance (%33.3), risk of injury (33.3%), memory impairment (30.3%).
CONCLUSION: According to the Functional Health Pattern Model, the most common problem areas in the elderly were Activity - Rest, Coping - Stress tolerance, Cognitive - Perceptual, Security – Protection and Self perception. Model of Functional Health Patterns can be used as an easy and convenient model for determining the health care requirements and implementing nursing interventions of elderly people in nursing homes.

Keywords: Functional Health Pattern Model, elderly, nursing home, nursing diagnosis

Aysun Babacan Gümüş, Sevinç Şıpkın, Gülseren Keskin. Determination of care needs according to functional health patterns model of elderly individuals who live in a nursing home. J Psy Nurs. 2012; 3(1): 13-21

Sorumlu Yazar: Aysun Babacan Gümüş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale