COVID-19 Tanısı Alan ve Almayan Hemşirelerin Psikolojik Dayanıklılık, Mesleki Doyum ve Korku Düzeylerinin Değerlendirilmesi [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Baskıdaki Makaleler: PHD-57983

COVID-19 Tanısı Alan ve Almayan Hemşirelerin Psikolojik Dayanıklılık, Mesleki Doyum ve Korku Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Ayşe Gökce Işıklı1, Hakan Şen1, Duygu Soydaş2
1Trakya Üniversitesi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Edirne, Turkey
2Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Edirne, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 toplumlardaki tüm bireyleri olumsuz etkilediği gibi hemşirelerin de hem ruh sağlıklarını hem de sosyal ve iş yaşamlarını etkilemiştir. Bu araştırmanın amacı COVID-19 tanısı alan ve almayan hemşirelerin psikolojik dayanıklılık, mesleki doyum ile korku düzeylerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel türde olan bu araştırma, Mart 2021- Nisan 2021 tarihleri arasında veri toplanarak, Türkiye’nin bir üniversite hastanesinde yapıldı. COVID-19 tanısı almış 66 hemşire bir gruba, tanı almamış 66 hemşire diğer gruba alındı. Veriler bir bireysel tanıtım formu, Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Mesleki Doyum Ölçeği ve COVID-19 Korkusu Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin analizi tanımlayıcı analizler, Student T testi, ki-kare analizi, Pearson korelasyon analizi ve tek yönlü Anova testi ile yapıldı.
BULGULAR: Hemşirelerin psikolojik dayanıklılık puan ortalamaları 58.44 ± 10.12, mesleki doyum 66.19 ± 12.81 ve COVID-19 korkuları 18.46 ± 6.56 olarak bulundu ve COVID-19 tanısı almış olmak bu değişkenler üzerinde etkili değildi (p >.05). Hastaneye yatarak COVID-19 tedavisi gören hemşirelerin mesleki doyum düzeylerinin diğerlerinden daha düşük olduğu (p =.009), korku düzeylerinin ise daha yüksek olduğu belirlendi (p =.004).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmanın bulguları COVID-19 tanısı alan ile almayan hemşirelerin psikolojik dayanıklılık, mesleki doyum ve korku düzeylerinin yüksek olmadığını ve aralarında fark olmadığını gösterdi. Hastaneye yatarak COVID-19 tedavisi gören hemşirelerin mesleki doyum düzeyleri daha düşük, korku düzeyleri ise daha yüksek belirlendi. Hemşirelerin psikolojik dayanıklılık ve mesleki doyumlarının arttırılması için gerekli girişimlerin yapılmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Hemşire, Korku, Mesleki Doyum, Psikolojik Dayanıklılık

Assessment of Psychological Resilience, Job Satisfaction and Fear Levels of Nurses Infected with COVID-19 and not Infected

Ayşe Gökce Işıklı1, Hakan Şen1, Duygu Soydaş2
1Trakya University, Health Center for Medical Research and Practice, Thoracic Surgery Department, Edirne, Turkey
2Trakya University, Faculty Of Health Sciences, Nursing Department, Edirne, Turkey

INTRODUCTION: As COVID-19 negatively affects all individuals in societies, it has also affected nurses' mental health, as well as their social and occupational life. The aim of this study is to evaluate and compare the psychological resilience, occupational satisfaction and fear levels of nurses infected with COVID-19 and not infected.
METHODS: This cross-sectional study was conducted in a university hospital in Turkey by collecting data between March 2021 and April 2021. 66 nurses infected with COVID-19 were included in one group and 66 not infected nurses were included in the other group. Data were collected using an individual presentation form, the Psychological Hardiness Scale, Job Satisfaction Scale, and Fear of COVID-19 Scale. Data analysis was performed using descriptive analysis, Student’s t-test, chi-squared test, Pearson’s Correlation Coefficient, and one-way Anova test.
RESULTS: The mean psychological resilience score of the nurses was 58.44 ± 10.12, professional satisfaction was 66.19 ± 12.81, and COVID-19 fears were 18.46 ± 6.56, and being infected with COVID-19 did not affect these variables (p >.05). It was determined that the professional satisfaction levels of the nurses who were hospitalized for COVID-19 treatment were lower than the others (p =.009) and their fear levels were higher (p =.004).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings of the study showed that the psychological resilience, professional satisfaction and fear levels of nurses who were infected with COVID-19 and those who did not were not high and there was no difference between them. Nurses who were hospitalized for COVID-19 treatment were found to have lower levels of professional satisfaction and higher levels of fear. We recommend that necessary interventions be made to increase nurses' psychological resilience and professional satisfaction.


Keywords: COVID-19, Fear, Job Satisfaction, Nurses, Psychological ResilienceSorumlu Yazar: Duygu Soydaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale