Hemşirelerin İş Doyumunda Duygusal Zekânın Rolü [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2014; 5(1): 41-48 | DOI: 10.5505/phd.2014.50470

Hemşirelerin İş Doyumunda Duygusal Zekânın Rolü

Ayşe Buyukbayram1, Ayça Gürkan2
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Abd. Çiğli/i̇zmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Abd. Bornova/i̇zmir

AMAÇ: Araştırma, hemşirelerin iş doyumların da duygusal zekânın etkisini incelemek amacıyla yapılmış tanımlayıcı,kesitsel bir araştırmadır.


YÖNTEMLER: Araştırma verileri hemşirelerin tanımlayıcı özelliklerini belirlemek için oluşturulan soru formu, Duygusal Zeka Ölçeği (Bar on EQ-i), Minnesota İş Doyumu Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Türkiye’de, İzmir ilinde Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde aktif olarak çalışmakta olan toplam 601 hemşireyi kapsamaktadır. Araştırmaya katılım oranı % 55.4’ tür.
BULGULAR: Hemşirelerin genel iş doyumu ortalamasının 3.21±0.65, içsel doyum ortalamasının 3.49±0.66 orta düzeyin üzerinde olduğu ve dışsal doyum ortalamalarının 2.79±0.76 düşük olduğu bulunmuştur. Toplam duygusal zeka ortalamalarının 3.79 ± 0.01 olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin toplam duygusal zeka ortalamaları ile iş doyumu alt boyutlarından “Genel Doyum”, “İçsel Doyum” ve “Dışsal Doyum” arasında zayıf düzeyde pozitif yönde ilişki olduğu saptanmıştır.
SONUÇ: Hemşirelerin duygusal zekâ becerileri iş doyumlarını etkilemektedir. Fakat araştırmada, hemşirelerin iş doyumu düzeylerinin düşük bulunmasının nedeni olarak iş doyumunu etkileyen başka etkenlerin olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zekâ, İş Doyumu, Hemşirelik

The Role Of Emotional Intelligence In Job Satisfaction Of Nurses

Ayşe Buyukbayram1, Ayça Gürkan2
1İzmir Kâtip Çelebi University, Faculty Of Healt Science-department Of Mental Health And Psychiatric Nursing Çiğli/i̇zmi̇r
2Ege University, Nursing Faculty,department Of Mental Health And Psychiatric Nursing, Bornova/ İzmi̇r

OBJECTIVE: This research was conducted with the aim of examining the role of emotional intelligence in job satisfaction of nurses.
Emotional intelligence is an important factor that can measure the performance of individuals in their professional life beyond their daily life. In other words, it is a factor that increases/decreases their potential of being successful, affects job satisfaction, contributes to the measurement of leadership qualities and develops the communication and interaction in the working group. It is considered that job satisfaction is one of the most important necessities of being successful, happy and productive; therefore, for nurses who are required to be in constant communication with their supervisors, colleagues and patients and whose professional life directly affects their daily life and demands continuous devotion, job satisfaction and emotional intelligence are very important.

METHODS: Data was collected via questionnaire which was developed to determine the defining characteristics of nurses, Bar-On Emotional Quotient Inventory (Bar-On EQ-i), and Minnesota Job Satisfaction Questionnaire. The study involves 601 nurses working in Atatürk training and research hospital in Izmir, Turkey. The participation proportion is 55.4%.
RESULTS: It was found that the general job satisfaction average score is 3.21±0.65 and intrinsic satisfaction average score is 3.49±0.66 which are above the medium level, and extrinsic satisfaction average score is 2.79±0.76 which is low. The total Emotional Intelligence average score is 3.79 ± 0.01. There is weak positive correlation between the nurses’ total Emotional Intelligence average score and sub-factors of job satisfaction namely “General Satisfaction”, “Intrinsic Satisfaction” and “Extrinsic Satisfaction”.
CONCLUSION: It is concluded that emotional intelligence ability of nurses influences their level of job satisfaction. Nevertheless, the research indicates that there are other factors which cause low job satisfaction level of nurses.

Keywords: Emotional Intelligence, Job Satisfaction, Nursing

Ayşe Buyukbayram, Ayça Gürkan. The Role Of Emotional Intelligence In Job Satisfaction Of Nurses. J Psy Nurs. 2014; 5(1): 41-48

Sorumlu Yazar: Ayşe Buyukbayram, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale