COVID-19 Pandemisi Türkiye'deki Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniğine Olan Ayaktan Başvuruları ve Konsültasyon İstemlerini Nasıl Etkiledi? [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Baskıdaki Makaleler: PHD-48108

COVID-19 Pandemisi Türkiye'deki Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniğine Olan Ayaktan Başvuruları ve Konsültasyon İstemlerini Nasıl Etkiledi?

Zekiye Çelikbaş, Sedat Batmaz, Esma Akpınar Aslan, Burcu Eser, İlker Güneysu, Ahmet Ekrem Savaş, Sare Aydın
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de pandemi döneminde psikiyatri kliniğimize ayaktan başvuran ve tarafımıza konsülte edilen olguların sosyodemografik özellikleri ve tanı dağılımlarının pandemi öncesi döneme göre nasıl değiştiğini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmaya Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne 12.03.2020-09.06.2020, 13.12.2019-11.03.2020 ve 12.03.2019-09.06.2019 tarihleri arasında ayaktan başvuran olgular ile kliniğimizden istenen konsültasyon vakaları alındı. İstatistiksel olarak tanımlayıcı analizler ile gruplar arası karşılaştırmalar için bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi veya ki-kare testi uygulandı.
BULGULAR: Çalışmaya 4634 poliklinik başvurusu ve 505 konsültasyon olmak üzere toplamda 5139 olgu alındı. Pandemi döneminde poliklinik başvurularının önemli oranda azaldığı ve bu dönemdeki en sık psikiyatrik tanıların anksiyete (35.8%) ve depresyon bozuklukları (30.2%) olduğu görüldü. Pandemi döneminde en sık anksiyete (n = 94, 40.9%) ve depresyon (n = 89, 38.7%) tanılı hastaların şikayetlerinde artış gözlendi. Pandemi döneminde depresyon ve uyku bozukluklarındaki oransal değişim istatistiksel olarak anlamlıydı. Yataklı servis (n = 95, 22.9%) ve acil servis konsültasyonlarının (n = 12, 13.3%) pandemi döneminde en düşük olduğu gözlendi. Servis konsültasyonlarının tanısal dağılımında pandemi döneminde anlamlı bir farklılık saptanmazken; acil servisten istenilen konsültasyonlarda deliryum olgularının sayısında belirgin bir artış vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Poliklinik başvuruları ve konsültasyon istem sayılarında pandemi döneminde azalma olduğu, özellikle depresyon hastalarının alevlenme yaşadığı ve acil servis konsültasyonlarında deliryum tanısının belirgin şekilde arttığı bulundu.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 pandemisi, psikiyatri, sağlık hizmetine erişim, konsültasyon

How Effected COVID-19 Pandemic Outpatient Presentations to and Consultation Requests from a University Hospital's Psychiatry Clinic in Turkey?

Zekiye Çelikbaş, Sedat Batmaz, Esma Akpınar Aslan, Burcu Eser, İlker Güneysu, Ahmet Ekrem Savaş, Sare Aydın
Tokat Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry,Tokat, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to investigate the change in sociodemographic characteristics and diagnostic distributions of the patients who presented to our psychiatric clinic in Turkey and who received consultation during the pandemic period, compared to the pre-pandemic period.
METHODS: The research included patients who presented to Tokat Gaziosmanpaşa University Research and Practice Hospital, Psychiatry Outpatient Clinic between the dates of 12.03.2020-09.06.2020, 13.12.2019-11.03.2020, and 12.03.2019-09.06.2019 and consultation cases requested from our clinic. Independent samples’ t-test, one-way analysis of variance or chi-square test were carried out in statistically descriptive analyses and intergroup comparisons.
RESULTS: A total of 5139 cases, 4634 outpatient presentations and 505 consultations, were included in the study. While outpatient clinic presentations decreased significantly during the pandemic period, the most common psychiatric diagnoses were anxiety disorders (35.8%) and depression disorders (30.2%).The proportional change in depression and sleep disorders was statistically significant during the pandemic period. In the pandemic period, complaints of patients with anxiety (n = 94, 40.9%) and depression (n = 89, 38.7%) increased the most. Inpatient (n = 95, 22.9%) and emergency room consultations (n = 12, 13.3%) were at the lowest level during the pandemic. There was no significant difference in the diagnostic distribution of inpatient consultations during the pandemic period; however, there was a significant increase in the number of delirium cases in consultations requested from the emergency room.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The number of outpatient clinic presentations and consultation requests decreased during the pandemic period. In particular, patients with depression experienced exacerbation and the diagnosis of delirium increased significantly in emergency room consultations.

Keywords: COVID-19 pandemic, psychiatry, healthcare access, consultationSorumlu Yazar: Zekiye Çelikbaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale