Hemşirelik Öğrencilerinin, Klinik Uygulamada Yaşadıkları Zorbalık Davranışları ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişki [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Baskıdaki Makaleler: PHD-37541 | DOI: 10.14744/phd.2022.37541

Hemşirelik Öğrencilerinin, Klinik Uygulamada Yaşadıkları Zorbalık Davranışları ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişki

Aysegul Koç, Bahar İnkaya, Betül Çakmak, Esra Tayaz
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma, hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamalarda yaşadıkları zorbalık davranışları ile benlik saygıları ile öz yeterlilikleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma karşılaştırmalı kesitsel tipte olup, araştırmanın örneklemini, Mayıs-Temmuz 2019 tarihleri arasında bir üniversitenin hemşirelik bölümünde öğrenim gören 324 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, ‘Hemşirelik öğrencilerine yönelik Bilgi Edinme Formu’, ‘İş Yeri Zorbalığı Ölçeği’ ve ‘İki Boyutlu Benlik Saygısı’ ölçeği: Kendini Sevme/Öz Yeterlilik Ölçeği kullanılmıştır.
BULGULAR: Öğrencilerin çoğunluğunu (%89.81) kız öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin aylık gelirlerinin en büyük ilk üç kısmını sırasıyla; beslenme (%37.96), barınma (%29.02) ve eğitim (%20.68) harcaması oluşturmaktadır. Öğrencilerin %66.04’ü akıllı cihazlarını günde ortalama 2-6 saat kullandıklarını, %92.5’i günde 0-6 saat arası zamanlarını sosyal medyayı kullanarak geçirdiklerini bildirmişleridir. Öğrencilerin %43.21’i 24 saatte kendilerini en aktif 12: 00-18: 00 saatleri arasında hissettiklerini bildirmişlerdir. Çalışmamızda iş yeri zorbalığı ölçeği ile öğrencilerin yaş, sınıf, ikamet yeri, iki boyutlu benlik saygısı ölçeği ve alt boyut puanları ile yaş ve sosyal medya kullanım saatleri arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). İş yeri zorbalığı ölçeği, iki boyutlu benlik saygısı ölçeği ve alt boyut puanları arasında negatif ilişki bulunmuştur (p<0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda yaş faktörünün hemşirelik öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerinde ve iş yeri zorbalığına maruz kalmada etkisinin olduğu bulunmuştur. İş yeri zorbalığına olan maruziyetin son sınıf olmanın ya da öğrenci evinde kalarak sorumluluk alma yetisinin artmasıyla arttığı düşünülmektedir. Hemşirelik müfredatlarında öğrencilerin kliniklerde yaşadıkları zorbalıklara yönelik benlik saygılarının arttırılmasını sağlayacak girişimlerde bulunulmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, iş yeri zorbalığı, benlik saygısı klinik uygulama, mobbing.

The Relationship Between the Bullying Behaviors of Nursing Students Experienced in Clinical Practice and Their Self-esteem Levels

Aysegul Koç, Bahar İnkaya, Betül Çakmak, Esra Tayaz
Ankara Yildirim Beyazit University, Health Sciences Faculty, Nursing

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the relationship between bullying behaviors and self-esteem of nursing students in clinical practice.

METHODS: The study was a comparative cross-sectional type and the sample of the study consisted of 324 students studying in the nursing department of a university between May-July 2019. In the data collection, Bilgi Information Form for Nursing Students’ Workplace Bullying Scale ’and‘Two-Dimensional Self-Esteem Scale were used.

RESULTS: The majority of the students (89.81%) were female students. The order of using the top three parts of the monthly income of the students; nutrition (37.96%), nousing (29.02%), education (20.68%). 66,04% of the students reported that they use their smart devices on average 2-6 hours a day, 92.5% reported that they spend 0-6 hours a day using social media. 43.21% of the students reported that they felt most active between 12: 00-18: 00 in 24 hours. In our study, a significant difference was found between workplace bullying scale and students' age, class, residence, two-dimensional self-esteem scale, subdimension scores, and age and social media usage hours (p<0.05). A negative correlation was found between the workplace bullying scale, the two-dimensional self-esteem scale and sub-dimension scores (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, it was found that the age factor has an effect on nursing students' self-esteem levels and exposure to workplace bullying. Exposure to workplace bullying is thought to be increased either by being a senior or by increasing the ability to stay in a student residence. In nursing curricula, it is considered important to take initiatives to increase self-esteem towards bullying in the workplace.

Keywords: Nursing students, workplace bullying, self-esteem, clinical practice, mobbing.Sorumlu Yazar: Aysegul Koç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale