İnfertilite: Umutsuzluk Perspektifinden bir inceleme [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2014; 5(1): 9-16 | DOI: 10.5505/phd.2014.07269

İnfertilite: Umutsuzluk Perspektifinden bir inceleme

Gülseren Keskin1, Aysun Babacan Gümüş2
1Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
2Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

AMAÇ: Amaç: İnfertilite tıbbi, psikiyatrik, psikolojik ve sosyal yönleriyle psişik travmaya neden olan bir kriz durumudur. Üreme tekniklerindeki gelişmeler, hastalara bir yönüyle umut olurken, diğer yandan özellikle kadınlarda üzüntü, kontrol kaybı, damgalanma gibi durumlar da yaratmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmada infertilite tedavisi gören kadınlarda umutsuzluk ve umutsuzluğu etkileyebilecek benlik saygısı, çift uyumu, kişilik özellikleri ve sosyodemografik değişkenlerin incelenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEMLER: Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Planlaması ve Kısırlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2009 - 2010 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini 141 kadın oluşturmuştur. Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu, Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ), Çift Uyum Ölçeği (ÇUÖ) ve Mizaç ve Karakter Envanteri (MKE) kullanılarak toplanmıştır.

BULGULAR: Bulgular: Yaş ortalaması 32.21 (SD=4.73) olan infertil kadınların RBS֒den aldıkları puan ortalaması 5.13 (SD=3.52), BU֒den aldıkları puan ortalaması 7.52 (SD=3.82) olarak belirlenmiştir. Çalışma grubunu oluşturan kadınlarda benlik saygısı %37.3’ünde düşük, %45.6’sında orta, %17.9’unda yüksektir. Düşük gelirli grupta BU֒den alınan puanlar anlamlı düzeyde daha düşüktür (F=12.35, p<0.01). Görücü usulü ile evlenen kadınların umutsuzluk düzeyleri daha yüksektir (F=3.63, p<0.05). Kadınlarda çift uyumu ile umutsuzluk arasındaki ilişki negatif yönde orta düzeydedir (r=-0.445, p<0.01). Çalışmaya katılan kadınlardan infertilite tedavi görme süresi en uzun olanlar BU֒den daha yüksek puan almışlardır (F=2.88, p<0.05). Kadınların RBSÖ ve BU֒den aldıkları puanlar arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (r=0.445, p<0.01). Regresyon analizi sonuçlarına göre sorumluluk, beceriklilik ve kendini unutma şeklindeki üç karakter özelliği kadınlarda umutsuzluğu yordayan değişkenler olarak saptanmıştır (F=16.36; p<0.01).

SONUÇ: Sonuç: Benlik saygısı, çift uyumu ve karakter özellikleri infertil kadınlarda umutsuzluğu etkileyen değişkenlerdir. İnfertilite tedavi sürecinde destekleyici psikososyal yaklaşımlara yer verilmesi yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, umutsuzluk, benlik saygısı, çift uyumu, kişilik özellikleri

Infertility: An examination hopelessness perspective

Gülseren Keskin1, Aysun Babacan Gümüş2
1Ege University Atatürk Medical Technical Vocational Training School
2Çanakkale Onsekizmart University Medical High School

OBJECTIVE: Objective: An Infertility medical, psychiatric, psychological and social aspect of the psychic trauma is causing a crisis situation. Developments in reproduction techniques, patients with a direction of hope, while on the other hand, especially in women of sadness, loss of control, are creating situations such as stigma. In this direction, in this study, despair and hopelessness in women undergoing infertility treatment that may affect self-esteem, dyadic adjustment, personality traits and socio-demographic variables examined were aimed.

METHODS: Method: Cross-sectional and descriptive nature of this research, Ege University Medical Faculty Hospital, Family Planning and Infertility Research Center has been made between 2009-2010. The study sample consisted of 141 women. Data was collected using Information Form, Beck Hopelessness Scale ( BHS), Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES ), Dyadic Adjustment Scale (DAS ), and the Temperament and Character Inventory ( TCI).

RESULTS: Results: Mean age was 32.21 (SD = 4.73) than that of infertile women get RSES mean score 5.13 (SD = 3.52), BHS scores taken from the average of 7.52 ( SD = 3.82 ), respectively. Self-esteem in women in the study group 37.3% low, 45.6% moderate, 17.9% is higher. In low-income groups from BHS scores significantly lower (F = 12.35, p < 0.01). Arranged married women with higher levels of hopelessness (F = 3.63, p < 0.05). The relationship between dyadic adjustment in women with negative moderate levels of hopelessness (r = -0,445, p < 0.01). Infertility treatment in women participating in the study period than the long ones BHS scored higher (F = 2.88, p < 0.05). Women between the RSES and receive their scores from BHS significant positive correlation was found ( r = 0.445, p < 0.01). According to the results of the regression analysis of responsibility, resourcefulness and self- forget -shaped feature three characters in women has been identified as predictors of hopelessness (F = 16: 36, p < 0.01).

CONCLUSION: Conclusion: Self-esteem in women infertile couples harmony and character traits are variables affecting despair. In the process of infertility treatment will be useful to include supportive psychosocial approaches.

Keywords: Infertility, hopelessness, self-esteem, dyadic adjustment, personality traits

Gülseren Keskin, Aysun Babacan Gümüş. Infertility: An examination hopelessness perspective. J Psy Nurs. 2014; 5(1): 9-16

Sorumlu Yazar: Gülseren Keskin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale