Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Relationship Between Stress Perceived by Married Individuals and Attitudes to Violence Against Women in the Pandemic [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-98965

Relationship Between Stress Perceived by Married Individuals and Attitudes to Violence Against Women in the Pandemic

Nursel Alp Dal1, Kerime Derya Beydag2
1Munzur University Faculty of Health Sciences Department of Midwifery, Tunceli
2Istanbul Gedik Üniversity, Faculty of Health Sciences Department of Nursing, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to determine the relationship between married individuals’ perceived stress level and violence against women attitudes in the pandemic.
METHODS: This descriptive correlational study was conducted with a total of 773 married individuals between January and July, 2021. The data were collected using a demographic information form, the Perceived Stress Scale (PSS) and the ISKEBE Violence against Women Attitude Scale (ISKEBE Attitude Scale).
RESULTS: Of the married individuals, 34.8% were subjected to verbal violence and 4.7% to physical violence. In addition, 18.9% of them had a worse marital relationship in the pandemic than before the pandemic. There was a weak positive correlation the married individuals’ PSS and ISKEBE Attitude Scale total mean scores (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Midwives and nurses should evaluate their patients’ perceived stress levels and violence against women attitudes.

Keywords: Pandemic, perceived stress, violence against women

Pandemide Evli Bireylerin Algıladıkları Stres İle Kadına Yönelik Şiddet Tutumları İlişkisi

Nursel Alp Dal1, Kerime Derya Beydag2
1Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Tunceli
2İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmanın amacı, pandemi sürecinde evli bireylerin algıladıkları stres düzeyi ile kadına yönelik şiddet tutumu arasındaki ilişkinin belirlenmesidir
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipteki araştırma, Ocak-Temmuz 2021 tarihleri arasında evli olan 773 birey ile gerçekleştirildi. Veriler Algılanan Stres Ölçeği ve Kadına Yönelik Şiddet Tutum Ölçeği ile elde edildi.
BULGULAR: Evli bireylerin %34,8’inin sözel şiddete, %4,7’sinin fiziksel şiddete maruz kaldığı ve %18,9’unun pandemi öncesine göre eşi ile ilişkisinin daha kötü olduğu belirlenmiştir. Algılanan Stres ölçeği toplam puanı ile İSKEBE Kadına Yönelik Şiddet Tutum Ölçeği toplam puanı arasında pozitif yönde zayıf düzeyde korelasyon saptanmıştır (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ebe ve hemşirelerin, hizmet verdikleri bireylerin stres düzeylerini ve kadına yönelik şiddet tutumlarını değerlendirmeleri önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, algılanan stres, kadına yönelik şiddetCorresponding Author: Kerime Derya Beydag, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale