Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Nursing and Interpersonal Sensitivity [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2016; 7(1): 45-49 | DOI: 10.5505/phd.2016.96158

Nursing and Interpersonal Sensitivity

Adeviye Aydın, Duygu Hiçdurmaz
Hacettepe University Faculty Of Nursing, Psychiatric Nursing Department, Ankara

Interpersonal sensitivity means being able to display appropriate behaviours and to perceive others accurately. However, if it is not used at optimum level, it can cause problems in interpersonal relationships. High interpersonal sensitivity leads to feelings of inadequacy and humiliation, belief in being considered unimportant and worthless and misbehaved by others, self-deprecating, paying attention not to do the wrong in order to reduce the risk of being criticized and rejected in public. When interpersonal sensitivity is intensive at the level of sensitivity, it causes to mistakes in the assessments and judgements of events and causes to feelings of inadequacy in individuals. In increased interpersonal sensitivity, stereotyped thoughts are at the forefront. These thoughts lead to disability in performing roles and taking right decisions, difficulties in social relationships, disability in achieving the goals, social withdrawal and conflict. Getting aware of cognitive distortions and displacing them with realistic ones can be helpful for keeping interpersonal sensitivity at optimum level. Supporting self-esteem, focusing on individual’s success, defining feasible goals, taking strong features to the forefront, providing effective use of social support system should be supported to decrease interpersonal sensitivity.
Key Words: Interpersonal Sensitivity, Nursing

Keywords: Interpersonal Sensitivity, Nursing

Kişilerarası Duyarlılık ve Hemşirelik

Adeviye Aydın, Duygu Hiçdurmaz
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara

Kişilerarası duyarlılık, kişilerarası düzeyde başkalarını doğru olarak algılayabilme ve uygun davranışlar sergileyebilme olarak tanımlanmaktadır. Ancak optimum düzeyde olmadığı takdirde kişilerarası ilişkilerde sorunlara yol açabilmektedir. Kişilerarası duyarlılığın yüksek olması, bu bireylerde kişisel bir yetersizlik ve aşağılanma hissetme, diğerleri tarafından önemsenip değer verilmediğine ve kötü davranıldığına inanma, kendini diğerleriyle karşılaştırdığında daha aşağı görme, diğerlerinin yanında iken eleştirilme ve reddedilme riskini azaltmak için yanlış bir şeyler yapmamaya özen gösterme gibi yaşantılara neden olmaktadır. Ayrıca, kişilerarası duyarlılığın hassasiyet düzeyinde yoğun olması, olayları değerlendirmede ve yorumlamada hatalara, bireyde kişisel olarak yetersizlik duygularına sebep olmaktadır. Artmış kişilerarası duyarlılıkta, kalıplaşmış düşünceler ön plandadır. Bu düşünceler rolleri yerine getirmede ve doğru karar almada kısıtlılıklara, sosyal ilişkilerde zorluklara, hedefleri gerçekleştirmemeye, geri çekilmeye ve çatışmaya neden olmaktadır. Kişilerarası duyarlılığı optimum düzeyde tutmak için bilişsel çarpıtmaların fark edilmesi ve gerçekçi düşüncelerle değiştirilmesi yararlı olmaktadır. Kişilerarası duyarlılığın azaltılması için bireyin benlik saygısının desteklenmesi, başarılarına odaklanılması, gerçekleştirilebilir hedefler konması, güçlü yönlerinin ön plana çıkartılması, sosyal destek sistemini etkin bir şekilde kullanımının sağlanması desteklenmelidir
Anahtar Kelimeler: Kişilerarası Duyarlılık, Hemşirelik

Anahtar Kelimeler: Kişilerarası Duyarlılık, Hemşirelik

Adeviye Aydın, Duygu Hiçdurmaz. Nursing and Interpersonal Sensitivity. J Psy Nurs. 2016; 7(1): 45-49

Corresponding Author: Adeviye Aydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale