Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Validity and reliability of the Turkish Version of the Healthy Family Parenting Inventory* [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2020; 11(1): 49-56 | DOI: 10.14744/phd.2019.93585

Validity and reliability of the Turkish Version of the Healthy Family Parenting Inventory*

Özge Çalıklar1, Hasibe Kadıoğlu2
1Department of Nursing, Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Division of Nursing, Department of Public Health Nursing, Marmara University, Health Science Faculty, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the validity and reliability of the Turkish version of the Healthy Families Parenting Inventory (HFPI) developed by Krysik and LeCroy.
METHODS: This methodological study was carried out over the period April–May 2018 with 370 parents in Istanbul. The back-translation technique was employed in creating the Turkish language version of the inventory. In testing the validity of the scale, content and construct validity were examined. Content validity was assessed with the content validity index (CVI) after consultation with ten experts. Construct validity was assessed using confirmatory factor analysis (CFA). The scale’s reliability was assessed by examining internal consistency and item-total correlations.
RESULTS: The CVI of the scale based on the items was 0.80–1; this was found to be 95% on the basis of the overall scale. In the assessment of construct validity, the t-values of all items tested in the CFA displayed a value of 0.01, which was significant. The fit indices were found to be well matched and the scale had a nine-factor structure. The inventory’s internal consistency was assessed with Cronbach’s alpha coefficient and found to be 0.93. Cronbach’s alpha values of the subscales ranged from 0.66 to 0.85.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The healthy families parenting inventory was found to be valid and reliable.

Keywords: Family health parenting inventory, reliability; validity.

Sağlıklı Aile Ebeveynlik Envanteri’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği*

Özge Çalıklar1, Hasibe Kadıoğlu2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada Krysik ve Lecroy tarafından geliştirilen Sağlıklı Aileler Ebeveynlik Envanterinin Türkçe geçerlik ve güvenirliliğini incelemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu metodolojik çalışma Nisan 2018–Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul’da 370 ebeveyn ile yapılmıştır. Envanterin Türkçe formunun oluşturulmasında dil uyarlaması için çeviri-geri çeviri tekniği kullanılmıştır. Geçerlilik, kapsam ve yapı geçerliliği ile değerlendirilmiştir. Kapsam geçerliliği on uzmandan görüş alınarak kapsam geçerliliği indeksi ile yapı geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin güvenirliliği iç tutarlılık ve madde toplam korelasyonu ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Uzman görüşleri sonrası ölçeğin kapsam geçerliliği indeksi madde düzeyinde 0.80-1 arasında, ölçek düzeyinde %95 olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda bulunan tüm maddelerin t değerleri 0.01 düzeyinde manidar bulunmuştur. Uyum indekslerinin ise iyi uyum gösterdiğini ve ölçeğin dokuz faktörlü yapısını doğruladığı bulunmuştur. Envanterin iç tutarlılığı cronbach alfa sayısı ile değerlendirilmiş ve 0.93 olarak bulunmuştur. Alt ölçeklerin cronbach alfa değerleri 0.66 ile 0.85 arasında değişmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sağlıklı Aileler Ebeveynlik Envanteri’ nin Türkçe formu geçerli ve güvenilir bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Geçerlik, güvenirlik; sağlıklı aileler ebeveynlik envanteri.

Özge Çalıklar, Hasibe Kadıoğlu. Validity and reliability of the Turkish Version of the Healthy Family Parenting Inventory*. J Psy Nurs. 2020; 11(1): 49-56

Corresponding Author: Özge Çalıklar, Türkiye
LookUs & Online Makale