Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Investigation of Somatic Symptoms and Parents Attitude in Secondary School Students [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2015; 6(3): 114-119 | DOI: 10.5505/phd.2015.93063

Investigation of Somatic Symptoms and Parents Attitude in Secondary School Students

Semra Karaca1, Gizem Çelebi2, Zeynettin Bilen3, Merve Özvatan4, İsmet Timur5, Gül Ünsal1, Nevin Onan1, Yüksel Can Öz1
1Marmara Universty, Health Science Faculty, Nursing Department, Psychiatrich Nursing/Istanbul
2American Hospital, Pediatric Department,Istanbul
3Koc University Hospital, İnternal Medicine Department/Istanbul
4HM.Marmara Universty Pendik Education and Research Hospital, Pediatric Department/Istanbul
5Kolan Hospital, General Surgery Department/Istanbul

INTRODUCTION: OBJECTIVE: Epidemiological studies shows that 5-48% of children and young people often experience somatic complaints. This study was aimed to invastigate the somatic symptoms and parents attitutes of secondary school students.
METHODS: The sample of this descriptive study, three state and five private schools in Kadikoy on the October 2013-February 2014 in the second stage of studying, who agreed to participate in the study consisted of 699 students. The data were collected using Information Form, Child Somatization Inventory and Parent Attitude Scale and using descriptive statistical analysis, pearson carellation analaysis and t-test.
RESULTS: In research findings, the average age of 12.93±1.06 students is, 49.9% female, 35.3% in private schools continues. Students of the school they attend based on somatic symptoms among significant difference was found(t=3.53, p=.002) and private school students attending the somatic symptoms are seen more frequently(private X=13.0±1.25; states X=10.0±9.5). According to the school they attend students are examined parental attitudes; control/monitoring(t=4.43; p=.003), and there were significant differences in psychological autonomy subscale(t=2.71, p=.040). Private school students who attend the parents of the public school students attending more than the controller and less psychological autonomy as a provider perceives(control /inspection; private X=15.3±5.1; states X=13.8±4.0) and psychological autonomy(private X=26.7±4.5; states X=27.6±4.3). Only with parental attitudes tolerant attitude was a significant association between somatic symptoms(t=4.695, p=.001). Students who perceive their parents as tolerant somatic symptoms was higher(X=14: 31±11.86).
DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: According to the results of this study; parental attitudes and somatic symptoms are different according to the school. They are attending students and their parents perceived as tolerant/permitting of those somatic symptoms were found to be high.

Keywords: Students, somatic symptoms, parents attitudes.

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerde Somatik Belirtiler ve Anne Baba Tutumlarının İncelenmesi

Semra Karaca1, Gizem Çelebi2, Zeynettin Bilen3, Merve Özvatan4, İsmet Timur5, Gül Ünsal1, Nevin Onan1, Yüksel Can Öz1
1Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Ad
2Amerikan Hastanesi Pediatri Servisi/i̇stanbul
3Koç Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Servisi, İstanbul
4SB. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Pediatri Servisi, İstanbul
5Kolan Hastanesi Genel Cerrahi Servisi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Epidemiyolojik çalışmalar çocuk ve ergenlerin %5-48’inin somatik belirtileri sıklıkla deneyimlediklerini göstermektedir. Bu çalışmada ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde anne-baba tutumları ve somatik belirtiler arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipteki çalışmanın örneklemini, Kadıköy’de 3 devlet ve 5 özel ilköğretim okulunda, Ekim 2013-Şubat 2014 tarihleri arasında ikinci kademede öğrenim gören, araştırmaya katılmayı kabul eden 699 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri Bilgi Formu, Çocuk Somatizasyon Envanteri ve Anne-Baba Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmış, tanımlayıcı istatistiksel analizler, pearson korelasyon analizi ve t-testi ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 12.93±1.06’dir, %49.9’u kız, %35,3’ü özel okula devam etmektedir. Öğrencilerin cinsiyet, ailede tek çocuk olma, eğitime devam edilen sınıf, anne-baba eğitim ve çalışma durumları ile anne-baba tutumları ve somatik belirtiler açısından anlamlı farklılık bulunmamaktadır(p>0.05). Öğrencilerin devam ettikleri okula göre somatik belirtiler arasında anlamlı fark bulunmuştur(t=3.53; p=.002) ve özel okula devam eden öğrencilerde somatik belirtiler daha sık görülmektedir(özel X=13.0 ±1.25; devlet X=10.0±9.5). Öğrencilerin devam ettikleri okula göre anne-baba tutumları incelendiğinde; kontrol/denetleme(t=4.43/p=.003) ve psikolojik özerklik alt boyutlarında anlamlı fark bulunmuştur(t=2.71;p=.040), özel okullara devam eden öğrenciler anne- babalarını devlet okullarına devam eden öğrencilere göre daha fazla kontrolcü/denetleyici ve daha az psikolojik özerklik sağlayıcı olarak algılamaktadır(kontrol denetleme; özel X= 15.3±5.1; devlet X=13.8 ±4.0 ve psikolojik özerklik özel X= 26.7± 4.5; devlet X=27.6±4.3). Ana-baba tutumlarından sadece izin verici/müsamahakar tutum ile somatik belirtiler arasında anlamlı farklılık bulunmuştur(t=4.695; p=.001). Ana-babalarını izin verici/ müsamahakar olarak algılayan öğrencilerde somatik belirtiler daha yüksektir(X=14.31±11.86).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre; ana-baba tutumları ve somatik belirtilerin öğrencilerin devam ettikleri okula göre farklı olduğu ve ana-babalarını izin verici/ müsamahakar olarak algılayanlarda somatik belirtilerin yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, somatik belirtiler, anne-baba tutumları.

Semra Karaca, Gizem Çelebi, Zeynettin Bilen, Merve Özvatan, İsmet Timur, Gül Ünsal, Nevin Onan, Yüksel Can Öz. Investigation of Somatic Symptoms and Parents Attitude in Secondary School Students. J Psy Nurs. 2015; 6(3): 114-119

Corresponding Author: Semra Karaca, Türkiye
LookUs & Online Makale