Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Negative Impacts of The Covid 19 Pandemic on Health Workers: A Cross-Sectional Study on Emotional Labor and Burnout [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-92195

Negative Impacts of The Covid 19 Pandemic on Health Workers: A Cross-Sectional Study on Emotional Labor and Burnout

Zeliha Büyükbayram1, Sidar Gül2
1Siirt University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Siirt/ Turkey
2Siirt University, Faculty of Health Sciences, Midwifery Department, Siirt/ Turkey

INTRODUCTION: This research aimed to examine the relationship between emotional labor and burnout levels of healthcare workers during the COVID-19 pandemic.
METHODS: It was aimed to to examine health workers’ emotional labor and burnout levels during the COVID-19 pandemic in this cross-sectional descriptive and relationship seeking study. Data were obtained from 315 health workers who worked at a hospital during the COVID-19 pandemic between 1-26 February 2021, using a Descriptive Information Form, the Emotional Labor Inventory and Maslach Burnout Inventory. The data collection tools were sent online to health wokers. The data were analyzed descriptive statistics, independent t-test, One-Way Variance (ANOVA), Kruskal-Wallis tests and Pearson analysis.
RESULTS: The mean scores of the participants’ total Emotional Labor Inventory, surface acting, deep acting, and naturally felt emotions sub-dimensions were 39.18±6.79, 15.71±5.21, 12.58±3.58, and 10.88±2.62, respectively. The mean scores of the participants’ total Maslach Burnout Inventory, emotional exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment sub-dimensions were 40.61±10.95, 20.68±7.23, 7.56±3.73,and 12.36±4.66, respectively. It was found that there was a positive significant relationship between the participants' total emotional labor and burnout point averages (p <0.05). The analysis showed that in the COVID-19 pandemic, emotional labor behavior increases in healthcare workers and this leads to burnout.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Participants' mean scores of emotional exhaustion and depersonalization from burnout sub-dimensions were found to be moderate, and their personal accomplishment sub-dimension mean score was found to be high. Emotional labor behavior has a determining role in the burnout of the participants.


Keywords: COVID-19, emotional labor, health workers, burnout

COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanları Üzerindeki Olumsuz Etkileri: Duygusal Emek ve Tükenmişlik Üzerine Kesitsel Bir Çalışma

Zeliha Büyükbayram1, Sidar Gül2
1Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Siirt /Türkiye
2Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Siirt /Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada, COVID -19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının duygusal emek ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tanımlayıcı-ilişki arayıcı nitelikte olan bu araştırmanın evreni, bir eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları oluşturdu. Araştırmanın örneklemi 315 sağlık çalışanı oluşturdu. Verilerin toplanmasında Tanıtıcı Bilgi Formu, Duygusal Emek ve Maslach Tükenmişlik ölçekleri kullanıldı. Veriler 1-26 Şubat 2021 tarihleri arasında online olarak toplandı. Veriler, tanımlayıcı istatistik, bağımsız gruplarda t testi, Kruskal-Wallis, ANOVA testleri ve Pearson kolerasyon analizi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmada, katılımcıların toplam duygusal emek ile yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal davranışlar alt boyutları puan ortalamalarının sırasıyla 39.18±6.79, 15.71±5.21, 12.58±3.58 ve 10.88±2.62’dır., Katılımcıların toplam tükenmişlik ile duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda azalma alt boyutları puan ortalamalarının sırasıyla 40.61±10.95, 20.68±7.23, 7.56±3.73 ve 12.36±4.66 olduğu saptandı. Katılımcıların toplam duygusal emek ile tükenmişlik puan ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Katılımcıların tükenmişlik alt boyutlarından duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puan ortalamaları orta düzeyde ve kişisel başarı alt boyutu puan ortalaması yüksek düzeyde bulundu. Katılımcıların tükenmişlik yaşamalarında duygusal emek davranışı sergilemenin belirleyici rolü vardır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, duygusal emek, sağlık çalışanları, tükenmişlikCorresponding Author: Zeliha Büyükbayram, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale