Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Cancer Patients’ Perceptions of Nursing Presence [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2017; 8(3): 150-156 | DOI: 10.14744/phd.2017.92005

Cancer Patients’ Perceptions of Nursing Presence

Saliha Bozdoğan Yeşilot1, Fatma Öz2
1Depatment of Nursing, Psychiatric Nursing, Çukurova University Faculty of Health Sciences, Adana, Turkey
2Department of Psychiatric Nursing, Hacettepe University Faculty of Nursing, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate cancer patients’ perception of nursing presence.
METHODS: This descriptive study was carried out with 110 cancer patients staying at a university hospital and a state hospital having the biggest cancer patient population in Ankara. The data were collected using a descriptive information form and the Turkish version of Nursing Presence Scale (NPS). Kruskal–Wallis, Mann–Whitney U statistical tests, and correlation and regression analyses were used for data analysis.
RESULTS: The mean age of the participants was 40.89±13.74 years; more than half of them were male, and 62.7% were married. The patients’ mean score on NPS was 88.46±22.64. A significant positive correlation was found between satisfaction with nursing care and Nursing Presence Scale.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study indicated that the patients gave the presence of the nurses over the average scale score, and the patients’ satisfaction increased as the presence of the nurse increased.

Keywords: Perception of nurse, nursing presence, cancer patients.

Kanser Hastalarının Hemşirenin Varlığını Algılamaları

Saliha Bozdoğan Yeşilot1, Fatma Öz2
1Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Adana
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma kanser hastalarının hemşirenin varlığını değerlendirmelerini belirlemek için yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı türde bir araştırmadır. Araştırma, Ankara ilinde yer alan kanser hastalarının en çok yattığı bir devlet bir de üniversite onkoloji hastanesinde yatan 110 kanser hastası ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, tanıtıcı bilgiler formu ve Hemşirenin Varlığı Ölçeği Türkçe formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde Kruskall-Wallis, Mann-Whitney U istatistiksel testleri, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hastalar ortalama 40.89±13.74 yaşında, yarsından fazlası erkek ve %62.7’si evlidir. Hastalar HV֒den ortalama 88.46 ±22.64 puan almıştır. Hemşirenin Varlığı Ölçeği ile bakım veren hemşirelerden memnuniyet arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda, hastaların puan aralığına göre ortalamanın üzerinde hemşirenin varlığını algıladıkları ve hemşirenin varlığı algısı arttıkça hastaların memnuniyetlerinin arttığı bulunmuştur. Hemşirelere kendi varlıklarını sunmalarını sağlayan davranışların öğretilmesine ilişkin öneri verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirenin algılanması, hemşirenin varlığı, kanser hastaları.

Saliha Bozdoğan Yeşilot, Fatma Öz. Cancer Patients’ Perceptions of Nursing Presence. J Psy Nurs. 2017; 8(3): 150-156

Corresponding Author: Saliha Bozdoğan Yeşilot, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale