Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The relationship between self-esteem and perceived parenting styles of adolescents with cancer [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2020; 11(4): 298-305 | DOI: 10.14744/phd.2020.90377

The relationship between self-esteem and perceived parenting styles of adolescents with cancer

Naime Altay, Tuba Arpacı, Ebru Kılıçarslan Toruner
Department of Nursing, Gazi University Faculty of Health Sciences, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The development of self-esteem may be negatively affected in adolescents receiving cancer treatment and perceived parenting styles may also effect their self-esteem. This study aims to determine the relationship between adolescents’ self-esteem and perceived parenting styles.
METHODS: The quantitative-descriptive study was conducted with 55 adolescents diagnosed with cancer between the ages of 12 and 18. The study was conducted in the Pediatric Hematology and Oncology Service at Gazi University Hospital between 01.11.2012–01.06.2014. Data were collected with a Descriptive Characteristics Form related to the adolescents and families, the Rosenberg Self-Esteem Scale(RSES), the Parenting Style Questionnaire (PSQ)Scale.
RESULTS: Most of adolescents had a high self-esteem score (85.5%). When the adolescents’ perceptions of parenting styles were assessed, it was determined that 58.2% of the parents exhibited democratic behavior, and 41.8% exhibited permissive behavior. There was no significant correlation between the parenting style sub-scale scores and the self-esteem scores of the adolescents (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Self-esteem and perceived parenting styles of adolescents may have a significant impact on their adaptation to the illness. Therefore, assessing factors affecting the physical and psychological well-being of adolescents is an important part of nursing interventions.

Keywords: Adolescent, cancer; nursing; parenting style; self-esteem.

Kanser tanısıyla izlenen adölesanların algıladıkları ebeveynlik tutumları ve benlik saygıları arasındaki ilişki

Naime Altay, Tuba Arpacı, Ebru Kılıçarslan Toruner
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Kanser tedavisi gören adölesanların benlik saygısı gelişimi olumsuz etkilenebilir ve algıladıkları ebeveynlik tutumları benlik saygılarını etkileyebilir. Bu çalışma kanser tanısıyla izlenen adölesanların benlik saygısı ve algıladıkları ebeveynlik tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kantitatif-tanımlayıcı türdeki araştırmanın örneklemini kanser tansıyla izlenen 12-18 yaş arasındaki 55 adölesan oluşturmuştur. Araştırma 01.11.2012–01.06.2014 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisinde yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında adölesan ve ebeveynlere yönelik tanımlayıcı özellikler formu, hastalık ve tedaviye ilişkin veri toplama formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Anne Baba Tutum Ölçeği kullanılmıştır.
BULGULAR: Adölesanların çoğunun benlik saygısı puanlarının yüksek olduğu saptanmıştır (%85.5). Adölesanların algıladıkları ebeveyn tutumları incelendiğinde ebeveynlerin %58.2'sinin demokratik tutum gösterdiği ve %41.8'inin müsamahakâr tutum gösterdiği belirlenmiştir. Adölesanların anne baba tutum ölçeği alt boyutlarından aldıkları puanlar ile benlik saygısı puanları arasında anlamlı ilişki olmadığı görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adölesanların benlik saygısı düzeyleri ve algıladıkları ebeveyn tutumları hastalık ve tedavi sürecine uyumlarını etkileyebilir. Bu nedenle adölesanların fiziksel ve psikolojik iyilik hallerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi hemşirelik girişimlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, benlik saygısı; ebeveyn tutumu; hemşirelik; kanser.

Naime Altay, Tuba Arpacı, Ebru Kılıçarslan Toruner. The relationship between self-esteem and perceived parenting styles of adolescents with cancer. J Psy Nurs. 2020; 11(4): 298-305

Corresponding Author: Tuba Arpacı, Türkiye
LookUs & Online Makale